Roksolana STEFURAK

Candidate of Philology, Associate Professor

 

 

 

 

Curriculum vitae

 

Personal informationPublicationsDisciplinesContacts

Born April 12, 1977 in s.Fytkiv Nadvirna district of Ivano-Frankivsk region. In 1999 she graduated Vasyl Stefanyk Precarpathian University. In 2003 she defended her thesis on “Associative-shaped potential internal form words in a poetic text (based on Ukrainian poetry of the late XX – early XXI century.).” Powered by the department since 2003, first as an assistant and later – Associate Professor. The author of 30 publications, co-author of two dictionaries komonohrafiyi and linguistic terms.

Research Interests: semantics of words and text, the internal form of words, linguistic analysis artistic expression, etnolihvistyka

Reads: lexicology, phraseology, morfemika, word formation, lihvistychnyy text analysis.

ANNOTATION

Stefurak R. I. “Associational-imaginative potency of the word’s inner form in a poetic text (based on of the XX century)”. – Manuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of candidate of philology at speciality 10.02.01 – Ukrainian language. – Precarpathian University named after Vasyl’ Stefanyk, Ivano-Frankivsk, 2003.

The thesis describes linguistic status of the word’s inner form, its creative essence. Taking into account wide actual material (the card-index has 5000 inner formal lexemes that are members of different prophetical structures) functional load of word’s inner form in a poetic text was revealed (associational-imaginative, creative-regenerative, expressive-imaginistic, tropcreatind, cogesical functions). Word’s inner form’s associative and image-creative opportunities were analyzed and also its constructing, aperceptive and trop-creating characteristics, influence over poetic idiostyle were examed.

According to analysis of the Ukrainian poetry of the 60-s – 90-s years of the XX century texts it was proved that the result of realization of the word’s inner form’s associative-imaginative potency in a poetic text is secondary rethinking, tropehization of a lexeme, constructing and aperceptional background of occasionalizms’ and paronimic attractions’ semantics because nomination’s inner form is one of means of creative suing of “world picture” by narrator and receptor.

Key words: inner form (IF), poetic text (PT), lexical meaning (LM), associational-imaginative potency, poetic inner form, word-image, concept, referent, motivation, apperception, seme, creative-regenerative function of the word’s inner form.

Scientific and methodical works, dictionaries:

 1. Дієслівна метафора- конститутивний елемент поетичного тексту Богдана Томенчука / Р. І. Стефурак, У.Ю Рицар // Scientific Journal Virtus.— 2019. — March, issue 32. — C. 172—174.
 2. Асоціативно-образне поле номінації «світ» у поетичному тексті Ольги Слоньовської / Р.І.Стефурак // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – № 2(54). Вид. Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2019.  – С. 44 – 50.
 3. Контрастні кольороназви як асоціативно-образні елементи поетичного тексту Тараса Мельничука / Стефурак Р. І. // Мовні універсалії у міжкультурній комунікації : Матеріали ІХ Міжнародного науково-практичного семінару / СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 15 березня 2019 р. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С. 80–83.
 4. Лінгвостилістична інтерпретація новели Марка Черемшини “За мачуху молоденьку”/ Р.І.Стефурак // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – № 4 (48). Вид. Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – С. 18–24.
 5. Структурно-семантичні особливості оксиморона в поетичному тексті Тараса Мельничука // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара) 25-26 травня 2018 р., Частина І / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: Охотнік, 2018. – 314 с. (С. 234–236).
 6. Внутрішньоформний образ лексеми “зоря” в поетичному тексті: тропеїчний аспект // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД “Охотнік”, 2017. – 354 с. (С. 253–254).
 7. Методичні рекомендації до курсу “Лінгвістичний аналіз тексту” для студентів факультету філології заочної форми навчання / Стефурак Р. І. – Івано-Франківськ : ПП Голіней О.М., 2017. – 140 с.
 8. Функціональне навантаження внутрішньої форми діалектизмів у новелі Василя Стефаника “Камінний хрест” / Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 29-30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – 326 с. (С. 233–235).
 9. Внутрішня форма ключового слова – асоціативно-образна ознака поетичного ідіостилю // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – 310 с. (С. 228–231).
 10. Лексико-семантичний контраст як принцип організації художнього тексту (на матеріалі збірки “Чага” Тараса Мельничука) // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. 42–43. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014-2015. – С. 56–60 (304 с.).
 11. Лінгвостилістична інтерпретація художнього тексту Лесі Українки “Лісова пісня” (на матеріалі завершального сегмента драми-феєрії) // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. 44 – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014-2015. – С. 169–174. (У співавторстві з Н.Я. Іванишин)
 12. Функціональне навантаження етноейдем у художньому тексті Василя Стефаника // Рідне слово в етнокультурному вимірі[Текст] : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. –Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 236–245.
 13. Стефурак Р.І., Іванишин Н.Я., Бабій І.О. Навчальний потенціал тестових завдань з лексикології та фразеології в загальноосвітній школі (Частина ІІ) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 1. – С. 45–48.
 14. ВФ слова як “ретранслятор” національно-ментальної інформації в художньому тексті Василя Стефаника (Конференція) // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. 34–35. – Івано-Франківськ: ЦІТ, 2012. – С. 136–142.
 15. Голянич М.І., Іванишин Н.Я., Ріжко Р.М., Стефурак Р.І. Лінгвістичний аналіз тексту: словник термінів / за редакцією М.І.Голянич. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 392 с.
 16. Внутрішня форма діалектизмів у новелі В.Стефаника “Камінний хрест” // Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження: Програма, матеріали та тези доповідей українських наукових читань, присвячених пам’яті діалектолога Валентини Прокопенко / Відп. за випуск Н.В. Гуйванюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – (232 с.). – С. 107–109. (Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті діалектолога Валентини Прокопенко “Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження” (22 червня 2011р.)).
 17. Голянич М.І., Бабій І.О., Стефурак Р.І. Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія / [Голянич М.І., Стефурак Р.І., Бабій І.О.] ; за редакцією М.І.Голянич. – Івано-Франківськ : Сімик, 2011. – 272 с.
 18. Стефурак Р.І., Іванишин Н.Я., Бабій І.О. Навчальний потенціал тестових завдань з лексикології та фразеології в загальноосвітній школі (Частина І) // Українська мова. – 2011. – №8. – С. 31–35.
 19. Художній текст – слово – образ: лінгвостилістичний аналіз: монографія // [М.І. Голянич, І.О. Бабій, Н.Я. Іванишин та ін.]: за ред. М.І.Голянич. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. 2010. – 408 с. – Розділ ІІ.
 20. Внутрішня форма слова – етнолінгвістичний компонент лексичного значення (науково-методичний аспект) // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – Випуск 31. – Частина 1. – К.: Твім інтер, 2008. – С.332–337.
 21. Лінгвістичний аналіз поетичного тексту на уроках із розвитку зв’язного мовлення у старших класах // Українська література в загальноосвітній школі: Науково-методичний журнал. – К.: АПН України. – 2008. – №7–8, червень-липень. – С. 72–74.
 22. Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2008. – 96с.
 23. Внутрішня форма слова-образу “світ” у художньому тексті Василя Стефаника // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. 17-18. – Івано-Франківськ: ЦІТ, 2008. – С.112–115.
 24. Внутрішня форма слова – синкретичний метафоричний образ // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. 15-18. – Івано-Франківськ: ЦІТ, 2007. – С.559–563.
 25. Роль внутрішньої форми слова в процесі конструювання метафори // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – Випуск 28. – Частина 1. – К.: Твім інтер, 2007. – С.271–277.
 26. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Будова слова. Словотвір // Українська мова: Збірник тестів для вступників. – Частина І. – Івано-Франківськ: ЦІТ, 2006. – С.63–113. (у співавторстві із Голянич М.І.)
 27. Смисло-семантична еволюція ключового слова у поетичному тексті (на матеріалі поезії М. Вінграновського “Чорна райдуга”) // Вісник Прикарпатського університету: Філологія. – Вип.ХІ–ХІІ. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – С. 181–185.
 28. Внутрішня форма слова як лінгвістична категорія // Семантика мови і тексту. Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: ЦІТ, 2006. – С.181–184.
 29. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Будова слова. Словотвір // Українська мова: Збірник тестів для вступників на спеціальності, для яких профілюючим є вступне випробування з української мови. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С. 50-94. (у співавторстві із Голянич М.І)
 30. Внутрішня форма слова як лінгвістичний феномен поетичного тексту (на матеріалі сучасних українських авторів) // Вісник Прикарпатського національного університету: Філологія. – Вип. ІХ-Х. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С.195–203.
 31. Внутрішня форма слова як асоціативно-образний компонент лексеми // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – Випуск 18. – К.: Акцент, 2004. – С.371–380.
 32. Асоціативно-образний потенціал внутрішньої форми епітета в поетичному тексті // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – К.: Твім інтер, 2003. – С.649–662.
 33. Внутрішня форма слова – креативний образ лексеми // Семантика мови і тексту. Збірник статей VІ міжнародної конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С.471–474.
 34. Внутрішня форма слова – конститутивний елемент семантики оказіоналізму // Південний архів: Збірник наукових праць. – Філологічні науки. – Випуск 14. – Херсон: ХДПУ, 2002. – С.245–249.
 35. Внутрішня форма слова – центр перетину референтної, концептуальної та вербальної (поетичної) “картин світу” // Культура народов Причерноморья: Научный журнал. – Симферополь: ТНУ, 2002. – № 32. – С.143–147.
 36. Функціональне навантаження внутрішніх форм слів “Месія”, “Спаситель”, “Учитель” в поезії Ліни Костенко // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 264–269.
 37. Слово-образ “Україна” – конститутивний елемент поетичної системи Василя Стуса // Українська національна ідея. – Випуск 5. – Львів: Літопис, 2000. – С. 121–127.
 38. Внутрішня форма слова – аперцепційний фон паронімічної атракції в поетичному тексті // Семантика мови і тексту. Збірник статей VІ міжнародної конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С.138–141.
 39. Внутрішня форма слова – один із засобів глибинного прочитання поетичного тексту старшокласниками // Українська мова: навчально-методичні та виховні аспекти . – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – С.138–141.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: roksolana.stefurak@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua