Голянич Марія Іванівна

Доктор філологічних наук,

професор кафедри української мови

 

 

ORCID ID: 0000-0002-6550-0669
Google Scholar

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяПублікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народилася 25 січня 1951 року в с. Тюдів Косівського району Івано-Франківської області. У 1973 році закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника. У 1979 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Словотвірні поля коренів із значенням говоріння у сучасній українській мові”. Працює на кафедрі з 1986 року спочатку старшим викладачем, а згодом – доцентом. За час навчання в докторантурі (1994-1997) підготувала й успішно захистила в 1998 році докторську дисертаці на тему “Внутрішня форма слова в художньому тексті”. Автор більше 70 публікацій, зокрема монографії “Внутрішня форма слова і художній текст”, співавтор монографії “Василь Стефаник – художник слова”, учасник багатьох наукових конференцій. Керує аспірантами, опонує кандидатські й докторські дисертації, здійснює наукову роботу зі студентами, читає лекції слухачам Інституту післядипломної освіти (м.Івано-Франківськ). М.Голянич – член спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника та Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Коло наукових інтересів: дериватологія, зокрема структурно-семантична характеристика словотвірних гнізд, внутрішня валентність слова; семантика слова і тексту, внутріня форма слова, лінгвістичний аналіз художнього слова, етнолігвістика.

Читає курси: лексикологія, фразеологія, морфеміка, словотвір, лігвістичний аналіз тексту.

 1. Голянич М. І., Голянич М. І. Особливості реалізації прагматичних компонентів значення в діалектному дискурсі. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ: Вид-во Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2023. № 18 (69). С. 32–42.
  https://drive.google.com/file/d/1C4dj6VJUTKpxrlQaZav2xDmScjX0j5WG/view?usp=sharing

 2. Голянич М. І. Проспективний характер ключового слова у художньому тексті Василя Стефаника. Василь Стефаник: інтерпретації / за ред. Степана Хороба. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2023. С. 581–589.
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JLc2mnpypAYwKh0unIDRmRfYO7Sqc8gc

 3. Голянич М. І. Проспективний характер ключового слова у художньому тексті Василя Стефаника. Василь Стефаник у дослідженнях та спогадах / упор. С. Хороб. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2021. С. 351–356.
  https://drive.google.com/file/d/17GFwJgpW1x5SPzYaKctcVvoAY7DHf7Fe/view?usp=sharing
 4. Голянич М.І. Дивосвіт гуцульського слова. До глибин сутности мови: зб. наук. праць на пошану проф. М. Лесюка. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. С. 91-101.
  https://drive.google.com/file/d/1KL04B3HpxEFrHoGtI4k3kPmuKdrFdlWO/view?usp=sharing
 5. Мовний портрет села Тюдів : У 2 т. Т ІІ. Н-Я / Марія Голянич. Івано-Франківськ : “Лілея-НВ”, 2022. 1262 с.
 6. Мовний портрет села Тюдів : словник. Івано-Франківськ : “Лілея-НВ”, 2018. 1000 с.
 7. Фразеологічні “видсвіти” говірки с. Тюдів Косівського району // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Вип. 3(39), 2017. – С. 20-31.
 8. Художній текст у фокусі внутрішньої форми слова // “І все життя – подвижництво у рідному слові”… Статті, дослідження, спогади про професора Любов Миколаївну Кіліченко. Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2017. – С.206-219.
 9. «Многа рука би ся світила»: зі скарбів говірки с. Тюдів. // Етнос і культура. № 12-13. – 2015–2016. Івано-Франківськ. ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 2016. – С. 88–97.
 10. Ключова внутрішньоформна номінація в реалізації смислотвірного потенціалу художнього тексту / Марія Голянич // Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: матеріали Міжнародних наукових читань, присвячених пам’яті доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри сучасної української мови ЧНУ Ніни Василівни Гуйванюк (Чернівці, 14 листопада 2014р.) – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 242–243.
 11. Внутрішня форма слова в художньому дискурсі: комунікативно-прагматичний аспект / Марія Голянич // Мова у дзеркалі особистості. Філологічні дослідження, присвячені 80-річчю професора, академіка НАПН України Кононенка Віталія Івановича / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 234–249.
 12. Внутрішньоформна номінація як засіб вираження інтенційності в художньому дискурсі / Марія Голянич // Вісник Прикарпатського університету: Філологія. – Вип. 38-39. – Івано-Франківськ, 2012–2013. – С. 3–8.
 13. Голянич М.І., Іванишин Н.Я., Ріжко Р.М., Стефурак Р.І. Лінгвістичний аналіз тексту: словник термінів / за редакцією М.І. Голянич. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 392 с.
 14. Ключове слово як смислотвірний атрактор у художньому тексті (на матеріалі новели В. Стефаника “З міста йдучи” // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. 34–35. Івано-Франківськ: ЦІТ, 2012. – С. 111–115.
 15. Голянич М.І., Бабій І.О., Стефурак Р.І. Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія / [Голянич М.І., Стефурак Р.І., Бабій І.О.] ; за редакцією М.І. Голянич. – Івано-Франківськ : Сімик, 2011. – 272 с.
 16. Голянич М.І., Бабій І.О., Іванишин Н.Я. та ін. Художній текст – слово – образ: лінгвостилістичний аналіз: монографія // [М.І. Голянич, І.О. Бабій, Н.Я. Іванишин та ін.]: за ред. М.І. Голянич. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського нац.  ун-ту ім. В. Стефаника. 2010. – 408 с.
 17. Голянич М.І., Бабій І.О. “Чарівний сад” поетичного мистецтва у лінгво-естетичному вимірі // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 2010. Вип. 2 (10). С.350–355.
 18. Художній текст у лінгвофілософському вимірі // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2009–2010. Вип. 23–24. – С. 11–16.
 19. Голянич М., Бабій І. Видання актуальне, потрібне / Пилипчук В.П. Афористика / В.П. Пилипчук. – Хмельницький: Видавець ПП Цюпак А.А., 2009. – 218 с. // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2010. – Випуск 27–28. – С. 394–396.
 20. Лексика сучасної української мови і політичнийдискурс// Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія (Мовознавство). – Вип.21–22. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2009. – С. 55–58.
 21. Голянич М., Бабій І. Дескрипція: проблема інтерпретацій // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць / наук. ред. Б.І. Бунчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 475 – 477: Слов’янська філологія. – С. 516–523.
 22. Внутрішня форма слова і дискурс: Монографія. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 296с.
 23. Особливості розвитку лексики української мови на початку ХХІ століття // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Вип. 2(2), 2008. – С. 9–25.
 24. “Внутрішньоформна” рецепція поетичного слова (на матеріалі художніх текстів Івана Франка) // Для добра міліонів хай вічно живе: Збірник наукових праць на пошану 150-річчя від Дня народження Івана Франка. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – С. 356–367.
 25. Лінгвістичний аналіз художнього тексту у світлі сучасних наукових парадигм // Мовознавчий вісник: Збірник наукових праць на пошану професора Катерини Городенської з нагоди її 60-річчя / МОН України. Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького. Відповідальний ред. Г.І. Миронова. – Черкаси, 2008. – Вип.  – С. 287–297.
 26. Художній текст у проекції лінгвістичного аналізу // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Серія: Філологія (літературознавство). – Івано-Франківськ: Плай ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2007–2008. – Вип. ХVІІ ХVІІІ. – С. 88–92.
 27. Внутрішньоформна прогресія у художньому тексті: семантичний аспект // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. ХV – ХVІІІ. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦТ, 2007. – С. 543–547.
 28. Голянич М.І., Стефурак Р.І. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Будова слова. Словотвір // Українська мова: Збірник тестів для вступників. – Частина І. – Івано-Франківськ: ЦІТ, 2006. – С.63–113.
 29. Голянич М.І., Стефурак Р.І. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Будова слова. Словотвір // Українська мова: Збірник тестів для вступників на спеціальності, для яких профілюючим є вступне випробування з української мови. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С.50–94.
 30. Внутрішня форма ключового слова в архаїчному тексті // Науковий вісник Херсонського університету. – Лінгвістика. – Херсон, 2005. – С.234–244.
 31. “Лесева фамілія” Василя Стефаника крізь призму внутрішньоформної номінації // Обрії, 2004. – №2 (19). – С. 53–54.
 32. Внутрішня форма слова в лінгвістичних концепціях В. Гумбольдта і О.О. Потебні // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. 8. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 25–31.
 33. Внутрішня форма слова і народно-релігійний календар // Обрії, 2003. – №2 (17). – С. 44–47.
 34. Внутрішньоформна номінація у політичному дискурсі (на матеріалі текстів засобів масової інформації) // Семантика мови і тексту: Збірник наукових статей 8 Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С.104–110.
 35. Мова в аспекті культури // Кононенко В.І. Мова. Культура. Стиль: Збірник статей. – К. – Івано-Франківськ, 2002. – 460 с. (Рецензія) // Етнос і культура. – 2003. – №1. – С. 174–176.
 36. Внутрішньоформна номінація у гуцульських віруваннях // Матеріали 5 конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2003. – С.397–403.
 37. Прагматична навантаженість внутрішньоформної номінації у художньому тексті (на матеріалі оповідання І.Франка “Вугляр”) // Шевченко. Франко. Стефаник: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 123–134.
 38. Внутрішня форма слова: витоки, інтерпретації (догумбольдтівський період) // Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С.97–105.
 39. Чому ми так говоримо? Внутрішня форма слова в назвах народно-релігійних свят // Українська мова та література. – №34 (290). – Вересень. – 2002. – С. 21–24.
 40. Розвиток лексики української мови на сучасному етапі: основні тенденції // Обрії, 2002. – № 1 (14). – С. 58–63.
 41. Внутрішня форма слова в назвах українських місяців // Джерела. – 2002. –№ 1–2. – С. 20–30.
 42. Комунікативна спрямованість внутрішньоформної номінації у художньому тексті (на матеріалі оповідання Леся Мартовича “Грішниця”) // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – С. 47–54.
 43. Образотвірний характер внутрішньоформної номінації в художніх текстах Василя Стефаника // Вісник Чернівецького університету. – Вип. 116. – Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 173-177.
 44. Від внутрішньої форми слова до глибинного прочитання художнього тексту // Обрії, 2001. – № 2 (13). – С. 49–55.
 45. Вивчення художнього тексту в школі й сучасний лінгвостилістичний словник // Обрії, 2000. – №1. – С. 42-47.
 46. Внутрішня форма ключового слова в текстах засобів масової інформації // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 120–125.
 47. Курс лінгвістичного аналізу тексту в світлі сучасних наукових парадигм // Українська мова в освіті: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 154–173.
 48. Синкретичний характер внутрішньої форми ключового слова у художньому тексті // Вісник Прикарпатського університету. – Вип. 4. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – С. 48–57.
 49. Внутрішня форма слова в художніх текстах Василя Стефаника // Краківські Українознавчі зошити. – Т. 7-8. – Краків: Швайпольт Фіоль, 1998–1999. – С. 171–180.
 50. Текстотвірний характер внутрішньої форми слова // Вісник Прикарпатського університету. – Вип. 2. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – С. 58–66.
 51. Внутрішня форма ключового словосполучення “зів’яле листя” – базисний елемент онтологічної основи ліричної драми І. Франка “Зів’яле листя” // Іван Франко і національне та духовне відродження України: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – С. 12–21.
 52. Внутрішня форма слова і художній текст: Монографія. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – 178 с.
 53. Внутрішня форма слова в образній системі // Василь Стефаник – художник слова: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 1996. – С. 101–107.
 54. Внутрішня форма слова – стратифікаційно-когерентна ознака художнього тексту // Семантика мови і тексту. – Івано-Франківськ: Плай, 1996. – С. 43–46.
 55. Природа внутрішньої форми слова в структурі художнього тексту // Проблеми аналізу тексту в сучасній науці: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 52–64.
 56. Онтологічний аспект внутрішньої форми слова // Збірник наукових праць. Філософія, соціологія, психологія. – Ч. 2. – Івано-Франківськ: Плай, 1996. С. 28 –41.
 57. Елементи лінгвістичного аналізу тексту та ідіостиль // Обрії. – 1995. – №1. – С.24 –28.
 58. Словотвір та художній текст // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип.1. – Івано-Франківськ, 1995. – С.29–35.
 59. Внутрішня форма слова як інваріантний компонент словотвірного гнізда // Актуальні проблеми українського словотвору: Матеріали ІІІ-х читань, присвячених пам’яті професора І.І. Ковалика. – Івано-Франківськ: Плай, 1995. – С. 47–48.
 60. Специфічна лексика вірувань гуцулів // Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні: Матеріали наукової конференції Першого світового конгресу гуцулів в Івано-Франківську 17-18 серпня 1993 року. – Івано-Франківськ, 1995. – С.110 –112.
 61. Голянич М.І., Каспришин З.О. Множинність словотвірної мотивації в оцінці І.І.Ковалика // Актуальні проблеми словотвору української мови: Збірник наукових праць. – Тернопіль, 1993. – С. 17–19.
 62. Семантична наповнюваність словотвірних гнізд із значенням говоріння у сучасній українській мові // Словотвір як вияв динаміки мови: Наукова конференція, присвячена пам’яті Теодозія Возного. – Ч. 1. – Львів, 1994. – С. 52–53.
 63. Динаміка лексичної семантики // Семантика мови і тексту: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Ч. 3. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 29–30.
 64. Батюк Л.І., Голянич М.І. Виховання мовної культури учнів в умовах діалектного оточення. Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ: Галичина, 1992. – 24 с.
 65. Смислове навантаження опорних лексем у новелі Василя Стефаника “Синя книжечка” // Стефаниківські читання: Збірник наукових праць. – Вип. 2. – Івано-Франківськ, 1993. – С.103 –105.
 66. Мовні і стилістичні засоби створення образу часу в оповіданнях Богдана Лепкого //Богдан Лепкий – письменник, учений, митець: Матеріали наукової конференції, присвяченої 120-ій річниці від дня народження Б. Лепкого. – Івано-Франківськ, 1992. – С. 126–129.
 67. Голянич М.І., Каспришин З.О. Особливості словотвірної сполучуваності дієслівних утворень із суфіксами -ува-, (-юва-), -а- (-я-) в мікросистемі із значенням говоріння // Українське мовознавство. – 1992. – № 19. – С. 96–100.
 68. Внутрішня валентність дієслівних утворень з суфіксом -ува- (-ува-), -а- (-я-) в мікросистемі із значенням говоріння // Методичні читання “Словотвірна та семантична структура української лексики”, присвячені пам’яті засновника засновника дериватологічної школи на Україні проф. Івана Ковалика. 15–16 травня. – Львів. – 1991. – С. 33–34.
 69. “Під лінгвістичним мікроскопом”. Мовностилістична інтерпретація поетичних творів І. Франка // Франкова криниця: Вивчення творчості І.Я. Франка в школі: Посібник для вчителя. – К. Рад. школа, 1991. – С. 87–104.
 70. Кольористична лексика в новелах Василя Стефаника // Стефаниківські читання. – Івано-Франківськ, 1991. – Вип. 1. – С. 133 – 136.
 71. Голянич М.І., Хороб М.Б. Мовностилістична характеристика поезії Ліни Костенко “Звичайна собі мить” // Матеріали міжвузівської наукової конференції “Семантика мови і тексту”. – Івано-Франківськ, 1990. – С. 41–43.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: kaf.ukr-movy@ukr.netkum@pnu.edu.ua