Mariia HOLIANYCH

Doctor of Philological Sciences, Professor

 

 

 

Curriculum vitae

 

Personal informationPublicationsDisciplinesContacts

Born Jan. 25, 1951 in the village. Tyudiv Kosiv district, Ivano-Frankivsk region. In 1973 she graduated from the Ivano-Frankivsk State Pedagogical Institute named after V. Stefanik. In 1979 she defended her thesis on “The roots of the word creative field with a value of speaking in modern Ukrainian language.” Powered by the department since 1986, first as a senior lecturer, and later – Associate Professor. During his doctoral studies (1994-1997) prepared and successfully defended in 1998 doctoral thesis on “internal form words in a fiction.” Author of over 70 publications, including monograph “internal form of artistic expression and the text”, co-author of the monograph “Vasil Stefanik – artist of the word” participated in many scientific conferences. Supervises graduate students, opposes candidate and doctoral dissertations, performs scientific work with students, lectured the students of the Institute of Postgraduate Education (Ivano-Frankivsk). M.Holyanych – member of the academic councils for the protection of theses for the degree of Candidate of Philology in specialty 10.02.01 – Ukrainian language in Vasyl Stefanyk Subcarpathian National University and Chernivtsi University.

Research Interests: derivatology, including structural and semantic structural word description jacks, inner valence of words; the semantics of words and text, vnutrinya form of words, linguistic analysis artistic expression, etnolihvistyka.

Reads: lexicology, phraseology, morfemika, word formation, lihvistychnyy text analysis.

 1. Мовний портрет села Тюдів : словник. Івано-Франківськ : “Лілея-НВ”, 2018. 1000 с.
 2. Фразеологічні “видсвіти” говірки с. Тюдів Косівського району // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Вип. 3(39), 2017. – С. 20-31.
 3. Художній текст у фокусі внутрішньої форми слова // “І все життя – подвижництво у рідному слові”… Статті, дослідження, спогади про професора Любов Миколаївну Кіліченко. Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2017. – С.206-219.
 4. «Многа рука би ся світила»: зі скарбів говірки с. Тюдів. // Етнос і культура. № 12-13. – 2015–2016. Івано-Франківськ. ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 2016. – С. 88–97.
 5. Ключова внутрішньоформна номінація в реалізації смислотвірного потенціалу художнього тексту / Марія Голянич // Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: матеріали Міжнародних наукових читань, присвячених пам’яті доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри сучасної української мови ЧНУ Ніни Василівни Гуйванюк (Чернівці, 14 листопада 2014р.) – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 242–243.
 6. Внутрішня форма слова в художньому дискурсі: комунікативно-прагматичний аспект / Марія Голянич // Мова у дзеркалі особистості. Філологічні дослідження, присвячені 80-річчю професора, академіка НАПН України Кононенка Віталія Івановича / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 234–249.
 7. Внутрішньоформна номінація як засіб вираження інтенційності в художньому дискурсі / Марія Голянич // Вісник Прикарпатського університету: Філологія. – Вип. 38-39. – Івано-Франківськ, 2012–2013. – С. 3–8.
 8. Голянич М.І., Іванишин Н.Я., Ріжко Р.М., Стефурак Р.І. Лінгвістичний аналіз тексту: словник термінів / за редакцією М.І. Голянич. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 392 с.
 9. Ключове слово як смислотвірний атрактор у художньому тексті (на матеріалі новели В. Стефаника “З міста йдучи” // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. 34–35. Івано-Франківськ: ЦІТ, 2012. – С. 111–115.
 10. Голянич М.І., Бабій І.О., Стефурак Р.І. Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія / [Голянич М.І., Стефурак Р.І., Бабій І.О.] ; за редакцією М.І. Голянич. – Івано-Франківськ : Сімик, 2011. – 272 с.
 11. Голянич М.І., Бабій І.О., Іванишин Н.Я. та ін. Художній текст – слово – образ: лінгвостилістичний аналіз: монографія // [М.І. Голянич, І.О. Бабій, Н.Я. Іванишин та ін.]: за ред. М.І. Голянич. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського нац.  ун-ту ім. В. Стефаника. 2010. – 408 с.
 12. Голянич М.І., Бабій І.О. “Чарівний сад” поетичного мистецтва у лінгво-естетичному вимірі // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 2010. Вип. 2 (10). С.350–355.
 13. Художній текст у лінгвофілософському вимірі // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2009–2010. Вип. 23–24. – С. 11–16.
 14. Голянич М., Бабій І. Видання актуальне, потрібне / Пилипчук В.П. Афористика / В.П. Пилипчук. – Хмельницький: Видавець ПП Цюпак А.А., 2009. – 218 с. // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2010. – Випуск 27–28. – С. 394–396.
 15. Лексика сучасної української мови і політичнийдискурс// Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія (Мовознавство). – Вип.21–22. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2009. – С. 55–58.
 16. Голянич М., Бабій І. Дескрипція: проблема інтерпретацій // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць / наук. ред. Б.І. Бунчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 475 – 477: Слов’янська філологія. – С. 516–523.
 17. Внутрішня форма слова і дискурс: Монографія. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 296с.
 18. Особливості розвитку лексики української мови на початку ХХІ століття // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Вип. 2(2), 2008. – С. 9–25.
 19. “Внутрішньоформна” рецепція поетичного слова (на матеріалі художніх текстів Івана Франка) // Для добра міліонів хай вічно живе: Збірник наукових праць на пошану 150-річчя від Дня народження Івана Франка. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – С. 356–367.
 20. Лінгвістичний аналіз художнього тексту у світлі сучасних наукових парадигм // Мовознавчий вісник: Збірник наукових праць на пошану професора Катерини Городенської з нагоди її 60-річчя / МОН України. Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького. Відповідальний ред. Г.І. Миронова. – Черкаси, 2008. – Вип.  – С. 287–297.
 21. Художній текст у проекції лінгвістичного аналізу // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Серія: Філологія (літературознавство). – Івано-Франківськ: Плай ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2007–2008. – Вип. ХVІІ ХVІІІ. – С. 88–92.
 22. Внутрішньоформна прогресія у художньому тексті: семантичний аспект // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. ХV – ХVІІІ. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦТ, 2007. – С. 543–547.
 23. Голянич М.І., Стефурак Р.І. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Будова слова. Словотвір // Українська мова: Збірник тестів для вступників. – Частина І. – Івано-Франківськ: ЦІТ, 2006. – С.63–113.
 24. Голянич М.І., Стефурак Р.І. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Будова слова. Словотвір // Українська мова: Збірник тестів для вступників на спеціальності, для яких профілюючим є вступне випробування з української мови. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С.50–94.
 25. Внутрішня форма ключового слова в архаїчному тексті // Науковий вісник Херсонського університету. – Лінгвістика. – Херсон, 2005. – С.234–244.
 26. “Лесева фамілія” Василя Стефаника крізь призму внутрішньоформної номінації // Обрії, 2004. – №2 (19). – С. 53–54.
 27. Внутрішня форма слова в лінгвістичних концепціях В. Гумбольдта і О.О. Потебні // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. 8. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 25–31.
 28. Внутрішня форма слова і народно-релігійний календар // Обрії, 2003. – №2 (17). – С. 44–47.
 29. Внутрішньоформна номінація у політичному дискурсі (на матеріалі текстів засобів масової інформації) // Семантика мови і тексту: Збірник наукових статей 8 Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С.104–110.
 30. Мова в аспекті культури // Кононенко В.І. Мова. Культура. Стиль: Збірник статей. – К. – Івано-Франківськ, 2002. – 460 с. (Рецензія) // Етнос і культура. – 2003. – №1. – С. 174–176.
 31. Внутрішньоформна номінація у гуцульських віруваннях // Матеріали 5 конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2003. – С.397–403.
 32. Прагматична навантаженість внутрішньоформної номінації у художньому тексті (на матеріалі оповідання І.Франка “Вугляр”) // Шевченко. Франко. Стефаник: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 123–134.
 33. Внутрішня форма слова: витоки, інтерпретації (догумбольдтівський період) // Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С.97–105.
 34. Чому ми так говоримо? Внутрішня форма слова в назвах народно-релігійних свят // Українська мова та література. – №34 (290). – Вересень. – 2002. – С. 21–24.
 35. Розвиток лексики української мови на сучасному етапі: основні тенденції // Обрії, 2002. – № 1 (14). – С. 58–63.
 36. Внутрішня форма слова в назвах українських місяців // Джерела. – 2002. –№ 1–2. – С. 20–30.
 37. Комунікативна спрямованість внутрішньоформної номінації у художньому тексті (на матеріалі оповідання Леся Мартовича “Грішниця”) // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – С. 47–54.
 38. Образотвірний характер внутрішньоформної номінації в художніх текстах Василя Стефаника // Вісник Чернівецького університету. – Вип. 116. – Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 173-177.
 39. Від внутрішньої форми слова до глибинного прочитання художнього тексту // Обрії, 2001. – № 2 (13). – С. 49–55.
 40. Вивчення художнього тексту в школі й сучасний лінгвостилістичний словник // Обрії, 2000. – №1. – С. 42-47.
 41. Внутрішня форма ключового слова в текстах засобів масової інформації // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 120–125.
 42. Курс лінгвістичного аналізу тексту в світлі сучасних наукових парадигм // Українська мова в освіті: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 154–173.
 43. Синкретичний характер внутрішньої форми ключового слова у художньому тексті // Вісник Прикарпатського університету. – Вип. 4. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – С. 48–57.
 44. Внутрішня форма слова в художніх текстах Василя Стефаника // Краківські Українознавчі зошити. – Т. 7-8. – Краків: Швайпольт Фіоль, 1998–1999. – С. 171–180.
 45. Текстотвірний характер внутрішньої форми слова // Вісник Прикарпатського університету. – Вип. 2. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – С. 58–66.
 46. Внутрішня форма ключового словосполучення “зів’яле листя” – базисний елемент онтологічної основи ліричної драми І. Франка “Зів’яле листя” // Іван Франко і національне та духовне відродження України: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – С. 12–21.
 47. Внутрішня форма слова і художній текст: Монографія. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – 178 с.
 48. Внутрішня форма слова в образній системі // Василь Стефаник – художник слова: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 1996. – С. 101–107.
 49. Внутрішня форма слова – стратифікаційно-когерентна ознака художнього тексту // Семантика мови і тексту. – Івано-Франківськ: Плай, 1996. – С. 43–46.
 50. Природа внутрішньої форми слова в структурі художнього тексту // Проблеми аналізу тексту в сучасній науці: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 52–64.
 51. Онтологічний аспект внутрішньої форми слова // Збірник наукових праць. Філософія, соціологія, психологія. – Ч. 2. – Івано-Франківськ: Плай, 1996. С. 28 –41.
 52. Елементи лінгвістичного аналізу тексту та ідіостиль // Обрії. – 1995. – №1. – С.24 –28.
 53. Словотвір та художній текст // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип.1. – Івано-Франківськ, 1995. – С.29–35.
 54. Внутрішня форма слова як інваріантний компонент словотвірного гнізда // Актуальні проблеми українського словотвору: Матеріали ІІІ-х читань, присвячених пам’яті професора І.І. Ковалика. – Івано-Франківськ: Плай, 1995. – С. 47–48.
 55. Специфічна лексика вірувань гуцулів // Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні: Матеріали наукової конференції Першого світового конгресу гуцулів в Івано-Франківську 17-18 серпня 1993 року. – Івано-Франківськ, 1995. – С.110 –112.
 56. Голянич М.І., Каспришин З.О. Множинність словотвірної мотивації в оцінці І.І.Ковалика // Актуальні проблеми словотвору української мови: Збірник наукових праць. – Тернопіль, 1993. – С. 17–19.
 57. Семантична наповнюваність словотвірних гнізд із значенням говоріння у сучасній українській мові // Словотвір як вияв динаміки мови: Наукова конференція, присвячена пам’яті Теодозія Возного. – Ч. 1. – Львів, 1994. – С. 52–53.
 58. Динаміка лексичної семантики // Семантика мови і тексту: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Ч. 3. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 29–30.
 59. Батюк Л.І., Голянич М.І. Виховання мовної культури учнів в умовах діалектного оточення. Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ: Галичина, 1992. – 24 с.
 60. Смислове навантаження опорних лексем у новелі Василя Стефаника “Синя книжечка” // Стефаниківські читання: Збірник наукових праць. – Вип. 2. – Івано-Франківськ, 1993. – С.103 –105.
 61. Мовні і стилістичні засоби створення образу часу в оповіданнях Богдана Лепкого //Богдан Лепкий – письменник, учений, митець: Матеріали наукової конференції, присвяченої 120-ій річниці від дня народження Б. Лепкого. – Івано-Франківськ, 1992. – С. 126–129.
 62. Голянич М.І., Каспришин З.О. Особливості словотвірної сполучуваності дієслівних утворень із суфіксами -ува-, (-юва-), -а- (-я-) в мікросистемі із значенням говоріння // Українське мовознавство. – 1992. – № 19. – С. 96–100.
 63. Внутрішня валентність дієслівних утворень з суфіксом -ува- (-ува-), -а- (-я-) в мікросистемі із значенням говоріння // Методичні читання “Словотвірна та семантична структура української лексики”, присвячені пам’яті засновника засновника дериватологічної школи на Україні проф. Івана Ковалика. 15–16 травня. – Львів. – 1991. – С. 33–34.
 64. “Під лінгвістичним мікроскопом”. Мовностилістична інтерпретація поетичних творів І. Франка // Франкова криниця: Вивчення творчості І.Я. Франка в школі: Посібник для вчителя. – К. Рад. школа, 1991. – С. 87–104.
 65. Кольористична лексика в новелах Василя Стефаника // Стефаниківські читання. – Івано-Франківськ, 1991. – Вип. 1. – С. 133 – 136.
 66. Голянич М.І., Хороб М.Б. Мовностилістична характеристика поезії Ліни Костенко “Звичайна собі мить” // Матеріали міжвузівської наукової конференції “Семантика мови і тексту”. – Івано-Франківськ, 1990. – С. 41–43.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: kaf.ukr-movy@ukr.netkum@pnu.edu.ua