Vira PITEL

Candidate of Philology, Associate Professor

 

 

 

 

 

Curriculum vitae

 

Personal informationPublicationsDisciplinesContacts

Vira Pitel was born on the first of November in Ivano-Frankivsk. In 1997 she graduated from Vasyl Stefanyk Precarpathian National University and obtained qualification “Philologist. Professor of the Ukrainian Language and Literature”. 2000 – 2004 – was a postgraduate student of the Ukrainian Language Department at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. October 28, 2005 she defended the Candidate thesis “Typology of Epidigmatic Relations of Polysemic Flora Names and Their Derivatives in Modern Ukrainian Lexicon” (Principle Supervisor – Doctor of Philology, Prof. Vasyl Greshchuk), since November 1, 2004 she has been teaching at the Ukrainian Language Department of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. January 20, 2011 she obtained academic status of Associate Professor of the Ukrainian Language Department.

Teaching: “Modern Ukrainian Literary Language” (section “Lexicology. Phraseology. Lexicography”), “Ukrainian Language Culture”, “Orthographic-Punctuative and Orthoepic Tutorial of the Ukrainian Language”, “Business Ukrainian Language”, “Epidigmatic Relations in Lexicon” (specialization), “Etiquette and Culture of Communication” (specialization).

Research interests: Lexicology, Derivatology.

 • Пітель В. М. Життя і слово як дія, чин (до ювілею професора Василя Васильовича Ґрещука) // Українська мова. – 2019. – №2. – С. 161-167.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Типологія мотиваційних відношень у семантемах непохідних назв тварин. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – September # 26, 2018. 295p. P. 184–189.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Класифікаційні зв’язки в семантемах непохідних назв тварин. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. №4(40) – 2017, 3(47) – 2018. С. 86–98.
 • Пітель В. І., Пітель В. М. Українська мова. Збірник тестів із синтаксису та пунктуації. 2-ге вид., доп. і переробл. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2017. 251 с.
 • Пітель В.М., Пітель В. І. Орфографічний практикум української мови: навчальний посібник. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2017. 181 с.
 • Пітель В. М. Метафора в семантемах непохідних назв тварин. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 64. Ч.1. 2017. С. 277–286.
 • Пітель В. М. Сенсорні ознаки як основа метафори в семантемах зооназв. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. Част. ІІ. Дніпро, 2017. С. 180 – 183.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Гіпо-гіперонімійні відношення в семантемах непохідних назв тварин. Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 25-річчю Незалежності України). Част. ІІ. Дніпропетровськ, 2016. С. 227 – 229.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Метонімічні зв’язки в семантемах непохідних назв тварин. Записки з українського мовознавства: Вип. 23: збірник наукових праць. Одеса: «ПолиПринт», 2016. С. 52 – 60.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Семеми на позначення людини в семантемах непохідних назв тварин. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції., 28 – 29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / наук. ред. Висоцький О. Ю. Дніпро: Роял Принт, 2016. С. 223 – 225.
 • Василь Ґрещук, Роман Бачкур, Валентина Ґрещук, Лілія Париляк, Іван Думчак, Віра Пітель. Словник “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові (пробний зошит)”. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХХХІІ – ХХХIІІ. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. С.145 – 165.
 • Пітель Віра, Пітель Василь. Народна етимологія сучасних назв населених пунктів Калущини. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХХІХ – ХХХI. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. С. 81 – 86.
 • Василь Пітель, Віра Пітель. Українська мова. Збірник тестів із синтаксису та пунктуації. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2010. 248 с.
 • Пітель В. Символіка назв трав’янистих рослин у прозі Марка Черемшини. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 910. Випуск 60. Серія: Філологія. Част. І. Харків, 2010. С. 682 – 688.
 • Пітель В. Народна етимологія і суміжні мовні явища. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. Рівне: РДГУ, 2010. С. 175 – 179.
 • Пітель В. Семантика назв трав’янистих рослин у прозі Марка Черемшини. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХХV – ХХVI. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. С. 81 – 86.
 • Віра Пітель, Василь Пітель. Орфографічно-пунктуаційний та орфоепічний практикум з української мови: навч. посіб. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2009. 101с.
 • Пітель В. Обранець науки як долі (до 60-річчя професора В. В. Ґрещука). Українська мова. 2009. № 2. С. 108 – 115.
 • Пітель В. Явище народної етимології в макроепідигмах рослинних номінацій. Наукові записки. Серія: Філологія : збірник наукових праць. Вінницьк. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського / головн. ред. Н. Л. Іваницька. Вінниця, 2009. Випуск 11. С. 173 – 178.
 • Пітель В. Метафоричні зв’язки в семантемах непохідних назв рослин. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХV – ХVIII. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. С.337 – 341.
 • Пітель В. Гіпо-гіперонімічні відношення в семантемах непохідних флоро назв. Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. Черкаси: Брама-Україна, 2007. С. 142 – 148.
 • М.П.Брус, В.В. Ґрещук, І.Ф.Джочка, І.М. Думчак, В.І.Пітель, В.М. Пітель. Лексикологія. Фразеологія. Будова слова. Словотвір. Українська мова: Збірник тестів для вступників. Частина ІІ, 2-е видання, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. С.55 – 94.
 • Пітель В. Метонімічні зв’язки в семантемах непохідних назв рослин. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип.ХІ – ХІІ. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. С. 157 – 164.
 • Пітель В. Екстра- та інтралінгвальні фактори детермінації полісемії. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип.VIII. Івано-Франківськ: Плай, 2001. С. 150 – 157.
 • Пітель В. Фактори детермінації словотворення. “Наукові записки” Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського : збірник наукових праць. Серія: Філологія. 2003. Випуск 6. Вінниця: Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту, 2003. С. 192 – 198.
 • Пітель В. Природа інтравербальних епідигматичних зв’язків. Актуальні проблеми українського словотвору. Івано-Франківськ: Плай, 2002. С.177 – 189.
 • Пітель В. Епідигматика: різновид парадигматики чи “третій вимір” семантики слова? Українське мовознавство : збірник наукових праць. Випуск 27. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. С. 141 – 145.
 • Пітель В. Природа словотвірних асоціацій: ретроспективний аспект. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск VI. Івано-Франківськ: Плай, 2001. С. 150 – 157.
 • Пітель В. Народна етимологія як вияв епідигматичних відношень у лексиці. Українознавчі студії. 2001. №3. С. 50 – 59.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: vira.pitel@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua