Ципердюк Оксана Дмитрівна

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

 

 

ORCID ID: 0000-0003-2861-0591
ResearcherIDN-1361-2018
Google Scholar

CV викладача

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Публікації</strong><strong>Навчальні дисципліни</strong><strong>Контакти</strong>

Народилася 12 лютого 1968 року в с. Парище Надвірнянського району Івано-Франківської області. 1990 р. закінчила Івано-Франківський педагогічний інститут імені Василя Стефаника за фахом «Учитель української мови і літератури, німецької мови». Із 1991 р. викладає на кафедрі української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 1998 р. захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантична типологія словотвірних парадигм іменників у сучасній українській мові».

Читає курси: «Сучасна українська літературна мова» (розділ «Морфологія»), «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів факультету іноземних мов), «Текст як об’єкт мовного редагування» (для студентів факультету філології).

Розробила й читала спецкурси: «Словотвірна парадигма в системі комплексних словотвірних одиниць», «Мова творів конфесійної літератури».

Наукові зацікавлення: словотвір, морфологія та стилістика сучасної української мови.

MAIN PUBLICATIONS

 1. Ципердюк О. Д. Експресивізація релігійної лексики в сучасному інтернет-мовленні (на матеріалі українськомовного ютуб-контенту). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». 2023. Вип. 63. С. 86–89. 
 2. Ципердюк О. Д. Стильові домінанти проповідей Григорія Хомишина. Таврійські філологічні наукові читання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28–29 січня 2022 р.). Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2022. С. 54–59.
 3. Ципердюк О. Д. Синтаксична організація проповідницьких текстів. Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька (м. Чернівці, 16–17 червня 2022 р.). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 214–215.
 4. Ципердюк О. Д. Повтор як стильова домінанта проповідей єпископа Григорія Хомишина. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2022. Вип. 57. Том 2. С. 102–105.
 5. Ципердюк О. Д. Українська мова за професійним спрямуванням : методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи для студентів факультету іноземних мов. Івано-Франківськ, 2022. 126 с.
 6. Ципердюк О. Д. Вокатив у текстах новел Василя Стефаника. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том. 32 (71). № 6. 2021. (У друці)
 7. Ципердюк О. Д. Сучасний ритм діалектного слова (Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук. Діалектне слово в тексті та словнику. Івано-Франківськ : місто НВ, 2015. 372 с.). Українознавчі студії. 2019. № 20. С. 231–237.
 8. Ципердюк О. Д. Епітет як стильова домінанта проповідей єпископа Григорія Хомишина. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 22(821): Романо-слов’янський дискурс. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 25–31.
 9. Джочка І. Ф, Ципердюк О. Д. Сучасна українська літературна мова. Морфологія: вступ, іменні частини мови : збірник тестів. Івано-Франківськ: ФО-П Петраш К. Т., 2019. 150 с.
 10. Ципердюк О. Д. Динамічні процеси в семантиці української релігійної лексики (рецензія на монографію А. А. Ковтун «Семантична деривація в релігійній лексиці української мови»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018. № 37, том 1. С. 171–173.
 11. Ципердюк О. Д. Семантико-стилістичні особливості фразеологізмів у проповідях єпископа Григорія Хомишина. Українознавчі студії. 2018. № 19. С. 70–81.
 12. Ципердюк О. Д. Взаємодія релігійного та розмовного стилів у християнській проповіді. Південний архів (філологічні науки). 2018. № 76. С. 27–32.
 13. Джочка І. Ф., Ципердюк О. Д. Сучасна українська літературна мова. Морфологія: дієслово, незмінні частини мови : збірник тестів. 2-ге вид, доповн. і переробл. Івано-Франківськ: ФО-П Петраш К. Т., 2018. 132 с.
 14. Ципердюк О. Д. Мовостиль єпископа Григорія Хомишина: лексико-семантичний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018. № 32, том 1. С. 108–112.
 15. Ципердюк О. Д. Чинники словотворчої поведінки іменників. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 24–25 лютого 2017 року. Одеса : Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2017. С. 39–42.
 16. Джочка І. Ф., Ципердюк О. Д. Сучасна українська літературна мова. Морфологія: дієслово, незмінні частини мови : збірник тестів. Івано-Франківськ : видавець Голіней О. М., 2016. 132 с.
 17. Ципердюк О. Д. Релігійна пропріальна лексика в гуцульських говірках (на матеріалі праці “Гуцульські світи. Лексикон”). Слово : Прикарпатський вісник НТШ. Івано-Франківськ, 2016. № 2(34) . С. 86-95.
 18. Ципердюк О. Д. Біблійні алюзії в поетичних текстах Василя Герасим’юка. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 772. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2016. С. 110-115.
 19. Ципердюк О. Д. Мовознавча термінологія в праці Є. Тимченка “Номінатив і датив в українській мові”. Слово : Прикарпатський вісник НТШ. Івано-Франківськ, 2015. № 2 (30). С. 105-114.
 20. Ципердюк О. Д. Гуцульсько-покутські лексичні паралелі (на матеріалі прикметникової лексики говірки села Парище Надвірнянського району Івано-Франківської області). Вісник Прикарпатського університету. Вип. 44-45. Івано-Франківськ, 2015-1016. С. 48-53.
 21. Ципердюк О. Д. Мова творів конфесійної літератури : методичні вказівки до спеціалізації. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. 132 с.
 22. Ципердюк О. Д. Художній текст у вимірі сучасних лінгвістичних парадигм // Рец. на: Художній текст – слово – образ : лінгвостилістичний аналіз : монографія / [М. І. Голянич, І. О. Бабій, Н. Я. Іванишин та ін] ; за ред. М. І. Голянич. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. –  408 с. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 721. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. С. 97-100.
 23. Ципердюк О. Д. Гуцульський говір у поетичному мовленні Василя Герасим’юка. Українознавчі студії. Вип. 15-16. Івано-Франківськ, 2014-2015. С. 96-107.
 24. Ципердюк О. Д. Релігійна лексика в новелах Василя Стефаника: лексико-семантичний аспект. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 678. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2013. С. 47-56.
 25. Ципердюк О. Д.  Мовознавча термінологія в праці Олени Курило “Уваги до сучасної української літературної мови”. Зб. праць учасників ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Фахова мова як динамічний функцій ний різновид загальнонародної української мови” (м. Луганськ, 30-31 травня 2013 р.). Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. С. 153-166.
 26. Ципердюк О. Д. Публіцистичне мовлення Степана Бандери з погляду сучасних мовних норм. Наукові праці : науково-методичний журнал. Вип. 204. Т. 216. Філологія. Мовознавство. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. С. 118-124.
 27. Джочка І. Ф., Ципердюк О. Д. Сучасна українська літературна мова. Практична морфологія : [навч. посібник, рекоменд. Міністерством освіти і науки України]. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 588 с.
 28. Ципердюк О. Д. Особливості вживання діалектизмів у поемі Олександра Олеся “На зелених горах”. Слов’янський збірник : зб. наук. праць. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. Вип. 17. Ч. 2. С. 528-534.
 29. Ципердюк О. Д. Функціонування релігійної лексики в новелах Василя Стефаника. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. ХХХІV-ХХХV. Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету, 2012. С.  157-165.
 30. Ципердюк О. Д. Гуцульські діалектизми в мові роману “Непрості” Тараса Прохаська. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. ХХХІІ-ХХХІІІ. Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету, 2012. С. 242-250.
 31. Ципердюк О. Д. Теонім “Бог” у поетичному мовленні Олександра Олеся: семантико-стилістичний аспект. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. ХХІХ-ХХХІ. Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету, 2011. С. 370-375.
 32. Ципердюк О. Д. Вивчення релігійного стилю сучасної української літературної мови: методичний аспект. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : збірник наукових праць / наук. ред. Бунчук Б. І. Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2010. Вип. 506–508 : Слов’янська філологія. С. 293–302.
 33. Ципердюк О. Д. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Термінологічний словник. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. 84 с.
 34. Ципердюк О. Д. Словотвірна парадигма в системі комплексних словотвірних одиниць: спецсемінар : [навчально-методичний посібник]. – [вид. 2-ге, доповн. і переробл.].  Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. 112 с.
 35. Ципердюк О. Д. Мовостиль Степана Бандери в контексті сучасної української літературної мови. Галичина. До 100-річчя від дня народження Степана Бандери. 2009. Ч. 15-16. С.  53-761.
 36. Ципердюк О. Д. “Хай стануть крилами наші хрести”: семантичний простір лексеми хрест у поетичному мовленні Олеся. Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. Вип. 33 / редкол.: Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. Ч. 1. К. : Твім інтер, 2009. С. 446-457.
 37. Ципердюк О. Д. Українське ділове мовлення : методичні вказівки для студентів факультету іноземних мов. Івано-Франківськ : Лілея-НВ 2008. 84 с.
 38. Ципердюк О. Д. Гуцульський діалект у книзі Марії Влад “Стрітеннє”. Вісник Прикарпатського університету. Філологія (мовознавство). Вип. ХІХ-ХХ. Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. С. 121-125.
 39. Ципердюк О. Д. До проблеми словотвірної синонімії. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. ХV-ХVІІІ. Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. C. 251-254.
 40. Микитин О. Д. Семантико-функціональні особливості спільноосновних десубстантивів  із однаковим словотвірним значенням. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. ХІ-ХІІ. Івано-Франківськ, 2006. С. 118-126.
 41. Микитин О. Д. Семантична співвідносність абстрактних іменників та їх похідних. Актуальні проблеми українського словотворення. Івано-Франківськ : Плай, 2002. С. 254-262.
 42. Микитин О. Д. Глибина словотвірних парадигм іменників на позначення осіб за спорідненням та свояцтвом. Семантика мови і тексту : зб. наук. статей VІ Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ : Плай, 2001. С. 384-390.
 43. Микитин О. Д. Семантична співвідносність твірних іменнників-назв рідин та їх похідних. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип. 4. Українське і слов’янське мовознавство : зб. наук. праць Міжнародної конференції на честь 80-річчя професора Йосипа Дзендзелівського. Ужгород, 2001. С. 344-349.
 44. Микитин О. Д. Словотворча спроможність абстрактних непохідних іменників. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 5. Івано-Франківськ : Плай, 2000. С. 94-101.
 45. Микитин О. Д. Словотворчі можливості назв споріднення та свояцтва у сучасній українській мові. Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології) : [зб. наук. праць; за ред. проф. В. О. Горпинича]. Дніпропетровськ : ДДУ, 1999. С. 50-55.
 46. Микитин О. Д. Слова у мові живуть сім’ями. Обрії. 1998. № 2. С. 39-42.
 47. Микитин О. Д. Словотворча спроможність іменників лексико-семантичної групи “Рідини”. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 2. Івано-Франківськ : Плай, 1997. С. 141-148.
 48. Микитин О. Д. До проблеми відображеної полісемії у похідному слові. Матеріали наукової конференції “Словотвір як вияв динаміки мови”. Львів : ЛДУ, 1994. С. 24-25.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: oksana.tsyperdiuk@pnu.edu.uakum@pnu.edu.ua