Mariia BRUS

Doctor of Philological Sciences,

Associate Professor

 

 

 

Curriculum vitae

 

Personal informationPublicationsDisciplinesContacts

BRUS MARIA PETRYVNA

Associate Professor, Doctor of Philological Sciences,

Associate Professor of Ukrainian language department at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Maria Petryvna Brus was born on March 15, 1972 in the village of Raschkiv, Horodenka district, Ivano-Frankivsk region.

In 1997 she graduated from the Vasyl Stefanyk Precarpathian University with specialist qualifications of “philologist, teacher of Ukrainian language and literature”.

In 2001 she wrote her dissertation “General Women’s personal nomination in the Ukrainian language of XVI – XVII centuries, word formation and semantics”.

Since 2001 works at the Department of the Ukrainian language (from 2001 – as an assistant, and since 2005 – as a Associate Professor). In 2008 she received the academic rank of Associate professor of Ukrainian language.

The author of 50 publications, including the textbook “Ukrainian business language” (2004, 2006, 2014), “Ukrainian language of XI – XV centuries” (2015), “Historical grammar of Ukrainian Language. In 3 parts.” (2016) and many articles (devoted mostly to the history of feminitives in Ukrainian language).

Participant of national and international scientific conferences (2000-2016). In 2010 won the first place in regional competition “The best teacher of Ukrainian higher educational institution”.

2020 рік

 1. Брус М. П. Діахронний і синхронний аспекти вивчення фемінітивів української мови. Současná Ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Ucrainica IX. Olomouc, VUP 2020. S. 31–37.
 2. Brus M. Feminatywy-polonizmy w historii języka ukraińskiego. Komunikacja: CzłowiekSpołeczeństwoŚwiat. Aspekt I: Podmiotowość. Seria The Peculiarity of Man. Kielce, 2020. T. 6(30).

2019 рік

 1. Брус М. П. Словник фемінітивів як спроба упорядкування мови творів Леся Мартовича. Прикарпатський вісник НТШ. Слово: науковий журнал / ред. докт. філол. наук. С. І. Хороб. Івано-Франківськ, 2019. № 2(54). С. 50-61.
 2. Брус М. П. Найменування Божої Матері в давньоукраїнському релігійному книгописанні. Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс: зб. наук. пр. Чернівці, 2019. Вип. 812. С. 19–23.
 3. Брус М. П. Ґрещук В. В. – історик української мови. Українознавчі студії. Івано-Франківськ, 2019. № 20. С. 23–29.

2018 рік

 1. Брус М. П. Феминитивы-русизмы в истории украинского языка / Science and Education a New Dimension. Philology. VI(49). Issue: 166, 2018 June. Р. 11-15.
 2. Брус М. П. Найменування жінок у «Граматиці» Мелетія Смотрицького (граматичні, лексичні, словотвірні ознаки) / Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. 2018. Вип. 1(29). С. 18–22.

2017 рік

 1. Брус М. Історія фемінітивного словотвору від перших граматичних праць до словотвірних студій І. І. Ковалика. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів: Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2017. Вип. 64. Ч. І. С. 463-472.
 2. Брус М. П. Фемінітиви в поетичній мові Тараса Шевченка / Прикарпатський вісник НТШ. Слово: науковий журнал / гол. ред. докт. техн. наук В. М. Мойсишин. Івано-Франківськ, 2017. № 4(40), 2018. № 3(47). С. 46-59.

2016 рік

 1. Брус М. П. Літописання ХІ – ХІІІ століть як джерело вивчення жіночого антропонімікону / Марія Брус // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць. Випуск 21. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2016. – С. 211–214.
 2. Брус М. П. Євангельські назви жінок ХІ – ХV століть / Марія Брус // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Випуск 772. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Видавничий Дім “Родовід”, 2016. – С. 170–174.

2015 рік

 1. Брус М. П. Відображення категорії жіночності в поетичній мові Тараса Шевченка / Марія Брус // Київські полоністичні студії / [науковий редактор та упорядник Р. Радишевський]. –Т. ХХVI. – К. : ТОВ “ДІА”, 2015. – С. 102–107.
 2. Брус М. П. Фемінітиви у “Матеріалах до словника писемної та книжної української мови ХV – ХVІІІ ст.” Євгена Тимченка / Марія Брус // Писемні пам’ятки: текст і контекст / [від. ред. Г. Дидик-Меуш]. – Львів : Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 2015. – С. 132–139. – (Серія “Історія мови”).
 3. Брус М. П. Фемінітиви в лексикографічній спадщині Євгена Костянтиновича Тимченка / Марія Брус // Hungaro-Ruthenica VII / [ред. МігайКочіш]; Szegedi Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszék Bölcsészettudományi Kar. – Szeged, 2015. – S. 51– 61.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: mariia.brus@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua