Семенюк Оксана Антонівна

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

 

 

ORCID ID0000-0002-3295-690X
Google Scholar

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (основне місце роботи).

2000 року закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, здобувши кваліфікацію магістра за спеціальністю “Філолог, викладач української мови і літератури”. 2001–2004 рр. – навчання в аспірантурі при кафедрі української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2005 року захистила кандидатську дисертацію “Семантична структура речень із предикативами емоційного стану в сучасній українській мові” (10.02.01 – українська мова). З 1 листопада 2004 року викладає на кафедрі української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови.  

Наукові зацікавлення – синтаксис, фонетика.

 1. Семенюк О., Хорощак М. Формули прохання в епістолярії Василя Стефаника. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. №64. Т. 2. С. 209–215.
 2. Бабій І., Семенюк О. Підвищення мовної грамотності студентів нефілологічних спеціальностей у контексті вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. №67.
 3. Humenuk I., Nakonechna L., Semeniuk O., Poslavska N., Babii I. A Model of the Test Technology of Teaching: Theoretical and Applied Aspects. Journal of Curriculum and Teaching. 2022. Vol. 11, No. 6; Special Issue. P. 88–99.
 4. Семенюк О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : збірник тестових завдань для студентів Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2023. 92 с.;
 5. Семенюк О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : збірник вправ і завдань для студентів Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2023. 80 с.
 6. Гуцульський діалект в українському YouTube-просторі (на матеріалі відеоблогу ірини Вихованець «Ліжник-TV»). Мова. Література. Фольклор (подано до друку)
 7. Суб’єктні компоненти у семантичній структурі речень із предикативами емоційного стану. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2019. №2.  С.88–94.
 8. Гуцульський говір в оповіданні Люби-Параскевії Стринадюк «Вивчєрики. Полонинська оповідка для дітей та їх батьків». Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2018 . Том 29 (68). № 3. С. 6–11.
 9. Гуцульські діалектні риси в мові роману Р.Іваничука “Вогненні стовпи”. Українознавчі студії. 2018. №19. С.82–92.
 10. У співавторстві з Бабій І.О.  Метафоричність художнього мовлення В. Шевчука (на матеріалі повісті «Птахи з невидимого острова»). Закарпатські філологічні студії. 2018. Вип. 4. Т. 1. С. 11–15.
 11. У співавторстві з Бабій І.О. Гуцульська побутова лексика в романі Р. Іваничука «Вогненні стовпи». Науковий вісник Херсонського державного університету. Лінгвістика. 2018. Вип. 33. С. 18–22.
 12. Діалектні морфологічні риси в мові блогу Людмили Лінник в інтернет-виданні «Вікна».Мова і культура. 2018. Вип. 21. Т. ІІ (191). С. 277–282.
 13. Морфологічні діалектизми у мові авторського блогу Л. Лінник в онлайн-виданні «Вікна» (система іменника). Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. (Дніпро, 25-26 травня 2018 р.)  Частина ІІ. Дніпро, 2018. С. 205–207.
 14. Засоби вираження інтенсивності емоцій у реченнях із предикатами емоційного стану (на матеріалі художньої прози В. Шевчука). Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. (Дніпро, 30-31 березня 2018 р.).Частина І. Дніпро,  2018. С. 243–245.
 15. Компоненти з об’єктною семантикою у структурі речень із предикативами емоційного стану // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 13. – Рівне: РДГУ, 2005. – С. 64-67.
 16. Семантична структура речень із предикативами емоційного стану в сучасній українській мові: Дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. – Івано-Франківськ, 2005. – 196 с.
 17. Семантична структура речень із предикативом емоційного стану і локативом // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. VIІI. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 157-162.
 18. Ситуації-причини емоційного стану // Вісник Черкаського університету. Філологічні науки. – Вип. 44. – Черкаси, 2003. – С. 114-122.
 19. Інфінітив у семантичній структурі речень із предикативами емоційного стану // Семантика мови і тексту. Збірник статей VIII Міжнародної конференції. – Івано-Франківськ, 2003. – С.445-450.
 20. Аксіологічна семантика речень з емоційно-статальним предикативом та інфінітивом // Українське мовознавство. – Вип. 27-28. – К., 2003. – С. 77-80.
 21. Суб’єкт у реченнях із предикативами емоційного стану // “Наукові записки” Вінницького державного педагогічного університету. Філологія. – Вип. 6. – Вінниця, 2003. – С. 319-324.
 22. Структура оцінної модальної рамки речень із предикативами емоційного стану // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. VI. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 72-77.

ОР Бакалавр, спеціальність 035 Філологія (Факультет філології)

ОР Бакалавр, спеціальність 014 Середня освіта (Факультет філології)

ОР Бакалавр, спеціальності 032 Історія та археологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини (Факультет історії, політології і міжнародних відносин)

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: oksana.semeniuk@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua