Oksana TSYPERDIUK

Candidate of Philology, Associate Professor

 

 

 

 

ORCID ID: 0000-0003-2861-0591
ResearcherIDN-1361-2018

Curriculum vitae

 

<strong>Personal information</strong><strong>Publications</strong><strong>Disciplines</strong><strong>Contacts</strong>

TSYPERDIUK OKSANA DMYTRIVNA,

Candidate of Philology, Associate Professor of Ukrainian language

Born on February 12 in 1968 in the village Parysche of Nadvirna district of Ivano-Frankivsk region. Graduated from the Vasyl Stefanyk Pedagogical University of Ivano Frankivsk in 1990 on Speciality “Teacher of Ukrainian language and literature, German language”. Have been teaching on the Department of Ukrainian language since 1991 in Vasyl Stefanyk National University of Prykarpattya. Defended candidate thesis “Structural-semantic typology of derivational paradigms of nouns in modern Ukrainian language” in 1998.

Teaches courses: “The modern Ukrainian literary language” (the “morphology”), “Ukrainian language for professional purposes” (for the students of the Faculty of Foreign languages), “Text as an object of language editing”, “Derivational paradigm in the system of complex derivational units” (specialization), “The language of the works of confessional literature” (specialization).

Research interests: derivation, morphology and the stylistics of modern Ukrainian language.

MAIN PUBLICATIONS

 1. Ципердюк О. Д. Сучасний ритм діалектного слова (Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук. Діалектне слово в тексті та словнику. Івано-Франківськ : місто НВ, 2015. 372 с.). Українознавчі студії. 2019. № 20. С. 231–237.
 2. Ципердюк О. Д. Епітет як стильова домінанта проповідей єпископа Григорія Хомишина. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 22(821): Романо-слов’янський дискурс. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 25–31.
 3. Джочка І. Ф, Ципердюк О. Д. Сучасна українська літературна мова. Морфологія: вступ, іменні частини мови : збірник тестів. Івано-Франківськ: ФО-П Петраш К. Т., 2019. 150 с.
 4. Ципердюк О. Д. Динамічні процеси в семантиці української релігійної лексики (рецензія на монографію А. А. Ковтун «Семантична деривація в релігійній лексиці української мови»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018. № 37, том 1. С. 171–173.
 5. Ципердюк О. Д. Семантико-стилістичні особливості фразеологізмів у проповідях єпископа Григорія Хомишина. Українознавчі студії. 2018. № 19. С. 70–81.
 6. Ципердюк О. Д. Взаємодія релігійного та розмовного стилів у християнській проповіді. Південний архів (філологічні науки). 2018. № 76. С. 27–32.
 7. Джочка І. Ф., Ципердюк О. Д. Сучасна українська літературна мова. Морфологія: дієслово, незмінні частини мови : збірник тестів. 2-ге вид, доповн. і переробл. Івано-Франківськ: ФО-П Петраш К. Т., 2018. 132 с.
 8. Ципердюк О. Д. Мовостиль єпископа Григорія Хомишина: лексико-семантичний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018. № 32, том 1. С. 108–112.
 9. Ципердюк О. Д. Чинники словотворчої поведінки іменників. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 24–25 лютого 2017 року. Одеса : Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2017. С. 39–42.
 10. Джочка І. Ф., Ципердюк О. Д. Сучасна українська літературна мова. Морфологія: дієслово, незмінні частини мови : збірник тестів. Івано-Франківськ : видавець Голіней О. М., 2016. 132 с.
 11. Ципердюк О. Д. Релігійна пропріальна лексика в гуцульських говірках (на матеріалі праці “Гуцульські світи. Лексикон”). Слово : Прикарпатський вісник НТШ. Івано-Франківськ, 2016. № 2(34) . С. 86-95.
 12. Ципердюк О. Д. Біблійні алюзії в поетичних текстах Василя Герасим’юка. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 772. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2016. С. 110-115.
 13. Ципердюк О. Д. Мовознавча термінологія в праці Є. Тимченка “Номінатив і датив в українській мові”. Слово : Прикарпатський вісник НТШ. Івано-Франківськ, 2015. № 2 (30). С. 105-114.
 14. Ципердюк О. Д. Гуцульсько-покутські лексичні паралелі (на матеріалі прикметникової лексики говірки села Парище Надвірнянського району Івано-Франківської області). Вісник Прикарпатського університету. Вип. 44-45. Івано-Франківськ, 2015-1016. С. 48-53.
 15. Ципердюк О. Д. Мова творів конфесійної літератури : методичні вказівки до спеціалізації. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. 132 с.
 16. Ципердюк О. Д. Художній текст у вимірі сучасних лінгвістичних парадигм // Рец. на: Художній текст – слово – образ : лінгвостилістичний аналіз : монографія / [М. І. Голянич, І. О. Бабій, Н. Я. Іванишин та ін] ; за ред. М. І. Голянич. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. –  408 с. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 721. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. С. 97-100.
 17. Ципердюк О. Д. Гуцульський говір у поетичному мовленні Василя Герасим’юка. Українознавчі студії. Вип. 15-16. Івано-Франківськ, 2014-2015. С. 96-107.
 18. Ципердюк О. Д. Релігійна лексика в новелах Василя Стефаника: лексико-семантичний аспект. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 678. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2013. С. 47-56.
 19. Ципердюк О. Д.  Мовознавча термінологія в праці Олени Курило “Уваги до сучасної української літературної мови”. Зб. праць учасників ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Фахова мова як динамічний функцій ний різновид загальнонародної української мови” (м. Луганськ, 30-31 травня 2013 р.). Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. С. 153-166.
 20. Ципердюк О. Д. Публіцистичне мовлення Степана Бандери з погляду сучасних мовних норм. Наукові праці : науково-методичний журнал. Вип. 204. Т. 216. Філологія. Мовознавство. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. С. 118-124.
 21. Джочка І. Ф., Ципердюк О. Д. Сучасна українська літературна мова. Практична морфологія : [навч. посібник, рекоменд. Міністерством освіти і науки України]. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 588 с.
 22. Ципердюк О. Д. Особливості вживання діалектизмів у поемі Олександра Олеся “На зелених горах”. Слов’янський збірник : зб. наук. праць. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. Вип. 17. Ч. 2. С. 528-534.
 23. Ципердюк О. Д. Функціонування релігійної лексики в новелах Василя Стефаника. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. ХХХІV-ХХХV. Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету, 2012. С.  157-165.
 24. Ципердюк О. Д. Гуцульські діалектизми в мові роману “Непрості” Тараса Прохаська. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. ХХХІІ-ХХХІІІ. Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету, 2012. С. 242-250.
 25. Ципердюк О. Д. Теонім “Бог” у поетичному мовленні Олександра Олеся: семантико-стилістичний аспект. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. ХХІХ-ХХХІ. Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету, 2011. С. 370-375.
 26. Ципердюк О. Д. Вивчення релігійного стилю сучасної української літературної мови: методичний аспект. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : збірник наукових праць / наук. ред. Бунчук Б. І. Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2010. Вип. 506–508 : Слов’янська філологія. С. 293–302.
 27. Ципердюк О. Д. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Термінологічний словник. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. 84 с.
 28. Ципердюк О. Д. Словотвірна парадигма в системі комплексних словотвірних одиниць: спецсемінар : [навчально-методичний посібник]. – [вид. 2-ге, доповн. і переробл.].  Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. 112 с.
 29. Ципердюк О. Д. Мовостиль Степана Бандери в контексті сучасної української літературної мови. Галичина. До 100-річчя від дня народження Степана Бандери. 2009. Ч. 15-16. С.  53-761.
 30. Ципердюк О. Д. “Хай стануть крилами наші хрести”: семантичний простір лексеми хрест у поетичному мовленні Олеся. Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. Вип. 33 / редкол.: Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. Ч. 1. К. : Твім інтер, 2009. С. 446-457.
 31. Ципердюк О. Д. Українське ділове мовлення : методичні вказівки для студентів факультету іноземних мов. Івано-Франківськ : Лілея-НВ 2008. 84 с.
 32. Ципердюк О. Д. Гуцульський діалект у книзі Марії Влад “Стрітеннє”. Вісник Прикарпатського університету. Філологія (мовознавство). Вип. ХІХ-ХХ. Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. С. 121-125.
 33. Ципердюк О. Д. До проблеми словотвірної синонімії. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. ХV-ХVІІІ. Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. C. 251-254.
 34. Микитин О. Д. Семантико-функціональні особливості спільноосновних десубстантивів  із однаковим словотвірним значенням. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. ХІ-ХІІ. Івано-Франківськ, 2006. С. 118-126.
 35. Микитин О. Д. Семантична співвідносність абстрактних іменників та їх похідних. Актуальні проблеми українського словотворення. Івано-Франківськ : Плай, 2002. С. 254-262.
 36. Микитин О. Д. Глибина словотвірних парадигм іменників на позначення осіб за спорідненням та свояцтвом. Семантика мови і тексту : зб. наук. статей VІ Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ : Плай, 2001. С. 384-390.
 37. Микитин О. Д. Семантична співвідносність твірних іменнників-назв рідин та їх похідних. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип. 4. Українське і слов’янське мовознавство : зб. наук. праць Міжнародної конференції на честь 80-річчя професора Йосипа Дзендзелівського. Ужгород, 2001. С. 344-349.
 38. Микитин О. Д. Словотворча спроможність абстрактних непохідних іменників. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 5. Івано-Франківськ : Плай, 2000. С. 94-101.
 39. Микитин О. Д. Словотворчі можливості назв споріднення та свояцтва у сучасній українській мові. Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології) : [зб. наук. праць; за ред. проф. В. О. Горпинича]. Дніпропетровськ : ДДУ, 1999. С. 50-55.
 40. Микитин О. Д. Слова у мові живуть сім’ями. Обрії. 1998. № 2. С. 39-42.
 41. Микитин О. Д. Словотворча спроможність іменників лексико-семантичної групи “Рідини”. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 2. Івано-Франківськ : Плай, 1997. С. 141-148.
 42. Микитин О. Д. До проблеми відображеної полісемії у похідному слові. Матеріали наукової конференції “Словотвір як вияв динаміки мови”. Львів : ЛДУ, 1994. С. 24-25.

Українська мова за професійним спрямуванням (для студентів факультету іноземних мов)

Текст як об’єкт мовного редагування” (спеціалізація)

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: oksana.tsyperdiuk@pnu.edu.uakum@pnu.edu.ua