Iryna BABII

Candidate of Philology, Associate Professor

 

 

 

 

Curriculum vitae

 

Personal informationPublicationsDisciplinesContacts

Iryna Babii, PhD

Ukrainian Language Department, Faculty of Philology,

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,

Ivano-Frankivsk, Ukraine

 Personal Data:

Born: 21 May 1980 in Ivano-Frankivsk, Ukraine

Citizenship: Ukrainian

Marital Status: unmarried

 Education:

2003-2007 – post-graduate student at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Specialty 10.02.01 – Ukrainian language

1997-2002 – student of the Faculty of Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian University, Specialty – “ Ukrainian Language and Literature”

  Scientific Degrees:                              

Associate Professor of the Ukrainian Language Department, Diploma, 2013

PhD in Philology, 2007, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

 Research Interests:

linguistic pragmatics, poetics text linguistic analysis of text, speech culture, Ukrainian lexicography, Ukrainian language (for professional purposes).

Study subjects: “Ukrainian language (for professional purposes)” (art department of the Institute of Arts), “Ukrainian lexicography” (major third-year student of the Faculty of Philology).

Additional information: author 30 scientific and educational works, including one monograph and one collective vocabulary linguistic terms.

 1. Бабій І. О.Українська мова (за професійним спрямуванням) : практичний посібник для студентів художніх спеціальностей Навчально-наукового Інституту мистецтв. Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2019. 166 с.
 2. Бабій І.О., Семенюк О.А. Гуцульська побутова лексика в романі Р.Іваничука “Вогненні стовпи” // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. Випуск 33. Херсон, 2018. С. 21-26.
 3. Бабій І.О., Семенюк О.А. Метафоричність художнього мовлення В.Шевчука (на матеріалі повісті “Птахи з невидимого острова”) // Закарпатські філологічні студії. Випуск 4. Том 1. Ужгород, 2018. С. 11-15.
 4. БабійІ. О. Українська лексикографія : збірник тестів / І. О. Бабій. — 2-ге вид., випр. і допов. — Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2016. — 88 с.
 5. Бабій І.О. Формування комунікативної професійної компетенції студентів художніх спеціальностей у контексті лексико-стилістичних норм сучасної української літературної мови // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29‑30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 201-203.
 6. Бабій І.О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : збірник тестів для студентів художнього відділення Інституту мистецтв / Ірина Бабій. — Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2014. — 98 с.
 7. БабійІ. О. Українська лексикографія : збірник тестів / Ірина Бабій. — Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2013. — 46 с.
 8. Індивідуально-авторські новотвори як різновид дескриптивних номенів // Етнос і культура: часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: Збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / Головний редактор В.І.Кононенко. – Івано-Франківськ: Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – №4-5. – 192 с.
 9. БабійІ. О. Українська лексикографія : збірник вправ і завдань / Ірина Бабій. — Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2012. — 180 с.
 10. Аксіологічно-орієнтаційна функція дескрипцій: особливості співвідношення описовості й оцінності у процесі її реалізації // Східнослов’янська філологія: зб. наукових праць / Горлівський держ. пед. ін-т іноземн. мов; Донецький нац. ун-т. Редкол.: С.О. Кочетова та інш. – Вип.22. Мовознавство. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2012. – С.27-35.
 11. Бабій І., Джочка І. Частки в гуцульських говірках: семантико-граматичні особливості (на матеріалі повісті Гната Хоткевича “Довбуш”) // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2012. Вип. ХХХІІ – ХХХІІІ. 399 с. – С. 28-33.
 12. Бабій І. О. Дескриптивні номінації у світлі сучасних синтаксичних теорій // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 26. – 2012. – 374 с. – С. 20-24.
 13. Бабій І.О. Формування комунікативної професійної компетенції студентів художніх спеціальностей у контексті морфологічних норм сучасної української літературної мови // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 20 (2). – Рівне – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – 200 с. – С.155‑
 14. Стефурак Р., Іванишин Н., Бабій І. Навчальний потенціал тестових завдань із лексикології та фразеології в загальноосвітній школі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 1. – С. 45-48.
 15. Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія / [Голянич М. І., Стефурак Р. І., Бабій І. О.] ; за редакцією М. І. Голянич. — Івано-Франківськ : Сімик, 2011. — 272 с.
 16. Дескриптивні номінації-синекдохи у художньому тексті: комунікативно-прагматичні особливості // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – 2010-2011. – № 11-12. – С. 86-91.
 17. М.І. Голянич, І.О. Бабій “Чарівний сад” поетичного мистецтва у лінгво-естетичному вимірі // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 2010 р. 2 (10). С. 350 – 355.
 18. Марія Голянич, Ірина Бабій. Видання актуальне, потрібне / Пилипчук В.П. Афористика / В.П. Пилипчук. – Хмельницький: Видавець ПП Цюпак А.А., 2009. – 218 с. // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2010. – Випуск 27 – 28. – С. 394 – 396.
 19. Бабій І.О. Текстотвірно-прагматичні та образотвірні параметри дескрипцій у сучасній “малій прозі” // Художній текст – слово – образ: лінгвостилістичний аналіз : монографія / [М. І. Голянич, І. О. Бабій, Н. Я. Іванишин та ін.] ; за редакцією М. І. Голянич. –– Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. –– 408 с. – С. 163-244.
 20. Семантична типологія описових номінацій (на матеріалі сучасної “малої прози”) // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. 23-24. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009-2010. – С. 38-44.
 21. Марія Голянич, Ірина Бабій. Дескрипція: проблема інтерпретацій // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць / наук. ред. Б.І. Бунчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 475-477: Слов’янська філологія. – 724 с. – С. 516‑523.
 22. “Небесний майстер малював досвіток…” (комунікативно-прагматичні особливості метафоричних дескрипцій у текстах “малої прози” кінця ХХ – початку ХХІ століття) // Семантика мови і тексту: Матеріали Х Міжнародної конференції. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2009. – 426 с. – С. 15-17.
 23. Роль художніх означень у складі дескриптивно-образних номенів (на матеріалі “малої прози” кінця ХХ – початку ХХІ століття) // Наукові записки. Серія: Філологія. Збірник наукових праць / Вінницьк. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського; головн. ред. Н.Л. Іваницька. – Вінниця, 2009. – Вип. 11. – 343 с. – С. 280-284.
 24. Словотвірна характеристика дескриптивних індивідуально-авторських номінацій (на матеріалі сучасної “малої прози”) // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – С. 295-298.
 25. Класифікаційна схема дескрипцій у текстах сучасної “малої прози” // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу – 2006”. – Т. 13: Філологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 29-32.
 26. Структурно-семантична специфіка дескрипцій із актуалізованою внутрішньою формою (на матеріалі “малої прози” кінця ХХ – початку ХХІ ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 24. – Ч. 1 / Редкол.: А.В. Козлов (відп. ред.) та ін. – К.: Акцент, 2006. – С. 317-327.
 27. Дескрипція й оцінка: взаємозв’язок і взаємозумовленість (на матеріалі притчевої новели О. Говди “Йти своєю дорогою”) // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. ХІ-ХІІ. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 189-196.
 28. Типологія дескриптивних конструкцій у сучасній “малій прозі”: структурні параметри // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Вип.  276-277.  Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 457-461.
 29. “Очі кольору мрії”: функції описових сполук у процесах текстотворення // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. ІХ-Х (2004-2005 рр.).– Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С. 210-215.
 30. Функціональне навантаження дескрипцій у художньому тексті (на матеріалі сучасної “малої прози”) // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. – Ч. 2: Питання менталітету в українській літературі / Редкол.: А.В. Козлов (відп. ред.) та ін. – К.: Акцент, 2004. – С.416-429.
 31. Види дескрипцій у художньому тексті (на матеріалі новели В. Даниленка “Кієвскій мальчик”) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Вип. 214-215. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 181‑185.

Address University:76000, m. Ivano-Frankivsk, st. Shevchenko, 57.

Phone: (0342) 59-60-08 (department of Ukrainian language).

E-mail: iryna.babii@pnu.edu.ua