Наукові видання

Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук.  Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. Т.1. 584 с.
Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові” – це перший словник, у якому лексикографічно опрацьовано діалектну лексику й фраземіку одного говору (гуцульського), освоєну мовою української художньої літератури. У словникових статтях охарактеризовано значення понад 7,5 тисяч гуцульських діалектизмів, не враховуючи фонетичних варіантів, проілюстровано використання їх кожним автором у своїх художніх текстах із паспортизацією, відзначено їх образне вживання.

Для мовознавців, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей, учителів, письменників, краєзнавців, працівників видавництв і всіх, хто закоханий у самобутнє народне слово.


Ґрещук Василь Васильович : бібліографічний покажчик (до 70-річчя від дня народження) / упоряд. Валентина Ґрещук, Ольга Блинчук. Відп. ред. Михайло Бігусяк. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. 64 с. + іл. (Серія “Вчені Прикарпатського національного університету”).
У бібліографічний покажчик увійшли наукові студії та інші праці доктора філологічних наук, професора, директора Інституту українознавства, завідувача кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Василя Васильовича Ґрещука. Назви праць та їх бібліографічний опис подаються мовою публікацій матеріалу.
Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук. Діалектне слово в тексті та словнику: монографія. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. — 372 с.
У монографії розглянуто функції діалектизмів у художньому тексті, виявлено типологію зв’язків територіальних діалектів і художньої мови, яка ґрунтується на специфіці використання діалектних одиниць у мові художньої літератури, висвітлено особливості вживання різнорівневих діалектизмів у белетристичних текстах періоду становлення літературної мови та в сучасних текстах, охарактеризовано репрезентативні групи гуцульської діалектної лексики в художній літературі та коломийках. Подано концепцію та принципи укладання словника “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”, опрацювання у ньому семантики діалектного слова, фраземіки, онімної лексики.

Для мовознавців, викладачів, аспірантів та вчителів.

Володимир Барчук. Граматична темпоральність: Інтервал. Час. Таксис: Монографія. — Івано-Франківськ: Сімик, 2011. — 416 с.
У монографії визначено лінгвістичний статус, граматичний зміст та структуру категорії темпоральності в сучасній українській мові. Обґрунтовано ієрархічно складну, надкатегорійну природу граматичної темпоральності, встановлено її інваріантну семантику, яку в типологічних функціонально-граматичних виявах репрезентують категорії інтервалу, морфологічного часу, таксису. На матеріалі сучасної української мови здійснено аналіз формальних, семантичних, функціональних ознак темпоральних категорій, визначено принципи та засади їхньої лінгвістичної інтерпретації.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук. Південно-західні діалекти в українській художній мові. Нарис. — Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. — 309 с.
У книзі висвітлено використання гуцульського, покутського, бойківського й лемківського діалектів у мові української художньої літератури ХІХ-ХХ ст. Проаналізовано фонетичні, морфологічні, лексичні та фразеологічні діалектні риси зазначених діалектів, засвідчені в художніх текстах, охарактеризовано особливості вживання різнорівневих діалектизмів в авторській мові і мові персонажів.

Для мовознавців, викладачів, аспірантів, студентів і вчителів.

Василь Ґрещук. Студії з українського мовознавства : Вибрані праці / Упор. Р. Бачкур. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. — 520 с.
Книга містить статті Василя Ґрещука, що друкувалися у вітчизняних і зарубіжних наукових журналах, збірниках та інших виданнях. Вони присвячені теоретичним проблемам словотвору, лінґвістичним засадам формування основоцентричної дериватології, характеристиці окремих сегментів словотвірної системи української мови, взаємодії літературної мови і територіальних діалектів, мові художньої літератури, питанням мовної ситуації в Галичині кін. ХVІІІ-ХІХ ст. та в сучасній Україні.

Для мовознавців, викладачів, аспірантів, студентів і вчителів.
Листування Івана Франка та Бодуена де Куртене / [переклад листів Бодуена де Куртене, підготовка до друку, вступна стаття і примітки Василя Ґрещука]. — Івано-Франківськ Плай, 2008. — 92 с.
У цьому виданні зібрано опубліковані листи Івана Франка до Бодуена де Куртене та листи Бодуена де Куртене до Івана Франка, які друкуються вперше. Вони містять важливі матеріали для характеристики не тільки творчих взаємин і наукових контактів цих двох геніїв, а й суспільно-політичного, наукового, культурного, творчого життя в слов’янському та європейському світі кінця XIX — поч. XX ст.

Для науковців, викладачів, студентів, учителів і широкого кола читачів.

Василь Ґрещук, Роман Бачкур, Ірина Джочка, Наталя Пославська. Нариси з основоцентричної дериватології / За ред. Василя Ґрещука. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. — 348 с.
У монографії висвітлено теоретичні засади основоцентричної дериватології, описано відіменникове (назви тварин і рослин), відприкметникове, віддієслівне (дієслова конкретної фізичної дії) словотворення в сучасній українській мові. Дослідження містить нові теоретичні положення про структурно-системну організацію словотвору та особливості реалізації словотворчої спроможності різними частинами мови.

Для мовознавців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних факультетів.

Ковалик Іван. Вчення про словотвір. Вибрані праці / Упорядник та автор передмови Василь Ґрещук. — Івано-Франківськ–Львів: Місто НВ, 2007. — 404 с.
У книзі зібрано основні праці І. Ковалика, присвячені теоретичним проблемам українського і слов’янського словотвору, які, поряд із працями інших мовознавців, заклали надійні підвалини національної дериватологічної школи.

Для мовознавців-дослідників, викладачів, учителів, студентів.

Іван Могильницький. Вѣдомѣсть о Рускомъ Языцѣ / Підготовка до друку, вступна стаття і примітки Василя Ґрещука. — Івано-Франківськ: Плай, 2003. — 132 с.

Праця Івана Могильницького – це перша українознавча лінгвістична розвідка в Галичині, належно не поцінована до сьогодні, хоч вона відіграла важливу роль в обстоюванні самобутності української мови та рівноправності з іншими слов’янськими мовами, в обороні прав рідної мови, у боротьбі за розширення її суспільних функцій і в формуванні нашої літературної мови на народнорозмовній основі.

Для мовознавців-дослідників, викладачів, студентів, учителів та всіх, кому не байдужа доля рідної мови.

Актуальні проблеми українського словотвору / За ред. Василя Ґрещука. — Івано-Франківськ: Плай, 2002. — 669 с.
У збірнику розглядаються питання українського словотвору, зокрема семантико-словотвірна й функціональна структура похідних слів, структура й семантика комплексних одиниць словотвору, словотвір у термінології, ономастиці й художньому тексті, теорія та історія словотвору. Запропоновані нові підходи до вивчення словотвору, в науковий обіг уведений новий великий матеріал, накреслені перспективи дослідження словотвору української мови.

Для мовознавців-дослідників, викладачів, студентів, учителів і всіх, хто цікавиться питаннями українського словотвору.

Євген Желехівський у національно-культурному народженні України / В. Ґрещук, М. Лесюк Л. Невідомська та ін.; за заг. ред. В. Ґрещука. — Івано-Франківськ: Плай, 1999. — 150 с.
У книзі висвітлюється різнобічна діяльність Євгена Желехівського в національно-культурному відродженні України кін. XIX ст. Особлива увага приділяється усвідомленню вченим ролі рідної мови в духовному відродженні народу, значенню “Малоруско-німецкого словаря” в історії української лексикографії.

Для мовознавців-дослідників, викладачів, студентів учителів та всіх, кому не байдужа доля рідної мови.

 

Василь Ґрещук. Український відприкметниковий словотвір. — Івано-Франківськ: Видавництво “Плай” Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, 1995.
У монографії реалізований основоцентричний підхід до словотвору, у ній розглядаються теоретичні проблеми осноцентричної дериваталогії, детально аналізуються прикметники як твірна база в сучасній українській мові, встановлюються чинники, які зумовлюють словотворчу спроможність різних класів твірних ад’єктивів.

Для мовознавців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних факультетів, учителів.