Пітель Василь Іванович

 

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

 

 

ORCID ID0000-0001-8974-3852
Google Scholar

 

CV викладача

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Публікації</strong><strong>Навчальні дисципліни</strong><strong>Контакти</strong>

Пітель Василь Іванович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Філологічну освіту здобув у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника (1990 – 1995 рр.). Після закінчення філологічного факультету працював асистентом кафедри української мови. 1996 – 1999 рр. – навчання в аспірантурі при кафедрі української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 26 грудня 2000 року захистив кандидатську дисертацію “Функціонально-семантична структура незакінчених речень у сучасній українській мові” (науковий керівник – академік АПН України, доктор філологічних наук, професор Віталій Кононенко). 2002 – 2004 рр. – заступник декана філологічного факультету. З 2003 року працює на посаді доцента кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 9 листопада 2010 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови.

 • Пітель Віра, Пітель Василь. Українська мова (за професійним спрямуванням): збірник тестів для студентів Факультету математики та інформатики. Івано-Франківськ: видавництво «HAIP», 2022. 108 с.
 • Пітель Василь, Пітель Віра. Українська мова (за професійним спрямуванням): збірник тестів для студентів Факультету фізичного виховання і спорту. Івано-Франківськ: видавництво «HAIP», 2022. 97 с.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Типологія метонімійних відношень у структурі непохідних назв частин тіла. Закарпатські філологічні студії. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 22. Т. 2. С. 13–17.
 • Dzhochka I., Ivanyshyn N., Stefurak R. and other. Grammatical ambiguity of the particle in modern Ukrainian: research perspectivesweb of science. Laplage em Revista (International). Sept.–Dec. 2021. Vol. 7. N. 3. P. 397–406.
 • Пітель В. М., Пітель В.І. Лексико-семантичні групи релігійних назв в інтернет-виданнях Прикарпаття. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». Том 32 (71). №1, 2021. С. 76-82.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Особливості вживання релігійної лексики в інтернет-виданнях Прикарпаття. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 47. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021, С. 73-77.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Типологія мотиваційних відношень у семантемах непохідних назв тварин. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – September # 26, 2018. 295p. P. 184–189.
 • Пітель В. І. Морфологічне маркування незакінчених нечленованих речень сучасної української мови. Соціально-гуманітарний вісник : збірник наукових праць. Вип. 20, 21. Харків: Наукове товариство «Наука та знання», 2018. С. 74 – 77.
 • Пітель В. І. Типологія незакінчених нечленованих речень сучасної української мови: структурний аспект. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 травня 2018 р., – Дніпро. Част. ІІ. / наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. С. 192 – 194.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Класифікаційні зв’язки в семантемах непохідних назв тварин. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. №4(40) – 2017, 3(47) – 2018. С. 86–98.
 • Пітель В. І., Пітель В. М. Українська мова. Збірник тестів із синтаксису та пунктуації. 2-ге вид., доп. і переробл. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2017. 251 с.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Орфографічний практикум української мови: навчальний посібник. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2017. 181 с.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Гіпо-гіперонімійні відношення в семантемах непохідних назв тварин. Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 25-річчю Незалежності України). Част. ІІ. Дніпропетровськ, 2016. С. 227 – 229.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Метонімічні зв’язки в семантемах непохідних назв тварин. Записки з українського мовознавства: Вип. 23: збірник наукових праць. Одеса: «ПолиПринт», 2016. С. 52 – 60.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Семеми на позначення людини в семантемах непохідних назв тварин. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції., 28 – 29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / наук. ред. Висоцький О. Ю. Дніпро: Роял Принт, 2016. С. 223 – 225.
 • Пітель Віра, Пітель Василь. Народна етимологія сучасних назв населених пунктів Калущини. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХХІХ – ХХХI. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. С. 81 – 86.
 • Пітель Василь. Українська мова. Збірник тестів із синтаксису та пунктуації / Василь Пітель, Віра Пітель. – Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2010. – 248 с.
 • Пітель В. І. Незакінчені речення: проблема синтаксичного аналізу. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. Рівне: РДГУ, 2010. С. 40 – 43.
 • Пітель В. Незакінчені речення в повісті Гната Хоткевича “Довбуш”: формально-граматичний аспект. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХХV – ХХVI. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. С. 110 – 115.
 • Пітель В. І. Предикативність у незакінчених реченнях // Предикат у структурі речення : монографія / за ред. акад. НАПНУ В. І. Кононенка. Київ; Івано-Франківськ; Варшава, 2010. 408 с. [193 – 209]
 • Пітель В. Орфографічно-пунктуаційний та орфоепічний практикум з української мови : навч. посіб. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г.М., 2009. 101 с.
 • Пітель. В. Формально-синтаксична типологія незакінчених речень. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХV – ХVIII. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. С. 111 – 115.
 • Пітель В. Синтаксичні зв’язки в незакінчених реченнях. Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. Черкаси: Брама-Україна, 2007. С. 329 – 334.
 • Пітель В.І. Підтекст як домінувальна ознака незакінчених речень. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. ХІ – ХІІ. Івано-Франківськ: Плай, 2006. С. 78 – 85.
 • Пітель В.І. Синтаксис і пунктуація // Брус М.П., Ґрещук В.В., Джочка І.Ф., Думчак І.М., Пітель В.І., Пітель В.М. Українська мова. Збірник тестів для вступників. Частина ІІ, 2-ге видання доповнене й перероблене. – Івано-Франківськ, 2006. – 266с.
 • Пітель В.І. Синтаксис і пунктуація // Брус М.П., Ґрещук В.В., Джочка І.Ф., Думчак І.М., Пітель В.І. Українська мова. Збірник тестів для вступників на спеціальності, для яких вступне випробування з української мови не є профілюючим. Івано-Франківськ, 2005. 199с.
 • Пітель В. Причини виникнення незакінчених речень. Українознавчі студії. №4-5. 2002 – 2003. С. 26 – 32.
 • Пітель В. Процес утворення речення і природа незакінчених речень. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип.VIII. Івано-Франківськ: Плай, 2003. С.149 – 154.
 • Пітель В. І. Семантичні особливості незакінчених речень. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2001. №7. С.139 – 143.
 • Пітель В. І. Прагматичні функції незакінчених речень у сучасній українській мові. Філологічні студії. Науковий часопис. Луцьк: Планета, 2000. №1. С.170 – 175.
 • Пітель В. І. Комунікативна організація незакінчених речень: актуальне членування. Українська мова: навчально-методичні та виховні аспекти : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Українська мова в освіті”. Івано-Франківськ: Плай, 1999. С.80 – 83.
 • Пітель В. І. Структурно-функціональні типи незакінчених речень у сучасній українській мові. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип.4. Івано-Франківськ: Плай, 1999. С.168 – 174.
 • Пітель В. І. Синтаксичні конструкції умовчання: функціональний аспект. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип.2. Івано-Франківськ: Плай, 1997. С.180 – 186.
 • Пітель В. І. Семантико-синтаксична структура розмовних конструкцій в українському та англійському художніх текстах (на матеріалі твору М. Коцюбинського Fata morgana та його англомовного перекладу). Матеріали V Міжнародної наукової конференції “Семантика мови і тексту”. Івано-Франківськ: Плай, 1996. С.140 – 142.

ОР Бакалавр

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: vasyl.pitel@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua