Ivan DUMCHAK

Candidate of Philology, Associate Professor

 

 

 

 

Curriculum vitae

 

Personal informationPublicationsDisciplinesContacts

Ivan Dumchak, PhD

Ukrainian Language Department, Institute of Philology,

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,

Ivano-Frankivsk, Ukraine

Personal Data:

Born: 11 June 1973 in Lisna Velesnytsya, Nadvarna district, Ivano-Frankivsk region, Ukraine

Citizenship: Ukrainian

Marital Status: married

Education:

1995-1998 – post-graduate student at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Specialty 10.02.01 – Ukrainian language

1990-1995 – student of the Faculty of Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “ Ukrainian Language and Literature”

 Scientific Degrees:

Associate Professor of the Ukrainian Language Department, Diploma, 2006

PhD in Philology, 1998, Ivano-Frankivsk, Ukraine (thesis “ The Univerbation in the Ukrainian Language)”; Principal Supervisor – Acad., Doctor of Philology, Prof. Vasyl Greshchuk)

Research Interests:

Word-building, Orthography. 

 1. Думчак І.М. Жаргонізми в ролі засобів інтимізації в публіцистичних текстах (на матеріалі друкованих ЗМІ 2016-2018 рр.) // Слово. 2019. №2(54). С.349-355.
 2. Думчак І.М. Нашого цвіту по всьому світу. Історія однієї сім’ї  (Рец. на: Гованська-Рейлі Д. Розкидані долі. Насильницьке переселення українців Польщі після Другої світової війни; пер. з англ. / Діана Гованська-Рейлі. Івано-Франківськ: “Лілея-НВ”, 2016. 191 с.) // Етнос і культура. Івано-Франківськ, 2017-2018. №14-15. С. 138-139.
 3. Думчак І.М. Універбація як засіб творення лексичних інновацій (на матеріалі словників А. Нелюби «Лексико-словотвірні інновації») // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Слово. – 2016. – С. 77-84.
 4. Думчак І.М. Суфіксальна універбація в гуцульському говорі // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Слово.– 2014.– №2(26).– С. 17-22. 
 5. Явище антонімії в українських пареміях. Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах.– Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014.– Вип. ІІІ.– С. 392-397.
 6. Словник «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові» (пробний зошит). Словникові статті: вагаш, ватаг, ватра, верета, вереня, веретінник, верітка, воріточка, верітчина // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск ХХХІІ-ХХХІІІ.– Івано-Франківськ, 2012.– С. 150-155.
 7. Думчак І.М. Концепт «ватра» в гуцульському діалекті(на матеріалі роману П. Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік») / Іван Думчак, Мар’яна Панчишин // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск ХХХІІ-ХХХІІІ.–Івано-Франківськ, 2012.– С. 302-308.
 8.  Думчак І.М. Суфіксальна універбація в текстах сучасної періодики // Лінгвістичні студії: збірник наукових праць / Донецький національний ун-т; наук. ред. А.П. Загнітко.– Донецьк: ДонНУ, 2011.– Вип. 23.– С. 28–31.
 9. Думчак І.М. Правописна традиція Галичини кінця ХІХ–поч. ХХ ст. // Семантика мови і тексту: Матеріали Х Міжнародної конференції.– Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2009.– С. 89–90.
 10.  Думчак І.М. Деякі особливості транслітерації іншомовних антропонімів українською графікою // Українознавчі студії.– 2007–2008.– №8–9.– С.70–75.
 11. Думчак І.М. Номінативні засоби молодіжного мовлення // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія.– Вип. ХІ–ХІІ.– Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнер¬ський відділ ЦІТ, 2006. – С. 151–157.
 12. Думчак І.М. Особливості функціонування універбів // Семантика мови і тексту. Збірник статей ІХ Міжнародної конференції.– Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнер¬ський відділ ЦІТ, 2006.– С.65–68.
 13. Абревіація як явище вторинної номінації // Семантика мови і тексту. Збірник статей VІІІ Міжнародної конференції.– Івано-Франківськ: Плай, 2003.– С.153-156.
 14. Динамічний аспект універбаційних процесів // Актуальні проблеми українського словотвору.– Івано-Фрауківськ: Плай, 2002.– С. 172–177.
 15. Нульсуфіксальна універбація // Вісник Прикарпатського університету. Філологія.– Вип. V.– Івано-Франківськ: Плай, 2000.– С. 165–170.
 16. Лексико-семантичні, словотвірні та функціональні особливості слів-універбів з суфіксом –к (а) у сучасній українській мові // Семантика мови і тексту. Збірник статей VІ Міжнародної конференції.– Івано-Франківськ: Плай, 2000.– С.179-184.
 17. Думчак І.М. Вдосконалення мовних навичок на заняттях з ділового українського мовлення // Українська мова: навчально-методичні та виховні аспекти.– Івано-Франківськ: Плай, 2000.– С.121-124.
 18. Думчак І.М. Мовноекономний аспект універбаційних процесів // Апелятиви і ономастика (проблеми словотвірної дериватології).– Дніпропетровськ: ДДУ,1999.– С.86–89.
 19. Еліптична субстантивація // Обрії. – 1998. – № 2. – С.42-46.
 20. Думчак І.М. Універбаційний аспект складних слів і абревіатур у сучасній українській мові // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Вип.4. Мовленнєва культура. – Львів, 1998. – С.205-214.
 21. Думчак І.М. Універбація в лемківському говорі // Український діалектологічний збірник. Книга 4. – К.: Довіра, 1998. – С.101-105.
 22. Думчак І.М. Словотвірні засоби суфіксальної універбації в розмовному мовленні // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип.2. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – С.156-163.
 23. Думчак І.М. Екстра лінгвальні та внутрішньо мовні причини універбації //Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Семантика мови і тексту». – Івано-Франківськ: Плай, 1996. – С.68-69.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: ivan.dumchak@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua