Бабій Ірина Орестівна

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

 

 

ORCID ID: 0000-0001-9997-2392
Google Scholar

 

CV викладача

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Публікації</strong><strong>Навчальні дисципліни</strong><strong>Контакти</strong>

Науковий ступінь, вчене звання, посада:

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (основне місце роботи). Candidate of Philology, Associate Professor of the Ukrainian Language Department, Faculty of Philology.

Навчання та стажування:

Стажування: кафедра філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, довідка, “Інноваційні технології викладання української мови за професійним спрямуванням” 06.05.2016 р.

Вчене звання доцента (з 25 квітня 2013 р.).

Кандидат філологічних наук (26 червня 2007 року захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника), 10.02.01 – українська мова, тема дисертації “Комунікативно-прагматичні параметри дескрипцій у текстах “малої прози” кінця XX – початку XXI століття”.

Магістр-філологПрикарпатський університет імені Василя Стефаника, диплом магістра з відзнакою, дата видачі – 30 червня 2002 року, спеціальність – українська мова та література, кваліфікація – філолог, викладач української мови та літератури.

 1. Бабій І. О. Українська мова (за професійним спрямуванням): курс лекцій. Івано-Франківськ: видавець Голіней О. М., 2023. 140 с.

 2. Бабій І. О., Семенюк О. А. Підвищення мовної грамотності студентів факультету історії, політології і міжнародних відносин у контексті вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники: М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 67. Т. 1. С. 275–280.
  https://drive.google.com/file/d/1vwmkBir42hrDUzG_g4VsgMavsgPaGhv_/view?usp=drive_link
 3. Humenuk I., Nakonechna L., Semeniuk O., Poslavska N., Babii I. A Model of the Test Technology of Teaching: Theoretical and Applied Aspects. Journal of Curriculum and Teaching. Special Issue. Vol. 11. No. 6. P. 88–89.   
 4. Бабій І. О. Антонімічна пара як основа афоризмів (на матеріалі романів М. Дочинця «Вічник» і «Криничар»). Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2022. Вип. 22. Т. 1. С. 9–13.
 5. Бабій І. О. Актуалізація слова-образу ЗЕМЛЯ у новелістиці Василя Стефаника. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2022. Вип. 23. Т. 1. С. 13–18.
 6. Бабій І. О. Теорія і практика української лексикографії: збірник вправ і завдань. Видання друге, доповнене. Івано-Франківськ: видавець
  Голіней О. М., 2021. 220 с.
 7. Бабій І. О. Мовна політика незалежної України //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 45. (подано до друку)
 8. Бабій І. О.Українська мова (за професійним спрямуванням) : практичний посібник для студентів художніх спеціальностей Навчально-наукового Інституту мистецтв. Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2019. 166 с.
 9. Бабій І.О., Семенюк О.А. Гуцульська побутова лексика в романі Р.Іваничука “Вогненні стовпи” // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. Випуск 33. Херсон, 2018. С. 21-26.
 10. Бабій І.О., Семенюк О.А. Метафоричність художнього мовлення В.Шевчука (на матеріалі повісті “Птахи з невидимого острова”) // Закарпатські філологічні студії. Випуск 4. Том 1. Ужгород, 2018. С. 11-15.
 11. БабійІ. О. Українська лексикографія : збірник тестів / І. О. Бабій. — 2-ге вид., випр. і допов. — Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2016. — 88 с.
 12. Бабій І.О. Формування комунікативної професійної компетенції студентів художніх спеціальностей у контексті лексико-стилістичних норм сучасної української літературної мови // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29‑30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 201-203.
 13. Бабій І.О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : збірник тестів для студентів художнього відділення Інституту мистецтв / Ірина Бабій. — Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2014. — 98 с.
 14. БабійІ. О. Українська лексикографія : збірник тестів / Ірина Бабій. — Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2013. — 46 с.
 15. Індивідуально-авторські новотвори як різновид дескриптивних номенів // Етнос і культура: часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: Збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / Головний редактор В.І.Кононенко. – Івано-Франківськ: Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – №4-5. – 192 с.
 16. БабійІ. О. Українська лексикографія : збірник вправ і завдань / Ірина Бабій. — Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2012. — 180 с.
 17. Аксіологічно-орієнтаційна функція дескрипцій: особливості співвідношення описовості й оцінності у процесі її реалізації // Східнослов’янська філологія: зб. наукових праць / Горлівський держ. пед. ін-т іноземн. мов; Донецький нац. ун-т. Редкол.: С.О. Кочетова та інш. – Вип.22. Мовознавство. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2012. – С.27-35.
 18. Бабій І., Джочка І. Частки в гуцульських говірках: семантико-граматичні особливості (на матеріалі повісті Гната Хоткевича “Довбуш”) // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2012. Вип. ХХХІІ – ХХХІІІ. 399 с. – С. 28-33.
 19. Бабій І. О. Дескриптивні номінації у світлі сучасних синтаксичних теорій // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 26. – 2012. – 374 с. – С. 20-24.
 20. Бабій І.О. Формування комунікативної професійної компетенції студентів художніх спеціальностей у контексті морфологічних норм сучасної української літературної мови // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 20 (2). – Рівне – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – 200 с. – С.155‑
 21. Стефурак Р., Іванишин Н., Бабій І. Навчальний потенціал тестових завдань із лексикології та фразеології в загальноосвітній школі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 1. – С. 45-48.
 22. Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія / [Голянич М. І., Стефурак Р. І., Бабій І. О.] ; за редакцією М. І. Голянич. — Івано-Франківськ : Сімик, 2011. — 272 с.
 23. Дескриптивні номінації-синекдохи у художньому тексті: комунікативно-прагматичні особливості // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – 2010-2011. – № 11-12. – С. 86-91.
 24. М.І. Голянич, І.О. Бабій “Чарівний сад” поетичного мистецтва у лінгво-естетичному вимірі // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 2010 р. 2 (10). С. 350 – 355.
 25. Марія Голянич, Ірина Бабій. Видання актуальне, потрібне / Пилипчук В.П. Афористика / В.П. Пилипчук. – Хмельницький: Видавець ПП Цюпак А.А., 2009. – 218 с. // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2010. – Випуск 27 – 28. – С. 394 – 396.
 26. Бабій І.О. Текстотвірно-прагматичні та образотвірні параметри дескрипцій у сучасній “малій прозі” // Художній текст – слово – образ: лінгвостилістичний аналіз : монографія / [М. І. Голянич, І. О. Бабій, Н. Я. Іванишин та ін.] ; за редакцією М. І. Голянич. –– Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. –– 408 с. – С. 163-244.
 27. Семантична типологія описових номінацій (на матеріалі сучасної “малої прози”) // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. 23-24. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009-2010. – С. 38-44.
 28. Марія Голянич, Ірина Бабій. Дескрипція: проблема інтерпретацій // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць / наук. ред. Б.І. Бунчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 475-477: Слов’янська філологія. – 724 с. – С. 516‑523.
 29. “Небесний майстер малював досвіток…” (комунікативно-прагматичні особливості метафоричних дескрипцій у текстах “малої прози” кінця ХХ – початку ХХІ століття) // Семантика мови і тексту: Матеріали Х Міжнародної конференції. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2009. – 426 с. – С. 15-17.
 30. Роль художніх означень у складі дескриптивно-образних номенів (на матеріалі “малої прози” кінця ХХ – початку ХХІ століття) // Наукові записки. Серія: Філологія. Збірник наукових праць / Вінницьк. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського; головн. ред. Н.Л. Іваницька. – Вінниця, 2009. – Вип. 11. – 343 с. – С. 280-284.
 31. Словотвірна характеристика дескриптивних індивідуально-авторських номінацій (на матеріалі сучасної “малої прози”) // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – С. 295-298.
 32. Класифікаційна схема дескрипцій у текстах сучасної “малої прози” // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу – 2006”. – Т. 13: Філологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 29-32.
 33. Структурно-семантична специфіка дескрипцій із актуалізованою внутрішньою формою (на матеріалі “малої прози” кінця ХХ – початку ХХІ ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 24. – Ч. 1 / Редкол.: А.В. Козлов (відп. ред.) та ін. – К.: Акцент, 2006. – С. 317-327.
 34. Дескрипція й оцінка: взаємозв’язок і взаємозумовленість (на матеріалі притчевої новели О. Говди “Йти своєю дорогою”) // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. ХІ-ХІІ. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 189-196.
 35. Типологія дескриптивних конструкцій у сучасній “малій прозі”: структурні параметри // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Вип.  276-277.  Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 457-461.
 36. “Очі кольору мрії”: функції описових сполук у процесах текстотворення // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. ІХ-Х (2004-2005 рр.).– Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С. 210-215.
 37. Функціональне навантаження дескрипцій у художньому тексті (на матеріалі сучасної “малої прози”) // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. – Ч. 2: Питання менталітету в українській літературі / Редкол.: А.В. Козлов (відп. ред.) та ін. – К.: Акцент, 2004. – С.416-429.
 38. Види дескрипцій у художньому тексті (на матеріалі новели В. Даниленка “Кієвскій мальчик”) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Вип. 214-215. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 181‑185.

Сучасні інформаційні технології на уроках словесності

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: iryna.babii@pnu.edu.uakum@pnu.edu.ua