Mykhailo BIHUSIAK

Candidate of Philology, Associate Professor

 

 

 

 

 

 

Personal informationPublicationsDisciplinesContacts

Candidate of Philological Sciences.

Dissertation topic: “Vocabulary of family rituals in Hutsul speech” (1998).

Associate Professor of the Ukrainian Language (2011).

Research interests: current issues of Ukrainian dialectology.

 1. Діалектне членування говорів Прикарпатського ареалу в лінгвістичних студіях першої третини ХХ століття. Українознавчі студії. Івано-Франківськ:Плай, 2018,19. С.59-69.
 2. Діалектне членування говорів Прикарпаття у лінгвістичних студіях ХІХ століття. Славістичні студії. Етнолінгвістика і міжкультурна комунікація.5. Видавництво Католицького Люблінського Університету Іоанна Павла ІІ. Люблінь, 2018. С.35-41.
 3. Динамічні процеси в лексичній системі говірок сіл Сівка-Войнилівська та Мошківці Калуського району Івано-Франківської області у світлі різночасових свідчень. Вісник Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. Сер. Філологія. Вип. 46. Івано-Франківськ, 2018. С.2-8.
 4. Динамічні лексико-семантичні діалектні особливості в мікротекстах «Галицько-руських народних приповідок», зібраних І.Франком у говірках Прикарпатського ареалу. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. №4(40). 2017, №3(47). 2018. Івано-Франківськ, 2018. С.117-126.
 5. Кушнірська лексика в говірках Тисмениччини: структурно-семантичний, номінативний та динамічні аспекти. Вісник Черкаського університету. Сер. Філологія. Черкаси, 2018. № 48. С.118-127.
 6. Динаміка назв традиційного господарювання у говорах Івано-Франківщини. Діалектологічні студії. 11: Слово-словник-корпус/Відп. ред. П.Гриценко, Н.Хобзей. – Львів: Інститут українознавства імені І.Крип’якевча НАНУ, 2018, с.176-185.
 7. Лінгвогеографія покутських говірок у світлі даних карт ІІ тому Атласу української мови. Науковий вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім.Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. 44. С.50-55.
 8. Діалектна диференціація та динамічні процеси у номінації страв говірок Прикарпаття. Славістичні студії. Етнолінгвістика і міжкультурна комунікація 4, Вид-во Католицького Люблинського Університету Іоанна Павла ІІ, Люблін, 2017, с.11-19.
 9. Семантична динаміка і типологія найменувань господарських будівель у говірках передкарпатського   ареалу. Вісник Львівського університету. Сер. Філологічна, 2017, вип. 64, ч.ІІ, с. 185-196.
 10. Динамічні фонетико-морфологічні діалектні процеси в мікротекстах «Галицько-руських народних приповідок», зібраних І.Франком на Гуцульщині та Покутті. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб.наук.праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2016. С. 5-15. ( Збірник затверджено у Переліку наукових фахових видань (додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України №1222 від 07.10.2016 р.) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Google Scholar, Polish Scholary Bibliography (PBN), ResearchBib – Academic resource index, Index Copernicus (http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php&q=native+word)).
 11. Номінації на позначення рис людини та її характеру в говірках підкарпатського ареалу. Тенденції розвитку української лексики та граматики, ч.ІІІ, Варшава-Івано-Франківськ, 2016, с. 60-71.
 12. Динаміка семантичної структури назв помешкань та їх елементів у говірках Івано-Франківщини. Вісник Прикарпатського університету. Філологія, 2015-2016, вип. 44-45, с. 3-8.
 13. Тексти як джерело дослідження говірок Івано-Франківщини: історіографічний аспект і перспективи проблеми. Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій, К.: КММ, 2015, с. 17-29.
 14. Лексика сучасних решетарів села Липовиця Рожнятівського району Івано-Франківської області. Діалектологічні студії, 10, Традиції і новаторство, Львів, 2015, с. 334-347.
 15. Динамічні процеси в аграрному дискурсі говірок Прикарпаття. Волинь – Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем, Житомир,Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2015, № 26, с. 18-28.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: mykhailo.bihusiak@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua