Джочка Ірина Федорівна

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

 

 

ORCID ID: 0000-0002-6524-356Х
Google Scholar

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Кандидат фіологічних наук, доцент кафедри української мови

     Народилася 18 грудня 1975 року в м. Івано-Франківську. 1998 року закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, здобувши кваліфікацію магістра за спеціальністю “Філолог, викладач української мови і літератури”. 1999–2002 – навчання в аспірантурі при кафедрі української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 21 березня 2003 року захистила кандидатську дисертацію “Дериваційний потенціал дієслів конкретної фізичної дії з семантикою створення об’єкта” (науковий керівник – професор Василь Ґрещук), з 1 листопада 2002 року викладає на кафедрі української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 9 листопада 2010 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови.   

Наукові зацікавлення: морфологія, функціональна транспозиція, частки як клас службових слів, граматична омонімія.

 1. Varvaruk I., Solowij U., Stefurak R., Ivanyshyn N., Dzhochka I. Mapping conceptual spaces in contemporary linguistic studies: Insights from lexical analysis. Research Journal in Advanced Humanities. 2023. № 4 (4). Р. 75–89.
 2. Джочка І., Гуменів М. Частки як засоби експлікації семантико-прагматичного смислу винятковості в художньому тексті Марії Ткачівської. Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. 2023. № 18 (69). С. 72–81.
 3. Джочка І. Частки в ідіостилі Василя Стефаника: семантико-прагматичний аспект. Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. 2022. № 16 (63). С. 382–390.
 4. Джочка І. Ф. Семантико-граматичні особливості компонентів омокомплексу «ще (іще)» в українській мові. Академічні студії. Серія: «Гуманітарні науки». № 1. С. 24–31.
 5. Chernysh V., Dzhochka I., Marieiev D. et al. Formation of communicative professionally oriented competence of future philologists. Appllied Linguistics Research Journal. 2021. № 5 (1). Р. 185–194.
 6. Джочка І., Фуштей А. Семантико-граматична характеристика омокомплексу так у сучасній українській мові. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71). 2021. № 1 Ч. 1. С. 22-29.
 7. Джочка І. Семантико-граматичні параметри омокомплексу як. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», 2021. № 88, С. 79-88.
 8. Джочка І., Ципердюк О. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Іменні частини мови: збірник тестів / ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. – 152 с.
 9. Джочка І., Ципердюк О. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Дієслово, незмінні частини мови: збірник тестів, вид 2-е, доповн. і виправл. – Івано-Франківськ: видавець Голіней О. М., 2018. – 132 с.
 10. Джочка І.Ф. Особливості функціонування граматичних омонімів ДЕ і КУДИ в українській мові. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Філологія”. Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 4 (72), грудень. С. 86–91.
 11. Джочка І. Ф. Граматична омонімія часток ОН, ОСЬ, ОТ, ОЦЕ // Прикарпатський вісник НТШ Слово”. Випуски 4(40) 2017, 3 (47) 2018. Івано-Франківськ, 2018. С.99–110.
 12. Джочка І. Модально-прагматичний потенціал часток у сакральному тексті // Серце чистеє, думка чесная…: Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. Львів: 2018. С. 257–276.
 13. Джочка І. Семантико-прагматичні смисли стверджувальних часток (на матеріалі драматичного тексту Лесі Українки) // Волинь філологічна: текст і контекст. Універсум Лесі Українки : зб. наук. пр. / упорядкув. C. М. Романова. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 22. – С. 539–551.
 14. Джочка І. Кількісні частки як засіб вираження квантитативної семантики // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск 44–45. – Івано-Франківськ:  Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015–2016. – С. 91–96.
 15. Джочка І. Терміни на позначення різних груп часток в українській мові: проблема неоднозначного трактування / Ірина Джочка // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск 42–43. – Івано-Франківськ:  Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014–2015. – С. 190–196.
 16. Iryna DzhochkaReview of the ‘Precarpathian University bulletin. Philology’ (issues 23– 35) / Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Vol. 1, No. 4 (2014). – S. 156-159 / http://jpnu.pu.if.ua.
 17. Джочка І. Граматичні виміри темпоральності [рец. на : Барчук В. Граматична темпоральність : Інтервал. Час. Таксис : Монографія. – Івано-Франківськ : Сімик, 2011. – 416 с.] / Ірина Джочка // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск 38–39. – Івано-Франківськ:  Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012–2013. – С. 443–445.
 18. Джочка І. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення часток як засобу формування мовленнєвої компетенції студентів-філологів (на матеріалі твору Адама Міцкевича “Пан Тадеуш” у перекладі Максима Рильського) / Ірина Джочка // Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання. Збірник статей / Відп. ред. В. Г. Матвіїшин. – Івано-Франківськ Симфонія форте, 2012. – Випуск ІІ. – С. 32 – 40.
 19. Джочка І. Семантико-граматична своєрідність орудного відмінка: первинні та вторинні функції (на матеріалі творів Василя Стефаника) / Ірина Джочка // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск 34–35. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – С. 148–153.
 20. Джочка І., Бабій І. Частки в гуцульських говірках: семантико-граматичні особливості (на матеріалі повісті Гната Хоткевича “Довбуш”) / Ірина Джочка, Ірина Бабій // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХХХІІ– XХХІІI. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – С. 28–33.
 21. Джочка І. Мікротопоніми села Насташине Галицького району / Ірина Джочка // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХХІХ– XХХI. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – С. 174–179.
 22. Джочка І. Семантичний простір слова зграя в сучасній українській мові / Ірина Джочка // Українознавчі студії. – 2010–2011. – № 11–12. – С. 31–46.
 23. Джочка І. Лексико-семантична типологія іменників з кількісним значенням (на матеріалі гуцульських говірок) / Ірина Джочка // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. – Вип. 18. Рівне: РПГУ, 2010. – С. 195 – 201.
 24. Джочка І. Субстантивні лексеми з семою кількості в гуцульських говірках / Ірина Джочка // Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. – Lublin, 2009. – № 4–5. – С. 270–279.
 25. Джочка І. Прислівники в гуцульських говірках: семантико-словотвірний аспект / Ірина Джочка // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХХV–XХVI. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – С. 118–123.
 26. Джочка І.Ф. Орудний порівняння як стилістичний засіб вираження у творах Івана Нечуя-Левицького // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. – Вип. 33 / редкол.: Г.Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1. – К.: Твім інтер, 2009. – С. 198 – 208.
 27. Джочка І. Ф  Семантико-валентні характеристики фразеологізмів на позначення кількості // Українознавчі студії. – 2007–2008. – № 8–9. – С. 75–82.
 28. Ґрещук В. В. та ін. Нариси з основоцентричної дериватології / Ґрещук В.В., Бачкур Р.О., Джочка І.Ф., Пославська Н.М., За ред. Василя Ґрещука. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 348 с.
 29. Джочка І. Субстантивні лексеми з семою кількості в сучасній українській мові / Ірина Джочка // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХV – XVIII. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – С. 324–328.
 30. Джочка І. Ф. Функціональна транспозиція у парадигмі віддієслівних похідних / І. Ф. Джочка // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Філологія. – Випуск ХІ–ХІІ. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 134–143.
 31. Джочка І. Ф. Парадигматика й синтагматика дієслів із семантикою “добувати, отримувати що-небудь шляхом впливу на інший об’єкт” / І. Ф. Джочка // Українознавчі студії. – 2005–2006. – № 6–7. – С. 63–70.
 32. Джочка І. Ф Семантико-функціональні особливості спільноосновних девербативів з однаковим словотвірним значенням / І. Ф. Джочка // Семантика мови і тексту. Збірник статей VІІІ Міжнародної конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 146–152.
 33. Джочка І. Ф. Композити у складі типової словотвірної парадигми дієслів конкретної фізичної дії з семантикою створення об’єкта / І. Ф. Джочка // Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 32. – С. 180–184.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: iryna.dzhochka@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua