Пітель Віра Мирославівна

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

 

ORCID ID0000-0001-6208-1860

 

 

CV викладача

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Публікації</strong><strong>Навчальні дисципліни</strong><strong>Контакти</strong>

Народилася 1 листопада 1974 року в м. Івано-Франківську. 1997 року закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, здобувши кваліфікацію спеціаліста “Філолог. Викладач української мови і літератури”. 2000 – 2004 – навчання в аспірантурі при кафедрі української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 28 жовтня 2005 року захистила кандидатську дисертацію “Типологія епідигматичних відношень полісемічних флороназв та їх похідних у лексиці сучасної української мови” (науковий керівник – професор Василь Ґрещук), з 1 листопада 2004 року працює на кафедрі української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 20 січня 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови.

Навчально-методичні публікації

 • Пітель Василь, Пітель Віра. Українська мова (за професійним спрямуванням) : збірник тестів для студентів Факультету фізичного виховання і спорту. Івано-Франківськ : видавництво “HAIP”, 2022. 97 с.
 • Пітель Віра, Пітель Василь. Українська мова (за професійним спрямуванням) : збірник тестів для студентів Факультету математики та інформатики. Івано-Франківськ : видавництво “HAIP”, 2022. 108 с.
 • Пітель В. І., Пітель В. М. Українська мова. Збірник тестів із синтаксису та пунктуації. 2-ге вид., доп. і переробл. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2017. 251 с.
 • Пітель В.М., Пітель В. І. Орфографічний практикум української мови: навчальний посібник. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2017. 181 с.
 • Василь Пітель, Віра Пітель. Українська мова. Збірник тестів із синтаксису та пунктуації. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2010. 248 с.
 • Віра Пітель, Василь Пітель. Орфографічно-пунктуаційний та орфоепічний практикум з української мови: навч. посіб. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2009. 101 с.
 • М.П.Брус, В.В. Ґрещук, І.Ф.Джочка, І.М. Думчак, В.І.Пітель, В.М. Пітель. Лексикологія. Фразеологія. Будова слова. Словотвір. Українська мова: Збірник тестів для вступників. Частина ІІ, 2-е видання, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. С.55 – 94.

Наукові публікації

 • Пітель В. М., Пітель В. І. Типологія метонімійних відношень у структурі непохідних назв частин тіла. Закарпатські філологічні студії. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 22. Т. 2. С. 13–17.
 • Пітель В. Сенсорні ознаки як основа метафорних перенесень у семантемах назв частин тіла. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. Київ, 2022. Т.33(72). №4. Ч.І. С. 45–50.
 • Dzhochka Iryna, Ivanyshyn Nataliia, Stefurak Roksolana, Pitel Vasyl, Pitel Vira. Grammatical ambiguity of the particle in modern Ukrainian: research perspectivesweb of science. Laplage em Revista (International). vol. 7. n. 3, Sept.–Dec. 2021. р. 397–406.
 • Пітель В. М., Ковальчук Ю. Я. Семантичні мікрогрупи іншомовних іменників у романі Юрія Андруховича «Перверзія». Освіта і наука в мінливому світі : проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (26-27 березня). Дніпро, 2021. Частина ІІ. С. 222–223.
 • Пітель В. М., Пітель В.І. Лексико-семантичні групи релігійних назв в інтернет-виданнях Прикарпаття. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». Том 32 (71). №1, 2021. С. 76-82.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Особливості вживання релігійної лексики в інтернет-виданнях Прикарпаття. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 47. С. 73–77.
 • Пітель В. М., Пітель В.І. Релігійні слова в інтернет-виданнях Прикарпаття : функційний аспект. World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 7rd International scientific and practical conference (24-26 March). Canada, 2021. Р. 676–683.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Типологія метафорних деривацій у семантичній структурі полісемічних загальних назв водних об’єктів. World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference (25-28 November). Canada, 2020. P. 809-816.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Типологія мотиваційних відношень у структурі багатозначних загальних назв водних об’єктів. Соціально-гуманітарний вісник : збірник наукових праць. Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2020. Вип. 36. С. 96–99.
 • Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. Т.2. 468 с. (співавторство, 402-413).
 • Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. Т.1. 584 с. (співавторство, с.154-195, 401-501).
 • Пітель Віра. Грані таланту : науковець, педагог, керівник (до ювілею професора Василя Ґрещука). Українознавчі студії. 2019. №20. С. 5–14.
 • Пітель В. М. Життя і слово як дія, чин (до ювілею професора Василя Васильовича Ґрещука). Українська мова. 2019. №2. С. 161–167.
 • Пітель В.М., Пітель В.І. Типологія мотиваційних відношень у семантемах непохідних назв тварин. Virtus : Scientific Journal. Canada : Center of Modern Pedagogy «Learning Without Boarders», September 26, 2018. P. 184–189.
 • Пітель В.М., Пітель В.І. Класифікаційні зв’язки в семантемах непохідних назв тварин. Прикарпатський вісник НТШ “Слово”. Івано-Франківськ, 2018. Випуски 4(40) 2017, 3 (47) 2018. С. 86–98.
 • Пітель В. М. Метафора в семантемах непохідних назв тварин. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 64. Ч.1. 2017. С. 277–286.
 • Пітель В. М. Сенсорні ознаки як основа метафори в семантемах зооназв. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. Част. ІІ. Дніпро, 2017. С. 180 – 183.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Гіпо-гіперонімійні відношення в семантемах непохідних назв тварин. Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 25-річчю Незалежності України). Част. ІІ. Дніпропетровськ, 2016. С. 227 – 229.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Метонімічні зв’язки в семантемах непохідних назв тварин. Записки з українського мовознавства: Вип. 23: збірник наукових праць. Одеса: «ПолиПринт», 2016. С. 52 – 60.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Семеми на позначення людини в семантемах непохідних назв тварин. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції., 28 – 29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / наук. ред. Висоцький О. Ю. Дніпро: Роял Принт, 2016. С. 223 – 225.
 • Василь Ґрещук, Роман Бачкур, Валентина Ґрещук, Лілія Париляк, Іван Думчак, Віра Пітель. Словник “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові (пробний зошит)”. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХХХІІ – ХХХIІІ. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. С.145 – 165.
 • Пітель Віра, Пітель Василь. Народна етимологія сучасних назв населених пунктів Калущини. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХХІХ – ХХХI. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. С. 81 – 86.
 • Пітель В. Символіка назв трав’янистих рослин у прозі Марка Черемшини. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 910. Випуск 60. Серія: Філологія. Част. І. Харків, 2010. С. 682 – 688.
 • Пітель В. Народна етимологія і суміжні мовні явища. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. Рівне: РДГУ, 2010. С. 175 – 179.
 • Пітель В. Семантика назв трав’янистих рослин у прозі Марка Черемшини. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХХV – ХХVI. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. С. 81 – 86.
 • Пітель В. Обранець науки як долі (до 60-річчя професора В. В. Ґрещука). Українська мова. 2009. № 2. С. 108 – 115.
 • Пітель В. Явище народної етимології в макроепідигмах рослинних номінацій. Наукові записки. Серія: Філологія : збірник наукових праць. Вінницьк. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського / головн. ред. Н. Л. Іваницька. Вінниця, 2009. Випуск 11. С. 173 – 178.
 • Пітель В. Метафоричні зв’язки в семантемах непохідних назв рослин. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХV – ХVIII. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. С.337 – 341.
 • Пітель В. Гіпо-гіперонімічні відношення в семантемах непохідних флоро назв. Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. Черкаси: Брама-Україна, 2007. С. 142 – 148.
 • Пітель В. Метонімічні зв’язки в семантемах непохідних назв рослин. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип.ХІ – ХІІ. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. С. 157 – 164.
 • Пітель В. Екстра- та інтралінгвальні фактори детермінації полісемії. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип.VIII. Івано-Франківськ: Плай, 2001. С. 150 – 157.
 • Пітель В. Фактори детермінації словотворення. “Наукові записки” Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського : збірник наукових праць. Серія: Філологія. 2003. Випуск 6. Вінниця: Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту, 2003. С. 192 – 198.
 • Пітель В. Природа інтравербальних епідигматичних зв’язків. Актуальні проблеми українського словотвору. Івано-Франківськ: Плай, 2002. С.177 – 189.
 • Пітель В. Епідигматика: різновид парадигматики чи “третій вимір” семантики слова? Українське мовознавство : збірник наукових праць. Випуск 27. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. С. 141 – 145.
 • Пітель В. Природа словотвірних асоціацій: ретроспективний аспект. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск VI. Івано-Франківськ: Плай, 2001. С. 150 – 157.
 • Пітель В. Народна етимологія як вияв епідигматичних відношень у лексиці. Українознавчі студії. 2001. №3. С. 50 – 59.

ОР Бакалавр, спеціальність 035 Філологія (Факультет філології)

ОР Бакалавр, спеціальність 014 Середня освіта (Факультет філології)

 ОР Бакалавр, спеціальності 014 Середня освіта, 111 Математика, 113 Прикладна математика, 126 Інформаційні системи та технології (Факультет математики та інформатики), 081 Право (Навчально-науковий Юридичний інститут)

 • «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: vira.pitel@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua