Студентський філологічний вісник

ВИПУСКИ

2023 – Студентський філологічний вісник. Серія: Мовознавство. Літературознавство / за ред. М.П.Брус. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. Вип. 6. 174 с. https://kum.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/45/2023/12/studentskyj-filolohichnyj-visnyk_2023.pdf

Вимоги до оформлення статей у “Студентський філологічний вісник”

Технічні вимоги

 • формат аркуша – А 4;
 • відступи: ліворуч, праворуч, згори та знизу – 2 см;
 • шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 кеглів, стиль “нормальний” (“звичайний”);
 • міжрядковий інтервал – 1;
 • абзацний відступ – 1,25 см;
 • текст друкуйте без переносів;
 • ілюстративний матеріал друкуйте курсивом без підкреслень та лапок; досліджувана одиниця – жирним курсивом;
 • тлумачення окремих слів та понять подавайте в одинарних лапках ‘…’; покликання на ілюстративне джерело – у круглих дужках (Л. Костенко);
 • обов’язкове розрізнення знаків тире (–) і дефіс (-);
 • прийнятним є використання лапок лише такого формату – “ ” (“текст”), кутових лапок «» не використовуйте;
 • скорочення на зразок і под., та ін., ініціали біля прізвищ (напр., І. Р. Вихованець), вказівки на сторінки (с. 27), назви населених пунктів (м. Івано-Франківськ) друкуйте через нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пропуск);
 • покликання в тексті подавайте у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, наприклад: [2, с. 36] або [4, с. 23–27];
 • сторінки в електронному варіанті статті не нумеруйте.

Послідовність розташування структурних елементів статті

 • УДК (прямий напівжирний шрифт, вирівнювання за шириною без абзацу);
  Примітка. Індекс Універсальної Десяткової Класифікації (УДК) визначає Наукова бібліотека ПНУ; для визначення індексу потрібно заповнити цю Google-форму: https://docs.google.com/forms/d/1_4r7ZheIeoB4sC6wlw9EZhKua_u5vMIvujHOcNm_aFY/viewform?edit_requested=true 
 • ім’я та прізвище студента (прямий напівжирний шрифт, по центру);
 • наступний рядок – студент/студентка Факультету філології / іноземних мов, назва спеціальності (прямий шрифт);
 • через рядок по центру – Науковий керівник (прямий шрифт) – ім’я та прізвище (прямий напівжирний шрифт);
 • наступний рядок – науковий ступінь та вчене звання керівника;
 • через рядок – назва статті (відцентрована, великими літерами, прямий напівжирний шрифт);
 • через рядок – анотація українською, обсяг тексту анотації українською мовою становить 5–6 рядків; у наступному рядку з абзацу – ключові слова (5–6 слів, шрифт – курсив, розмір – 12 кеглів);
 • через рядок – уся інформація (ім’я та прізвище студента; студент/студентка Факультету філології / іноземних мов, назва спеціальності; науковий керівник – ім’я та прізвище; науковий ступінь та вчене звання керівника; назва статті) у зазначеному форматі англійською мовою;
 • через рядок – анотація англійською, обсяг тексту анотації англійською мовою становить 5–6 рядків; у наступному рядку з абзацу – ключові слова (5–6 слів, шрифт – курсив, розмір – 12 кеглів);
 • через рядок – текст статті (стаття має складатися з таких структурних елементів: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальшого дослідження);
 • через рядок – слово ЛІТЕРАТУРА (відцентрована, великими літерами, прямий напівжирний шрифт);
 • наступний рядок – нумерований список літератури, оформлений згідно з державним стандартом ДСТУ 8302:2015.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

УДК 81’366.58/59

Христина Созанська
студентка Факультету філології,
спеціальності “Філологія (українська мова і література)”

Науковий керівник – Володимир Барчук,
доктор філологічних наук, професор

ТЕМА

Текст анотації (5-6 рядків)
Ключові слова: (5-6 слів)

Khrystyna Sozanska
student of the Faculty of Philology,
specialty “Philology (Ukrainian Language and Literature)”

Research Adviser – Volodymyr Barchuk,
Doctor of Philology, Professor

ARTICLE TITLE

Annotation (5-6 lines)
Keywords: (5-6 words)

            Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті Текст статті (5–6 сторінок).

ЛІТЕРАТУРА

 1. Використане джерело.
 2. Використане джерело.
 3. Використане джерело.