Ґрещук Валентина Василівна

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

 

 

ORCID ID: 0000-0001-5702-6824
ResearcherID: AAE-8090-2019
Google Scholar

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяПублікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народилася 11 березня 1965 року в селі Ріпне Рожнятівського району Івано-Франківської області. Закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю “Українська мова і література“ (1986). Після закінчення вишу працювала вчителем української мови і літератури, асистентом, старшим викладачем, зараз – доцентом кафедри української мови (у 2012 році присвоєно вчене звання доцента). З вересня 2014 р. очолює навчально-науковий Інститут українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Автор монографій “Південно-західні діалекти в українській художній мові” (2010), “Діалектне слово в тексті та словнику” (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 372 с.) (у співавторстві з Василем Ґрещуком), автор колективних монографій “Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego” (Siedlce. 2012. – 276 s.); “Тенденції розвитку української лексики та граматики” (Варшава–Івано-Франківськ, 2015. – 484 с.), автор низки статей про гуцульський діалект у мові української художньої літератури, навчального посібника “Стилістика української мови. Короткий словник термінів” (2012). Працює над укладанням словника “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”.

Коло наукових інтересів становлять проблеми української діалектології, стилістики української мови, лексикографії, ономастики та методики викладання української мови у школі та закладах вищої освіти.


VALENTYNA GRESHCHUK

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor

Chair of Ukrainian Language, Faculty of Philology

SHEE «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» (Ukraine, Ivano-Frankivsk)

Valentyna Greshchuk was born on March 11th, 1965 in Ripne village, Rozhniativ district, Ivano-Frankivsk region. She graduated from Ivano-Frankivsk State Pedagogical Institute named after Vasyl Stefanyk, majoring in the Ukrainian language and literature (1986). After graduation, she worked as a teacher of  Ukrainian language and literature, an assistant, a senior teacher, now she works as an associate professor of the Ukrainian language department (in 2012 was awarded the associate professor’s title). Since September 2014 Valentyna Greshchuk has been a head of the educational-scientific Institute of Ukrainian Studies at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Valentyna Greshchuk is an author of the monographs “Southwestern Dialects in the Ukrainian Artistic Language” (2010), “Dialect Word in Text and Dictionary” (Ivano-Frankivsk: City of NV, 2015. – 372 p.) (Co-authored with Vasyl Greshchuk), an author of collective monographs “Aktualne problemy Językoznawstwa słowiańskiego” (Siedlce. 2012 – 276 p.); “Tendencies in the Development of Ukrainian Vocabulary and Grammar” (Warsaw – Ivano-Frankivsk, 2015 – 484 p.), an author of a series of articles on Hutsul dialect in the language of Ukrainian fiction, textbook “Stylistics of the Ukrainian Language. A Short Glossary of Terms ”(2012). Valentyna Greshchuk is a co-author of the dictionary “Hutsul Dialectical Vocabulary and Phrasemics in Ukrainian Art Language” (Ivano-Frankivsk: City of NV, 2019. – Vol. 1 – 584 p.).

Research interests: the problems of Ukrainian dialectology, stylistics of the Ukrainian language, lexicography, onomastics and methods of teaching the Ukrainian language at schools and higher educational institutions.

 1. Ґрещук В. «А літо мені каже: я вже йду» та ін. Слово, загартоване війною. Антологія мережевих текстів (2022 рік): у 3-х т. Т. 3: Поезія / автор ідеї-упорядник
  А. М. Мартинець; передмова А. М. Мартинець. Електронне видання. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. С. 62–71.
 2. Ґрещук В., Ґрещук В. Епітетна характеристика персонажів у новелах Василя Стефаника. Василь Стефаник: інтерпретації / за ред. С.Хороба. Івано-Франківськ – Варшава, 2023. С. 590-604.
 3. Ґрещук В., Ґрещук В. Дериватологічна концепція професора Білоусенка П. І. Лiнгвiстичнi студiї Linguistic Studies: зб. наук. праць. Донецький нац. у-т імені Василя Стуса; гол. ред. А. Загнітко. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2023. Вип. 46. С. 7–16.
 4. Ґрещук Василь,  Ґрещук Валентина. Лексика поховального й родильного обрядів у словнику «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові». Рідне слово в етнокультурному вимірі / ред. кол. : Віра Котович (гол. ред.) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 8. 50 с. 
 5. Ґрещук В., Ґрещук В. Фраземний простір у новелах Василя Стефаника. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 2023. Вип. 2 (50). С. 123–134. 
 6. Ґрещук Василь,  Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник: у 2-х т. Додаток. Онімна лексика. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук.  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2023. 404 с.
 7.  Стилістика української мови. Короткий словник термінів / уклала Валентина Ґрещук. Івано-Франківськ : НАІР, 2023. 82 с.
 8. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В.  Діалектне слово в його функційних виявах. Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. Івано-Франківськ: Івано-Франківський осередок наукового товариства  ім. Шевченка. 17 (65). 2022. С. 87-95 
 9. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Епітетна характеристика назв частин тіла та одягу персонажів у новелах Василя Стефаника.  Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного. Львів: Растр-7, 2022. С. 407-418.
 10.  Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Порівняння в новелах Василя Стефаника. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць.  Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 33-45.
 11.  Ґрещук В.В. Обрядова весільна лексика в словнику “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові”. Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2021–2022. № 18–19. С. 50-59.
 12.  Ґрещук Валентина. Методичні рекомендації до проведення самооцінювання студентів ОР бакалавра та магістра спеціальностей «035 Філологія 035.01 Українська мова і література», «014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література» денної та заочної форм навчання / упорядники: Кудельницька Л. Ю., Шкорута Г. Л. Івано-Франківськ: видавництво «Голіней», 2021. 40 с.
 13.  Ґрещук В., Ґрещук В. Епітетна характеристика персонажів у новелах Василя Стефаника. Василь Стефаник у дослідженнях і спогадах / упоряд. С. Хороб. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2021. С. 332-341.
 14.  Ґрещук В., Шкорута Г. Структурно-словотвірна характеристика мікротопонімів села Підпечери Тисменицького району Івано-Франківської області. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 1 (45), 2021. С. 196-201.
 15.  Ґрещук В., Драніцина Н. Упровадження нового правопису у сферу освіти та культури. Освітні обрії. Том 52, № 1 (2021). С. 90-95.
 16.  Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Гуцульська мовна картина світу крізь призму української художньої мови. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. Дрогобич: Посвіт, 2021. С. 22-32.
 17. Ґрещук В.В. Діалектна лексика в поетичних текстах Петра Мідянки. Науковий вісник Ужгородського університетуСерія: Філологія. 2 (46), 2021. С. 81-85.
 18.  Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні одиниці в поетичній збірці «Зґарди» Власти Власенко. До глибин сутности мови: наук. праці на пошану проф. Миколи Лесюка. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2020. С. 109-117.
 19. Ґрещук Валентина. Виробнича навчально-виховна педагогічна практика. Методичні рекомендації до проведення виробничої навчально-виховної педагогічної практики. Івано-Франківськ: видавництво «Голіней», 2020. 78 с.
 20.  Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : у 2 т. / відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. Т.2. 468 с. (матеріали до словникових статей підготувала Валентина Ґрещук (літери Г, Ґ, Н, Т, У, Ю)).
 21.  Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. «Словник «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові» як джерело вивчення регіональних ідіом. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На честь д. філол. наук, проф. В.М. Мокієнка, Почесного Голови Комісії зі слов’янської фразеології при Міжнародному комітеті славістів (до 80-річчя від дня народження) / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Філологічний ф-т; [Редкол: М. Номачі (голов. ред.), Н. Венжинович (голова редакц. ради), Г. Шумицька (відп. ред.) та ін.]. Ужгород: ПП Данило С.І., 2020. Вип. 1 (43). 100-105 с.
 22. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Ботанічна лексика в словнику «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові». Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2019–2020. № 16–17. 76-86 с.
 23. Ґрещук Валентина. Діалектна лексика в романі М. Дочинця “Горянин”. Українознавчі студії / гол. ред. В. Ґрещук. Івано-Франківськ: 2019. № 20. С. 129-141.
 24. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні риси у поетичній збірці “Карпати на трьох”. Окриленість словом. Івано-Франківськ : Місто НВ. 2019. С.179–186.
 25. Ґрещук Валентина. Українознавчі студії. Енциклопедія історії України. Том “Україна-Українці”. Кн.2. Київ: Науково-виробниче підприємство “Видавництво “Наукова думка” НАН України”, 2019. С.541.
 26. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : у 2 т. / відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. Т.1. 584 с. (у співавторстві; літери Г, Ґ).
 27. Ґрещук Василь. Ґрещук Валентина.Гуцульська мовна картина світу крізь призму мови художньої літератури. Трембіта. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 46. Івано-Франківськ, 2019. С.9–15.
 28. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина.Методичні рекомендації до проведення діалектологічної практики для студентів Факультету філології спеціальностей “035 Філологія 035.01 Українська мова і література”, “014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література”. Івано-Франківськ : Вид-во Голіней. 2019. 20 с.
 29.  Ґрещук Валентина. Василь Сімович про роль рідної мови в інтелектуальному розвитку дитини. Освітні обрії. 2019. Т. 48. № 1. С.4–7.
 30. Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика в романі С. Скляренка «Карпати». Українська мова. № 4. 2018. С. 101–111.
 31. Ґрещук Валентина. Готуємося до педагогічної практики. Джерела. 2018. №1-4 (87-90). С.64-65.
 32. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Тисмениччина: про що говорять лінгвокарти. Покуття – колиска українського національного державотворення: матеріали VІІ науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 100-річчю утворення Західно-Української Народної республіки та 570-й річниці надання маґдебурзького права містові Тисмениці.  Тисмениця – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018.  С. 36–40.
 33. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські лексичні діалектизми в повісті І. Пільгука «Пісню снує Черемош». Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко.  Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2017–2018. № 14–15.  С. 55–60.
 34.  Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Мовна картина світу крізь призму художньої мови. Полонина. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. Дрогобич: Посвіт, 2018.  С. 28–38.
 35. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Проблеми української мови в науковому доробку й епістолярії Івана Вагилевича. Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові / Ін-т укр. мови НАН України: упорядн. Г.В.Воронич, Н.В. Пуряєва.  Київ: КММ, 2017.  С. 436–444. (Серія «Не все сплива рікою часу…»).
 36. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Лісосплавна лексика в словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. Дрогобич : Посвіт, 2017.  С. 44–56.
 37. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Лексикографічне опрацювання апелятивних назв водних об’єктів у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”. Українознавчі студії. 2016–2017.  № 17-18.  С. 3–11.
 38. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Лісорозробна лексика у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство.  Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017.  Вип. 1 (27).  С. 112–117.
 39. Ґрещук Валентина. Діалектизм плай у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”. Граматичні студії: зб. наук. праць / наук. ред. А.П. Загнітко.  Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017.  Вип.3. С. 119–122.
 40. Ґрещук Валентина. Лексичні діалектизми у романі Марії Дзюби “Укриті небом”. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2015–2016.  Вип. 44.  С. 8–12.
 41. Ґрещук Валентина. Моделі словотвору іменників у гуцульських говірках (на матеріалі словника “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”). Граматичні студії: зб. наук. праць.  Вінниця: ДонНУ, 2016.  Вип. 2.  С. 110–114.
 42. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика в збірці оповідань М. Яновського “Танець дараби”. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. Дрогобич : Посвіт, 2016.  С. 68–79.
 43. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина.Франкознавча проблематика в науковій спадщині Івана Ковалика. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Філологія. Випуск 38”. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016.  С. 28–37.
 44.  Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Етнографізми в словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”. Етнос і культура. 2015–2016.  № 12–13.  С. 75–82.
 45. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Семантика географічної номенклатури у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”. Тенденції розвитку української лексики та граматики Ч.ІІ. / за ред. Ірини Кононенко, Ірени Митнік, Світлани Романюк.  Варшава – Івано-Франківськ, 2015.  С. 72–87.
 46. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні риси в поемі Юрія Шкрумелюка “Довбушева слава”. Вісник Прикарпатського університету. Філологія.  2014–2015.  Вип. 42–43.  Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015.  С. 178–181.
 47.  Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика в повісті Марії Остромири “Над бистрим Черемошем” . Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць. Дрогобич: Посвіт, 2015.  С. 54–69.
 48.  Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Діалектне слово в тексті та словнику: монографія.  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015.  372 с.
 49. Ґрещук Валентина. Ватра й ватаг у мовній картині світу гуцулів крізь призму художньої мови. Граматичні студії: збірник наукових праць: Донецький національний університет: наук. ред. А. П. Загнітко.  Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015.  С. 157–160.
 50. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульський діалект у повістях Люби‑Параскевії Стринадюк “А кємуєш, єк то було!” та “У нас, гуцулів”. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Мовознавство.  Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014.  Вип. ІІ (24).  С. 93–102.
 51. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Побутова лексика в словнику «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові» // Мова у дзеркалі особистості : філологічні дослідження, присвячені ювілею доктора філологічних наук, професора, академіка НАПН України Кононенка В.І. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 196–210.
 52. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські лексичні діалектизми в художній мові В. Шкургана // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 306–318.
 53. Ґрещук Валентина. Ознайомлення учнів із художніми функціями гуцульських діалектизмів у белетристичних текстах / Валентина Грещук // Обрії. Науково-педагогічний журнал. Випуск1 (34). – Івано-Франківськ, 2012. – С. 79–83.
 54. Ґрещук Валентина. Гуцульський діалект в українській та польській художніх мовах // Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego. – Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012. – 275 (S. 93–102).
 55. Стилістика української мови. Короткий словник термінів / Укладач Валентина Грещук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 44 с.
 56. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульська демонологічна лексика в мові української художньої літератури (за матеріалами словника “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”) // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Випуск 36–37. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету, 2012. – С. 45–49.
 57. Ґрещук Валентина. Персоніфікація у новелах Василя Стефаника / Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Випуск 34–35. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету, 2012. – С. 208–211.
 58. Ґрещук Валентина та ін. Словник “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” (пробний зошит) / Грещук Василь, Бачкур Роман, Грещук Валентина, Париляк Лілія, Пітель Віра, Думчак Іван // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХХХІІ–ХХХІІI. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – С. 145–165.
 59. Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика у “Старовіцких повісторьках” Параски Плитки-Горицвіт // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХХХІІ–ХХХІІI. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – С. 232–242.
 60. Ґрещук Валентина. Із методики вивчення у школі діалектизмів та етнографізмів, їх стилістичного використання / Валентина Грещук // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Філологія. Вип. 28. – Дрогобич, 2011. – С. 168–180.
 61. Ґрещук Валентина. Гуцульський говір у повісті Степана Пушика “Перо Золото Птаха” / Василь Грещук, Валентина Грещук // Етнос і культура, № 6-7, 2010–2011. – С. 129–136.
 62. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Іван Вагилевич про питання української мови в його епістолярії / Василь Грещук, Валентина Грещук // Іван Вагилевич: життя і творчість. Збірник науково-теоретичних статей. Рожнятів, 2011. – С. 96–100.
 63. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Наддністрянський діалект у мові новел та оповідань Богдана Голода / Василь Грещук, Валентина Грещук // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Посвіт, – С. 93–102.
 64. Ґрещук Валентина. Гуцульські лексичні діалектизми у творах В. Сичевського / Валентина Грещук // Українознавчі студії. – 2010-2011. – № 11-12. – С. 55–62.
 65. Ґрещук Валентина. Лексико-семантична і словотвірна характеристика мікроойконімів села Ріпне Рожнятівського району Івано-Франківської області / Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХХІХ-ХХХІ. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – С. 157–162.
 66. Ґрещук Валентина. Гуцульський діалект у творах І. Франка / Валентина Грещук // І. Франко: Дух, наука, думка, воля. – Т. 2. – Львів, 2010. – С. 280–287.
 67. Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика в повісті Р.Федорова “Жбан вина” / Валентина Грещук // Мовознавчі студії. – Дрогобич, 2010. – Вип. 3. – С. 51–58.
 68. Ґрещук Валентина, Ґрещук Василь. Фраземіка у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській мові” / Валентина Грещук, Василь Грещук // Мовознавчі студії. Вип. 2. Фразеологізм і слово у тексті і словнику [за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження проф. М. Демського]. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 70–79.
 69. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Південно-західні діалекти в українській художній мові. Нарис / Василь Грещук, Валентина Грещук. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2010. – 309 с.
 70. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульський діалект у мові художньої прози Михайла Павлика / Василь Грещук, Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХХІІІ-ХХІV. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – С. 16–25.
 71. Ґрещук Валентина. Особливості використання гуцульського говору в українській художній мові XIX – першої половини XX ст. / Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – Випуск ХХV-ХХVІ. – С. 158–164.
 72. Грещук Валентина Василівна. Гуцульський говір в українській художній мові ХІХ – І пол. ХХ ст. : Дисерт. … канд. філол. наук. – Львів, 2009.
 73. Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика в мові творів Ю. Федьковича / Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія. Мовознавство. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2009. – Випуск ХХІ-ХХІІ. – С. 148–152.
 74. Ґрещук Валентина. Гуцульський говір у повісті Г. Хоткевича “Довбуш” / Валентина Грещук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 46. Част. 2. – 2009. – С. 137–147.
 75. Ґрещук Валентина, Ґрещук Василь. Гуцульська мовна автентика в мові роману М. Козоріса “Чорногора говорить” / Валентина Грещук, Василь Грещук // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 52–63.
 76. Ґрещук Валентина. Гуцульський діалект в творах І. Франка “Для добра міліонів хай вічно живе…” / Валентина Грещук // Збірник наукових праць на пошану 150-річчя від Дня народження І. Франка. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 367–377.
 77. Ґрещук Валентина. Художні функції гуцульських діалектизмів у белетристичних текстах / Валентина Грещук // Лінгвістичні студії: [зб. наук. праць / укл. А. Загнітко (наук. ред.) та ін.]. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Вип. 17. – С. 237–243.
 78. Ґрещук Валентина. Гуцульський діалект у творах І. Франка / Валентина Грещук // “Для добра міліонів. Хай вічно живе”: збірник наукових праць на пошану 150-річчя від дня народження І. Франка / [відп. ред. і упор. Роман Голод]. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – С. 349–367.
 79. Ґрещук Валентина. Гуцульський говір в оповіданні Д. Харов’юка “Полагна” / Валентина Грещук // Етнос і культура / [редкол.: В. І. Кононенко (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ: Плай ЦІТ, – 2008. – № 4-5. – С. 106–109.
 80. Ґрещук Валентина, Ґрещук Василь. Гуцульські діалектні риси в повісті Антона Крушельницького “Рубають ліс” / Валентина Грещук, Василь Грещук // Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: [sborník článků / předseda prof. Jozef Anderš]. – Olomouc, 2008. – I čast. – S. 43–50.
 81. Ґрещук Валентина. Всеукраїнська наукова конференція “Гуцульський діалект у писемних пам’ятках та художній літературі” / Валентина Грещук // Українська мова. Науково-теоретичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 127–131.
 82. Ґрещук Валентина. Гуцульські фонетичні риси у мові роману П. Шекерика-Доникова “Дідо Иванчік” / Валентина Грещук // Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі: тези доподей Міжнар. наук. конф.: [до 100-річчя професора Ф.Т.Жилка (5-7 березня 2008 р., Київ) / відп. ред. П. Ю. Гриценко]. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – С.69–71.
 83. Ґрещук Валентина. Мова роману Петра Шекерика-Доникова “Дідо Иванчік” / Валентина Грещук // Українознавчі студії / [гол. ред. В. Грещук]. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2007-2008. – № 8-9. – С. 48–62.
 84. Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні риси в романі Бориса Загорулька “Чорногора” / Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Серія: Філологія / [редкол.: В. Г. Матвіїшин (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2008. – Випуск ХІХ-ХХ. – С. 112–117.
 85. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Лемківський говір у трилогії Д. Бедзика “Украдені гори” / Василь Грещук, Валентина Грещук // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2007. – С. 58–65.
 86. Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні риси в мові повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” / Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Серія: Філологія / [редкол.: В. Г. Матвіїшин (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, – Вип. XV-XVIII. – С. 520–524.
 87. Ґрещук Валентина. Гуцульська говірка в мові оповідань П. Шекерика-Доникова “Нарозумився” та “Когутова рада” / Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Серія: Філологія / [редкол.: В. Г. Матвіїшин (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – Вип. ХІ-ХІІ. – С. 32–39.
 88. Корягіна Валентина, Ґрещук Василь. Гуцульський діалект у творчості Онуфрія Манчука / Валентина Корягіна, Василь Грещук // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія / [редкол.: В.Г. Матвіїшин (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Випуск ІХ-Х. – С. 54–60.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 102
(Інститут українознавства, ГК, 1-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-02; (0342) 59-60-08
e-mail: zavershok@gmail.comkum@pnu.edu.ua