Стефурак Роксолана Іванівна

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

 

 

ORCID ID0000-0002-9612-3851
Google Scholar

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяПублікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народилася 12 квітня 1977 року в с.Фитьків Надвірнянського району Івано-Франківської області. У 1999 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Асоціативно-образний потенціал внутрішньої форми слова в поетичному тексті (на матеріалі української поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст.)”. Працює на кафедрі з 2003 року спочатку асистентом, а згодом – доцентом. Автор 30 публікацій, співавтор комонографії та двох словників лінгвістичних термінів.

Коло наукових інтересів: семантика слова і тексту, внутрішня форма слова, лінгвістичний аналіз художнього слова, етнолігвістика.

Читає курси: лексикологія, фразеологія, морфеміка, словотвір, лігвістичний аналіз тексту.

Наукові та методичні праці, словники:

 1. Varvaruk I., Solowij U., Stefurak R., Ivanyshyn N., Dzhochka I. Mapping conceptual spaces in contemporary linguistic studies: Insights from lexical analysis. Research Journal in Advanced Humanities. 2023. № 4 (4). Р. 75–89.
 2. Стефурак Р. І. Архітектоніка художнього есе. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. 2023. № 2 (205). С. 194–199.
 3. Стефурак Р. І. Резервуар пам’яті народної мовотворчості. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ: Вид-во Івано-Франківського національного  технічного університету нафти і газу, 2022. № 17 (65). С. 381–386.
 4. Лексичні засоби вираження образності в поетичному тексті Богдана Томенчука // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика Том 33 (72). № 4. Видавничий дім «Гельветика». Частина 1. 2022. С. 72 – 76.
 5. Генітивна метафора – конститутивний елемент художнього тексту Марії Ткачівської (на  матеріалі роману «Княгиня Острозька») // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика Том 33 (72). № 2. Видавничий дім «Гельветика». Частина 1. 2022. С. 33 – 38.
 6. Стефурак Р. І., Бирчак В. В. Ключове слово як етноейдема художнього тексту Василя Стефаника / Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 03-04 грудня 2021 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». / Наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2021. – С. 299 – 300 (456 с.).
 7. Dzhochka I., Ivanyshyn N., Stefurak R. et al. Grammatical ambiguity of the particle in modern Ukrainian: research perspectivesweb of science. Laplage em Revista (International). Sept.–Dec. 2021. Vol. 7. N. 3. P. 397–406.   
 8. Стефурак Р.І. Лексико-семантичний контраст в поетичному тексті Богдана Томенчука // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика Том 32 (71). № 2. Видавничий дім «Гельветика». 2021. С. 62 – 66.
 9. Дієслівна метафора- конститутивний елемент поетичного тексту Богдана Томенчука / Р. І. Стефурак, У.Ю Рицар // Scientific Journal Virtus.— 2019. — March, issue 32. — C. 172—174.
 10. Асоціативно-образне поле номінації «світ» у поетичному тексті Ольги Слоньовської / Р.І.Стефурак // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – № 2(54). Вид. Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2019.  – С. 44 – 50.
 11. Голянич М. І., Стефурак Р. І. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Морфеміка. Словотвір: навчальний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Польська мова і література), 035 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська). Івано-Франківськ: Голіней, 2020. 374 с.
 12. Стефурак Р. І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір: навчальний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Івано-Франківськ: Голіней, 2020. 102 с.
 13. Стефурак Р. І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір: навчальний посібник для студентів спеціальності 035 Філологія (Українська мова і література). Івано-Франківськ: Голіней, 2020. 96 с.
 14. Контрастні кольороназви як асоціативно-образні елементи поетичного тексту Тараса Мельничука / Стефурак Р. І. // Мовні універсалії у міжкультурній комунікації : Матеріали ІХ Міжнародного науково-практичного семінару / СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 15 березня 2019 р. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С. 80–83.
 15. Лінгвостилістична інтерпретація новели Марка Черемшини “За мачуху молоденьку”/ Р.І.Стефурак // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – № 4 (48). Вид. Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – С. 18–24.
 16. Структурно-семантичні особливості оксиморона в поетичному тексті Тараса Мельничука // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара) 25-26 травня 2018 р., Частина І / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: Охотнік, 2018. – 314 с. (С. 234–236).
 17. Внутрішньоформний образ лексеми “зоря” в поетичному тексті: тропеїчний аспект // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД “Охотнік”, 2017. – 354 с. (С. 253–254).
 18. Методичні рекомендації до курсу “Лінгвістичний аналіз тексту” для студентів факультету філології заочної форми навчання / Стефурак Р. І. – Івано-Франківськ : ПП Голіней О.М., 2017. – 140 с.
 19. Функціональне навантаження внутрішньої форми діалектизмів у новелі Василя Стефаника “Камінний хрест” / Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 29-30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – 326 с. (С. 233–235).
 20. Внутрішня форма ключового слова – асоціативно-образна ознака поетичного ідіостилю // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – 310 с. (С. 228–231).
 21. Лексико-семантичний контраст як принцип організації художнього тексту (на матеріалі збірки “Чага” Тараса Мельничука) // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. 42–43. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014-2015. – С. 56–60 (304 с.).
 22. Лінгвостилістична інтерпретація художнього тексту Лесі Українки “Лісова пісня” (на матеріалі завершального сегмента драми-феєрії) // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. 44 – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014-2015. – С. 169–174. (У співавторстві з Н.Я. Іванишин)
 23. Функціональне навантаження етноейдем у художньому тексті Василя Стефаника // Рідне слово в етнокультурному вимірі[Текст] : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. –Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 236–245.
 24. Стефурак Р.І., Іванишин Н.Я., Бабій І.О. Навчальний потенціал тестових завдань з лексикології та фразеології в загальноосвітній школі (Частина ІІ) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 1. – С. 45–48.
 25. ВФ слова як “ретранслятор” національно-ментальної інформації в художньому тексті Василя Стефаника (Конференція) // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. 34–35. – Івано-Франківськ: ЦІТ, 2012. – С. 136–142.
 26. Голянич М.І., Іванишин Н.Я., Ріжко Р.М., Стефурак Р.І. Лінгвістичний аналіз тексту: словник термінів / за редакцією М.І.Голянич. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 392 с.
 27. Внутрішня форма діалектизмів у новелі В.Стефаника “Камінний хрест” // Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження: Програма, матеріали та тези доповідей українських наукових читань, присвячених пам’яті діалектолога Валентини Прокопенко / Відп. за випуск Н.В. Гуйванюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – (232 с.). – С. 107–109. (Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті діалектолога Валентини Прокопенко “Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження” (22 червня 2011р.)).
 28. Голянич М.І., Бабій І.О., Стефурак Р.І. Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія / [Голянич М.І., Стефурак Р.І., Бабій І.О.] ; за редакцією М.І.Голянич. – Івано-Франківськ : Сімик, 2011. – 272 с.
 29. Стефурак Р.І., Іванишин Н.Я., Бабій І.О. Навчальний потенціал тестових завдань з лексикології та фразеології в загальноосвітній школі (Частина І) // Українська мова. – 2011. – №8. – С. 31–35.
 30. Художній текст – слово – образ: лінгвостилістичний аналіз: монографія // [М.І. Голянич, І.О. Бабій, Н.Я. Іванишин та ін.]: за ред. М.І.Голянич. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. 2010. – 408 с. – Розділ ІІ.
 31. Внутрішня форма слова – етнолінгвістичний компонент лексичного значення (науково-методичний аспект) // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – Випуск 31. – Частина 1. – К.: Твім інтер, 2008. – С.332–337.
 32. Лінгвістичний аналіз поетичного тексту на уроках із розвитку зв’язного мовлення у старших класах // Українська література в загальноосвітній школі: Науково-методичний журнал. – К.: АПН України. – 2008. – №7–8, червень-липень. – С. 72–74.
 33. Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2008. – 96с.
 34. Внутрішня форма слова-образу “світ” у художньому тексті Василя Стефаника // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. 17-18. – Івано-Франківськ: ЦІТ, 2008. – С.112–115.
 35. Внутрішня форма слова – синкретичний метафоричний образ // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. 15-18. – Івано-Франківськ: ЦІТ, 2007. – С.559–563.
 36. Роль внутрішньої форми слова в процесі конструювання метафори // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – Випуск 28. – Частина 1. – К.: Твім інтер, 2007. – С.271–277.
 37. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Будова слова. Словотвір // Українська мова: Збірник тестів для вступників. – Частина І. – Івано-Франківськ: ЦІТ, 2006. – С.63–113. (у співавторстві із Голянич М.І.)
 38. Смисло-семантична еволюція ключового слова у поетичному тексті (на матеріалі поезії М. Вінграновського “Чорна райдуга”) // Вісник Прикарпатського університету: Філологія. – Вип.ХІ–ХІІ. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – С. 181–185.
 39. Внутрішня форма слова як лінгвістична категорія // Семантика мови і тексту. Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: ЦІТ, 2006. – С.181–184.
 40. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Будова слова. Словотвір // Українська мова: Збірник тестів для вступників на спеціальності, для яких профілюючим є вступне випробування з української мови. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С. 50-94. (у співавторстві із Голянич М.І)
 41. Внутрішня форма слова як лінгвістичний феномен поетичного тексту (на матеріалі сучасних українських авторів) // Вісник Прикарпатського національного університету: Філологія. – Вип. ІХ-Х. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С.195–203.
 42. Внутрішня форма слова як асоціативно-образний компонент лексеми // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – Випуск 18. – К.: Акцент, 2004. – С.371–380.
 43. Асоціативно-образний потенціал внутрішньої форми епітета в поетичному тексті // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – К.: Твім інтер, 2003. – С.649–662.
 44. Внутрішня форма слова – креативний образ лексеми // Семантика мови і тексту. Збірник статей VІ міжнародної конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С.471–474.
 45. Внутрішня форма слова – конститутивний елемент семантики оказіоналізму // Південний архів: Збірник наукових праць. – Філологічні науки. – Випуск 14. – Херсон: ХДПУ, 2002. – С.245–249.
 46. Внутрішня форма слова – центр перетину референтної, концептуальної та вербальної (поетичної) “картин світу” // Культура народов Причерноморья: Научный журнал. – Симферополь: ТНУ, 2002. – № 32. – С.143–147.
 47. Функціональне навантаження внутрішніх форм слів “Месія”, “Спаситель”, “Учитель” в поезії Ліни Костенко // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 264–269.
 48. Слово-образ “Україна” – конститутивний елемент поетичної системи Василя Стуса // Українська національна ідея. – Випуск 5. – Львів: Літопис, 2000. – С. 121–127.
 49. Внутрішня форма слова – аперцепційний фон паронімічної атракції в поетичному тексті // Семантика мови і тексту. Збірник статей VІ міжнародної конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С.138–141.
 50. Внутрішня форма слова – один із засобів глибинного прочитання поетичного тексту старшокласниками // Українська мова: навчально-методичні та виховні аспекти . – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – С.138–141.

ОР Бакалавр, спеціальність 035 Філологія (Факультет філології)

 ОР Бакалавр, спеціальність 014 Середня освіта (Факультет філології)

ОР Магістр, спеціальність 014 Середня освіта (Факультет філології)

ОР Бакалавр, спеціальність 014 Середня освіта (Факультет історії, політології і міжнародних відносин)

 • «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: roksolana.stefurak@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua