Nataliia IVANYSHYN

Candidate of Philology, Associate Professor

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae

 

Personal informationPublicationsDisciplinesContacts

Natalya Ivanyshyn, PhD

Ukrainian Language Department, Institute of Philology,

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,

Ivano-Frankivsk, Ukraine

Personal Data:

Born: 24 February 1980 in Ivano-Frankivsk, Ukraine

Citizenship: Ukrainian

Marital Status: married

Education:

2002-2005 – post-graduate student at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Specialty 10.02.01 – Ukrainian language

1997-2002 – student of the Faculty of Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “ Ukrainian Language and Literature”

 Scientific Degrees:

Associate Professor of the Ukrainian Language Department, Diploma, 2012

PhD in Philology, 2006, Ivano-Frankivsk, Ukraine (thesis “ The Lexical Means of the Implicitness Formation in the Dramaturgic Text (on the Material of the Ukrainian Drama of the Beginning of the 20th Century)”; Principal Supervisor – Doctor of Philology, Prof. Maria Holyanych)

Master of Philology (with Honors), Vasyl Stefanyk Precarpathian University, 2002, Qualification – “Philologist, Instructor of the Ukrainian Language and Literature” 

Bachelor of Philology (with Honors), Vasyl Stefanyk Precarpathian University, 2001, Qualification – “Bachelor of Philology”

Research Interests:

Modern Ukrainian literary language, Linguistic analysis of text, Linguostylistics. 

Teaching:

Courses at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University:

– “ Elements of linguistic analysis of text ” for the 3nd year students 

– “ Ukrainian language for professional purposes ” for the 2-3th year students

 1. Іванишин Н. Я. Роль дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням у формуванні професійної комунікативної компетенції студентів-психологів Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 лютого 2020 р. Дніпро, 2020. Т. 1. С. 532—535. URL : http://www.wayscience.com/konferentsiya-1-6-7-lyutogo-2020/ 
 2. Іванишин Н. Я. Робота з науковим текстом як чинник формування професійної комунікативної компетенції студентів-філологів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». 2020. №3 (407). С.29—33.
 3.  Іванишин Н.Я., Стефурак Р.І. Слово-образ «Україна» в поетичному тексті Надії Попович. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2019. Том 30 (69) № 4, Т.1. С. 17—21.
 4. Іванишин Н.Я. Реалізація концепту «дорога» в художньому тексті Марії Вайно «Подорожня». Закарпатські філологічні студії. 2019. №12. С. 24—29.
 5. Іванишин Н. Я. Лексичні (імпліцитні й експліцитні) засоби реалізації концепту «білий / світлий» у прозовому тексті Дари Корній «Зворотний бік світла». Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2019.  № 2 (54). С. 62—69.
 6. Іванишин Н. Я. Дескрипції концепту ТЕМНИЙ / ЧОРНИЙ у художньому тексті Дари Корній «Зворотний бік світла»: функціональний аспект. Мовні універсалії у міжкультурній комунікації : Матеріали ІХ Міжнародного науково-практичного семінару. СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 15 березня 2019 р. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 69—72.
 7. Іванишин Н. Я. Лінгвостилістична інтерпретація поетичного тексту Івана Драча «В мікрофон криниці». Південний архів (філологічні науки). 2019. № 80. С. 6–9.
 8. Іванишин Н. Я., Стефурак Р. І. Семантика та функціональне навантаження звертань у художньому тексті Володимира Лиса.Virtus.2018. September, issue 26. C. 189—192.
 9. Іванишин Н. Я. Функціональне навантаження ремарки у драматургійному тексті (на матеріалі української драми драми кінця ХІХ – поч. ХХ століття). Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2018.  № 4 (48). С. 11—18.
 10. Іванишин Н. Я. Роль інтертекстем у формуванні імпліцитності в драмі. Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара). Дніпропетровськ : Роял Принт, 2018. С. 245—247.
 11. Іванишин Н. Я. Функціональне навантаження займенника як актуалізатора імпліцитних смислів у драматургійному тексті. Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 25-річчю Незалежності України). Дніпропетровськ : Роял Принт, 2017. С. 211—213.
 12. Іванишин Н. Я. Лінгвостилістична інтерпретація художнього тексту Лесі Українки «Лісова пісня» (на матеріалі завершального сегмента драми-феєрії). Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. Вип. 44-45. Івано-Франківськ, 2015-2016. С. 169–174.
 13. Іванишин Н. Я. Вступ до мовознавства : збірник тестів. Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2015. 100 с.
 14. Іванишин Н. Я. Вступ до мовознавства : практикум. Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2013. 152 с.
 15. Лінгвістичний аналіз тексту : словник термінів / [Голянич М. І., Іванишин Н. Я., Ріжко Р. Л., Стефурак Р. І.] ; за редакцією М. І. Голянич. Івано-Франківськ : Сімик, 2012. 392 с.
 16. Іванишин Н. Я. Лінгвістичні параметри драматургійного тексту : спецкурс. Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2012. 80 с.
 17. Іванишин Н. Я. Вступ до мовознавства : практикум. Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2012. 124 с.
 18. Іванишин Н. Я., Бабій І. О., Стефурак Р. І. Навчальний потенціал тестових завдань з лексикології та фразеології в середніх навчальних закладах. Українська література в загальноосвітній школі. 2012. № 1. С. 45–48.
 19. Іванишин Н. Я. Лінгвостилістична інтерпретація поетичного тексту Ярослава Ткачівського «Білий танець…»: методичний аспект. Наукові записки. Серія «Філологічні науки (мовознавство)». Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. Вип. 100. С. 520–524.
 20. Іванишин Н. Я. Функціональне навантаження діалектизмів у драматургійному тексті Гната Хоткевича: імпліцитнозначеннєвотвірний аспект. Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження : програма, матеріали та тези доповідей українських наукових читань, присвячених пам’яті діалектолога Валентини Прокопенко / відп. за випуск Н. В. Гуйванюк. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011.  (232 с.). C. 172–173.
 21. Іванишин Н. Я. Лексичні засоби формування імпліцитності в драмі: функціональний аспект (на матеріалі драматургійних текстів Спиридона Черкасенка). Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія «Лінгвістика і літературознавство» : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.А.Зарва. Бердянськ : БДПУ, 2011. Вип. XXIV, Ч. 4. С. 426–432.
 22. Іванишин Н. Я. Способи реалізації авторської позиції в драматургійному тексті. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 25. Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2010. С. 150–154.
 23. Іванишин Н. Я. Ознаки імпліцитності як мовної категорії. Лінгвістичні студії : зб. наукових праць / Донецький нац. ун-т ; наук. ред. А. П. Загнітко. Донецьк : ДонНУ, 2011. Вип.22. С. 12–17.
 24. Іванишин Н. Я. Риси драми як типу тексту. Лінгвістика : зб. наукових праць / Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. № 3 (21). С. 105—112.
 25. Художній текст – слово – образ: лінгвостилістичний аспект / [Голянич М. І., Бабій І. О., Іванишин Н. Я., Литвин О. Б., Соловій У. В., Стефурак Р. І. ] ; під редакцією М. І. Голянич. Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. 408 с.
 26. Іванишин Н. Я. Частки як конденсатори імпліцитних значень у тексті драми. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2009 –2010. Вип. 23–24. С. 57–61.
 27. Іванишин Н. Я. Джерела виявлення імпліцитного смислу. Східнослов’янська філологія. Мовознавство. Горлівка : Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 2009. Вип. 16. С. 64–74.
 28. Іванишин Н. Я. Засоби формування імпліцитності в драматургійних текстах Олександра Олеся: конотативний аспект. Вісник Сумського державного університету. Філологія. 2008. №2 С. 71–77.
 29. Іванишин Н. Я. Основні параметри поняття “імпліцитність”. Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. К. : Твім інтер, 2007. Вип. 28., Ч. 1. С. 122—132.
 30. Іванишин Н. Я. Специфіка актуалізації імпліцитності у драмі. Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. Вип. ХV-ХVIIІ. Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. С. 574–579.
 31. Іванишин Н. Я. Комунікативно-прагматичне навантаження займенника у формуванні імпліцитності в драматургійному тексті. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. ІХ-Х. Івано-Франківськ : Плай, 2005. С. 255-263.
 32. Іванишин Н. Я. Оказіоналізми – носії імпліцитної інформації в художньому тексті (на матеріалі драм Миколи  Куліша, Івана Кочерги та Олександра Олеся). Східнослов’янська філологія. Вип. 5. Горлівка : Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 2004. С. 64–74.
 33. Іванишин Н. Я. Внутрішня форма слова як засіб формування імпліцитності в драматургійному тексті. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Івано-Франківськ : Плай, 2003. Вип. VIII. С. 91–97.
 34. Іванишин Н. Я. Вигук як один із засобів конденсації імпліцитного смислу у художньому тексті (на матеріалі драми Миколи Куліша “Зона”). Семантика мови і тексту : збірник статей VII міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ : Плай, 2002. С. 199–202.
 35. Іванишин Н. Я. Конотативні прирощення смислу – актуалізатори імпліцитної інформації у художньому тексті (на матеріалі драм О. Олеся та С. Черкасенка). Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. Вип. 18., Ч. 2. К. : Акцент, 2004. С. 521–534.
 36. Іванишин Н. Я. Функціональне навантаження алюзії як репрезентанта імпліцитної семантики в художньому тексті (на матеріалі драми Володимира Винниченка “Чорна Пантера і Білий Медвідь”). Наукові записки. Серія мовознавство. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, 2004. № 2(12). С. 226–236.

Елементи лінгвоаналізу художнього тексту на уроках української мови (Середня освіта УМЛ)

Українська мова за професійним спрямуванням (для студентів філософського і природничого факультетів та факультету філології)

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: nataliia.ivanyshyn@pnu.edu.uakum@pnu.edu.ua