Брус Марія Петрівна

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

 

 

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Марія Петрівна Брус народилася 15 березня 1972 року в с. Рашків Городенківського району Івано-Франківської області.

У 1997 році закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника з отриманням кваліфікації спеціаліста “філолог, викладач української мови і літератури“.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію “Загальні жіночі особові номінації в українській мові XVІ – XVІІ століть : словотвір і семантика” (захист – протокол № 18 від 27 березня 2001 р.;  спеціальність  – 10.02.01 – українська мова).

З 2001 року працює на кафедрі української мови (з 2001 р. – асистентом, а з 2005 р. – доцентом). У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри української мови.

Авторка близько 50 публікацій, зокрема навчальних посібників “Українське ділове мовлення” (2004 р., 2006 р., 2014 р.), “Українська мова ХІ – ХV століть“ (2015 р.), “Історична граматика української мови. У 3-х ч.” (2016 р.) та багатьох статей (присвячених здебільшого історії фемінітивів української мови).

Учасниця всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій (2000–2016 рр.). У 2010 р. отримала перше місце в обласному конкурсі «Кращий викладач української мови вищого навчального закладу».

Стажування: Відділ української мови Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (03.02.20 – 03.04.20), довідка № 141/14 від 03.04.2020.
Тема стажування: «Освоєння найновіших досягнень з історичної лексикології та історичного словотвору як бази для проведення наукових досліджень і викладання мовознавчих дисциплін історичного циклу».

Монографія: Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування : монографія. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Частина перша. 440 с.

Словник: Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування : історичний словник. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Частина друга. 640 с.


BRUS MARIA PETRYVNA

Associate Professor, Candidate of Philological Sciences,

Associate Professor ofUkrainianlanguage department at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Maria Petryvna Brus was born on March 15, 1972 in the village of Raschkiv, Horodenka district, Ivano-Frankivsk region.

In 1997 she graduated from the Vasyl Stefanyk Precarpathian University with specialist qualifications of “philologist, teacher of Ukrainian language and literature”.

In 2001 she wrote her dissertation “General Women’s personal nomination in the Ukrainian language of XVI – XVII centuries, word formation and semantics”.

Since 2001 works at the Department of the Ukrainian language (from 2001 – as an assistant, and since 2005 – as a Associate Professor). In 2008 she received the academic rank of Associate professor of Ukrainian language.

The author of 50 publications, including the textbook “Ukrainian business language” (2004, 2006, 2014), “Ukrainian language of XI – XV centuries” (2015), “Historical grammar of Ukrainian Language. In 3 parts.” (2016) and many articles (devoted mostly to the history of feminitives in Ukrainian language).

Participant of national and international scientific conferences (2000-2016). In 2010 won the first place in regional competition “The best teacher of Ukrainian higher educational institution”.

2020 рік

 1. Брус М. П. Діахронний і синхронний аспекти вивчення фемінітивів української мови. Současná Ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Ucrainica IX. Olomouc, VUP 2020. S. 31–37.
 2. Brus M. Feminatywy-polonizmy w historii języka ukraińskiego. Komunikacja: CzłowiekSpołeczeństwoŚwiat. Aspekt I: Podmiotowość. Seria The Peculiarity of Man. Kielce, 2020. T. 6(30).

2019 рік

 1. Брус М. П. Словник фемінітивів як спроба упорядкування мови творів Леся Мартовича. Прикарпатський вісник НТШ. Слово: науковий журнал / ред. докт. філол. наук. С. І. Хороб. Івано-Франківськ, 2019. № 2(54). С. 50-61.
 2. Брус М. П. Найменування Божої Матері в давньоукраїнському релігійному книгописанні. Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс: зб. наук. пр. Чернівці, 2019. Вип. 812. С. 19–23.
 3. Брус М. П. Ґрещук В. В. – історик української мови. Українознавчі студії. Івано-Франківськ, 2019. № 20. С. 23–29.

2018 рік

 1. Брус М. П. Феминитивы-русизмы в истории украинского языка / Science and Education a New Dimension. Philology. VI(49). Issue: 166, 2018 June. Р. 11-15.
 2. Брус М. П. Найменування жінок у «Граматиці» Мелетія Смотрицького (граматичні, лексичні, словотвірні ознаки) / Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. 2018. Вип. 1(29). С. 18–22.

2017 рік

 1. Брус М. Історія фемінітивного словотвору від перших граматичних праць до словотвірних студій І. І. Ковалика. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів: Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2017. Вип. 64. Ч. І. С. 463-472.
 2. Брус М. П. Фемінітиви в поетичній мові Тараса Шевченка / Прикарпатський вісник НТШ. Слово: науковий журнал / гол. ред. докт. техн. наук В. М. Мойсишин. Івано-Франківськ, 2017. № 4(40), 2018. № 3(47). С. 46-59.

2016 рік

 1. Брус М. П. Літописання ХІ – ХІІІ століть як джерело вивчення жіночого антропонімікону / Марія Брус // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць. Випуск 21. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2016. – С. 211–214.
 2. Брус М. П. Євангельські назви жінок ХІ – ХV століть / Марія Брус // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Випуск 772. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Видавничий Дім “Родовід”, 2016. – С. 170–174.

2015 рік

 1. Брус М. П. Відображення категорії жіночності в поетичній мові Тараса Шевченка / Марія Брус // Київські полоністичні студії / [науковий редактор та упорядник Р. Радишевський]. –Т. ХХVI. – К. : ТОВ “ДІА”, 2015. – С. 102–107.
 2. Брус М. П. Фемінітиви у “Матеріалах до словника писемної та книжної української мови ХV – ХVІІІ ст.” Євгена Тимченка / Марія Брус // Писемні пам’ятки: текст і контекст / [від. ред. Г. Дидик-Меуш]. – Львів : Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 2015. – С. 132–139. – (Серія “Історія мови”).
 3. Брус М. П. Фемінітиви в лексикографічній спадщині Євгена Костянтиновича Тимченка / Марія Брус // Hungaro-Ruthenica VII / [ред. МігайКочіш]; Szegedi Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszék Bölcsészettudományi Kar. – Szeged, 2015. – S. 51– 61.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: mariya_brus@ukr.netkum@pnu.edu.ua