Брус Марія Петрівна

Завідувач кафедри української мови

Доктор філологічних наук, доцент 

 

ORCID ID: 0000-0001-5874-1045
Google Scholar

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Завідувач кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор філологічних наук, доцент

Марія Петрівна Брус народилася 15 березня 1972 року в с. Рашків Городенківського району Івано-Франківської області.

У 1997 році закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника з отриманням кваліфікації спеціаліста “філолог, викладач української мови і літератури“.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію “Загальні жіночі особові номінації в українській мові XVІ – XVІІ століть : словотвір і семантика” (захист – протокол № 18 від 27 березня 2001 р.;  спеціальність  – 10.02.01 – українська мова).

З 2001 року працює на кафедрі української мови (з 2001 р. – асистентом, а з 2005 р. – доцентом). У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри української мови.

Авторка більше 60 публікацій, зокрема навчальних посібників “Українське ділове мовлення” (2004 р., 2006 р., 2014 р.), “Українська мова ХІ – ХV століть“ (2015 р.), “Історична граматика української мови. У 3-х ч.” (2016 р.), “Розвиток української мови в ХІ – ХV ст. : у 2 ч.” (2017 р.) та багатьох статей (присвячених здебільшого історії фемінітивів української мови).

Учасниця всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій (2000–2022 рр.). У 2010 р. отримала перше місце в обласному конкурсі «Кращий викладач української мови вищого навчального закладу».

У 2020 році захистила докторську дисертацію на тему «Фемінітиви в українській мові: ґенеза, еволюція, функціонування» (захист – протокол засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України від 20 жовтня 2020 року, спеціальність – 10.02.01).

Стажування:

 • Відділ української мови Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (03.02.20 – 03.04.20), довідка № 141/14 від 03.04.2020.
  Тема стажування: «Освоєння найновіших досягнень з історичної лексикології та історичного словотвору як бази для проведення наукових досліджень і викладання мовознавчих дисциплін історичного циклу».
 • ВУЗФ Університет, Софія (Болгарія) (01.12.21–28.02.22), Сертифікат № BG/VUZF/5472-072-2022, 180 год. (6 кредитів ЄКТС).
  Тема міжнародного стажування: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції».

Монографія: Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування : монографія. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Частина перша. 440 с.

Словник: Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування : історичний словник. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Частина друга. 640 с.

2023 рік

 1. Брус М. П. Концептуалізація образу дружини в сучасній мовній картині світу. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди / гол. ред. Н. В. Піддубна. Харків, 2023. Вип. 59. С. 107–126. http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/lingvistics/article/view/13780
 2. Брус М. П. Лінгвалізація образу дружини у творах Василя Стефаника. Прикарпатський вісник НТШ. Слово: наук. журнал / гол. ред. В. М. Мойсишин. Івано-Франківськ, 2023. № 18(69). С. 55–62. https://drive.google.com/drive/folders/1WWToc6aLvLjoayTBvdGM6naI7F-l_Y4s
 3. Брус М. П. Процеси інтенсифікації та екстенсифікації в історії фемінітивів української мови. ХI Оломоуцький симпозіум україністів «Україністика в новому тисячолітті: проблеми мови, літератури і культури»: матеріали Мiжнародної наукової конференції (2 грудня 2022 р.). Оломоуць: Університет Палацького в Оломоуці, 2023. С. 54–62. https://drive.google.com/drive/folders/1WWToc6aLvLjoayTBvdGM6naI7F-l_Y4s
 4. Брус М. П., Ткачук М. М. Загальні назви осіб жіночої статі в контексті сучасної медичної термінології. Лінгвоекологія: мова медицини: матеріали Всеукраїнської мультидисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною (22–23 лютого 2023 року). Львів: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2023. С. 18–21. https://drive.google.com/drive/folders/1WWToc6aLvLjoayTBvdGM6naI7F-l_Y4s
 5. Брус М. П. Походження фемінітивів (на основі «Етимологічного словника української мови» за гол. ред. О. С. Мельничука). Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство. ІІ.: зб. наук. праць до 100-річчя від дня народження. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2023. С. 217–233. https://drive.google.com/drive/folders/1WWToc6aLvLjoayTBvdGM6naI7F-l_Y4s
 6. Брус М. П. Втілення літературних і діалектних особливостей фемінітивотворення у новелах Василя Стефаника. Василь Стефаник: інтерпретації / за ред. С.Хороба. Івано-Франківськ – Варшава: Місто НВ, 2023. С.605-611. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JLc2mnpypAYwKh0unIDRmRfYO7Sqc8gc

2022 рік

 1. Брус М. П. Лексикографічна інтерпретація фемінітивів у сучасній українській літературній мові. Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 2022. Вип. 56. С.  12–24.
 2. Брус М. П. Втілення літературних і діалектних особливостей фемінітивотворення у новелах Василя Стефаника. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 2022. № 16(63). C.360–367.
 3. Брус М. П. Діахронні та синхронні вияви фемінітивотворення в українській медичній термінології. Українська мова. 2022. № 4. С. 24–40.

2021 рік

 1. Брус М. П. Найменування жінок по батькові в історії української мови. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Ужгород, 2021. Вип. 1(45). С. 86–92.
 2. Брус М. П. Сучасна фемінізація української мови в соціолінгвістичному вимірі. Рец. на: Архангельська А. М. Femina cognita. Українська жінка у слові і словнику. Київ, 2019. Українська мова. 2021. № 2(78). С. 127–133.
 3. Брус М. П. Проблема фемінітивотворення в українській мові початку ХХ ст. (на основі «Російсько-українського словника» за ред. А. Кримського). Ідентичність. Дискурс. Імагологія: матеріали Всеукраїнської наукової конференції з іноземною участю до 150-річчя А. Кримського. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 120–124.

2020 рік

 1. Brus M. Feminatywy-polonizmy w historii języka ukraińskiego. CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO – ŚWIAT: podmiotowość / redakcja naukowa Ryszard Stefański. Toruń–Kielce, 2020. S. 185–195.
 2. Брус М. Діахронний і синхронний аспекти вивчення фемінітивів української мови. Ucrainica IX. Současná ukrajinistika: problem jazyka, literatury a kultury. sbornik p Olomouc, 2020. С. 23–28.

2019 рік

 1. Брус М. П. Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування: монографія. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Частина перша. Монографія. 440 с.; Частина друга. Словник. 640 с.
 2. Брус М. П. Словник фемінітивів як спроба упорядкування мови Леся Мартовича. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 2019. № 2(54). С. 50–61;
 3. Брус М. П. Найменування Божої Матері в давньоукраїнському релігійному книгописанні. Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці, 2019. Вип. 812. С. 19–23.
 4. Брус М. П. Ґрещук В. В. – історик української мови. Українознавчі студії : науково-теоретичний журнал Інституту українознавства. Івано-Франківськ, 2019. № 20. С. 23–29.

2018 рік

 1. Брус М. П. Феминитивы-русизмы в истории украинского языка. Science and Education a New Dimension. Philology. VI (49). Issue: 166, 2018. June. Р. 11–15.
 2. Брус М. П. Найменування жінок у «Граматиці» Мелетія Смотрицького (граматичні, лексичні, словотвірні ознаки). Наукові записки Тернопіл. нац. університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. Тернопіль, 2018. Вип. 1 (29). С. 18–22.

2017 рік

 1. Брус М. П. Фемінітиви в поетичній мові Тараса Шевченка. Прикарпатський вісник НТШ. Слово: наук. журнал. Івано-Франківськ, 2017. № 4(40), 2018. № 3(47). С. 46–59.
 2. Брус М. П. Розвиток української мови в ХІ – ХV ст.: у 2 ч. Навчально-науковий посібник. Івано-Франківськ: Видавництво ПП Голіней О. М., 2017. Ч. І. 80 с.; Ч. ІІ. 185 с.

2016 рік

 1. Брус М. П. Літописання ХІ – ХІІІ століть як джерело вивчення жіночого антропонімікону / Марія Брус // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць. Випуск 21. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2016. – С. 211–214.
 2. Брус М. П. Євангельські назви жінок ХІ – ХV століть / Марія Брус // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Випуск 772. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Видавничий Дім “Родовід”, 2016. – С. 170–174.
 3. Брус М. П. Історична граматика української мови:  у 3 ч. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Видавництво ПП Голіней О.М., 2016. Ч. І. 184 с.; Ч. ІІ. 92.; Ч. ІІІ. 92 с.

2015 рік

 1. Брус М. П. Відображення категорії жіночності в поетичній мові Тараса Шевченка / Марія Брус // Київські полоністичні студії / [науковий редактор та упорядник Р. Радишевський]. –Т. ХХVI. – К. : ТОВ “ДІА”, 2015. – С. 102–107.
 2. Брус М. П. Фемінітиви у “Матеріалах до словника писемної та книжної української мови ХV – ХVІІІ ст.” Євгена Тимченка / Марія Брус // Писемні пам’ятки: текст і контекст / [від. ред. Г. Дидик-Меуш]. – Львів : Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 2015. – С. 132–139. – (Серія “Історія мови”).
 3. Брус М. П. Фемінітиви в лексикографічній спадщині Євгена Костянтиновича Тимченка / Марія Брус // Hungaro-Ruthenica VII / [ред. МігайКочіш]; Szegedi Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszék Bölcsészettudományi Kar. – Szeged, 2015. – S. 51– 61.
 4. Брус М. П. Українське ділове мовлення. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Третє доповнене видання. Івано-Франківськ: «Тіповіт», 2015. 306 с.
 5. Брус М. П. Українська мова ХІ – ХV століть: навчальне й наукове видання. Навчальний посібник, рекомендований МОН для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-8967 від 28.05.13). Івано-Франківськ: «Тіповіт», 2015. 400 с.

ОР Бакалавр, спеціальність 035 Філологія (Факультет філології)

ОР Бакалавр, спеціальність 014 Середня освіта (Факультет філології)

ОР Магістр, спеціальність 035 Філологія (Факультет філології)

ОР Доктор філософії, спеціальність 035 Філологія (Факультет філології)

ОР Бакалавр, спеціальності 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 075 Маркетинг (Економічний факультет)

ОР Бакалавр, спеціальність 016 Спеціальна освіта (Факультет управління)

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: mariia.brus@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua