Vasyl PITEL

Candidate of Philology, Associate Professor

 

 

 

 

Curriculum vitae

 

Personal informationPublicationsDisciplinesContacts

Vasyl Pitel – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Ukrainian Language Department at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. He received philological education at Vasyl Stefanyk Precarpathian University (1990 – 1995). After the graduation from the Faculty of Philology he worked as Assistant Professor of the Ukrainian Language Department. 1996 – 1999 – was a postgraduate student of the Ukrainian Language Department at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. December 26, 2000 he defended the Candidate thesis “Functional-Semantic Structure of Incompleted Sentences in Current Ukrainian” (Principal Supervisor – Acad., Doctor of Philology, Prof. Vitaliy Kononenko). 2002 – 2004 – was vice-dean of the Faculty of Philology. Since 2003 he has been working as Associate Professor of the Ukrainian Language Department at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. November 9, 2010 he obtained academic status of Associate Professor of the Ukrainian Language Department.

 • Пітель В. М., Пітель В. І. Типологія мотиваційних відношень у семантемах непохідних назв тварин. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – September # 26, 2018. 295p. P. 184–189.
 • Пітель В. І. Морфологічне маркування незакінчених нечленованих речень сучасної української мови. Соціально-гуманітарний вісник : збірник наукових праць. Вип. 20, 21. Харків: Наукове товариство «Наука та знання», 2018. С. 74 – 77.
 • Пітель В. І. Типологія незакінчених нечленованих речень сучасної української мови: структурний аспект. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 травня 2018 р., – Дніпро. Част. ІІ. / наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. С. 192 – 194.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Класифікаційні зв’язки в семантемах непохідних назв тварин. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. №4(40) – 2017, 3(47) – 2018. С. 86–98.
 • Пітель В. І., Пітель В. М. Українська мова. Збірник тестів із синтаксису та пунктуації. 2-ге вид., доп. і переробл. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2017. 251 с.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Орфографічний практикум української мови: навчальний посібник. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2017. 181 с.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Гіпо-гіперонімійні відношення в семантемах непохідних назв тварин. Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 25-річчю Незалежності України). Част. ІІ. Дніпропетровськ, 2016. С. 227 – 229.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Метонімічні зв’язки в семантемах непохідних назв тварин. Записки з українського мовознавства: Вип. 23: збірник наукових праць. Одеса: «ПолиПринт», 2016. С. 52 – 60.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Семеми на позначення людини в семантемах непохідних назв тварин. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції., 28 – 29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / наук. ред. Висоцький О. Ю. Дніпро: Роял Принт, 2016. С. 223 – 225.
 • Пітель Віра, Пітель Василь. Народна етимологія сучасних назв населених пунктів Калущини. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХХІХ – ХХХI. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. С. 81 – 86.
 • Пітель Василь. Українська мова. Збірник тестів із синтаксису та пунктуації / Василь Пітель, Віра Пітель. – Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2010. – 248 с.
 • Пітель В. І. Незакінчені речення: проблема синтаксичного аналізу. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. Рівне: РДГУ, 2010. С. 40 – 43.
 • Пітель В. Незакінчені речення в повісті Гната Хоткевича “Довбуш”: формально-граматичний аспект. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХХV – ХХVI. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. С. 110 – 115.
 • Пітель В. І. Предикативність у незакінчених реченнях // Предикат у структурі речення : монографія / за ред. акад. НАПНУ В. І. Кононенка. Київ; Івано-Франківськ; Варшава, 2010. 408 с. [193 – 209]
 • Пітель В. Орфографічно-пунктуаційний та орфоепічний практикум з української мови : навч. посіб. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г.М., 2009. 101 с.
 • Пітель. В. Формально-синтаксична типологія незакінчених речень. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХV – ХVIII. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. С. 111 – 115.
 • Пітель В. Синтаксичні зв’язки в незакінчених реченнях. Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. Черкаси: Брама-Україна, 2007. С. 329 – 334.
 • Пітель В.І. Підтекст як домінувальна ознака незакінчених речень. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. ХІ – ХІІ. Івано-Франківськ: Плай, 2006. С. 78 – 85.
 • Пітель В.І. Синтаксис і пунктуація // Брус М.П., Ґрещук В.В., Джочка І.Ф., Думчак І.М., Пітель В.І., Пітель В.М. Українська мова. Збірник тестів для вступників. Частина ІІ, 2-ге видання доповнене й перероблене. – Івано-Франківськ, 2006. – 266с.
 • Пітель В.І. Синтаксис і пунктуація // Брус М.П., Ґрещук В.В., Джочка І.Ф., Думчак І.М., Пітель В.І. Українська мова. Збірник тестів для вступників на спеціальності, для яких вступне випробування з української мови не є профілюючим. Івано-Франківськ, 2005. 199с.
 • Пітель В. Причини виникнення незакінчених речень. Українознавчі студії. №4-5. 2002 – 2003. С. 26 – 32.
 • Пітель В. Процес утворення речення і природа незакінчених речень. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип.VIII. Івано-Франківськ: Плай, 2003. С.149 – 154.
 • Пітель В. І. Семантичні особливості незакінчених речень. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2001. №7. С.139 – 143.
 • Пітель В. І. Прагматичні функції незакінчених речень у сучасній українській мові. Філологічні студії. Науковий часопис. Луцьк: Планета, 2000. №1. С.170 – 175.
 • Пітель В. І. Комунікативна організація незакінчених речень: актуальне членування. Українська мова: навчально-методичні та виховні аспекти : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Українська мова в освіті”. Івано-Франківськ: Плай, 1999. С.80 – 83.
 • Пітель В. І. Структурно-функціональні типи незакінчених речень у сучасній українській мові. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип.4. Івано-Франківськ: Плай, 1999. С.168 – 174.
 • Пітель В. І. Синтаксичні конструкції умовчання: функціональний аспект. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип.2. Івано-Франківськ: Плай, 1997. С.180 – 186.
 • Пітель В. І. Семантико-синтаксична структура розмовних конструкцій в українському та англійському художніх текстах (на матеріалі твору М. Коцюбинського Fata morgana та його англомовного перекладу). Матеріали V Міжнародної наукової конференції “Семантика мови і тексту”. Івано-Франківськ: Плай, 1996. С.140 – 142.

ОР Бакалавр

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: vasyl.pitel@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua