Пена Любов Іванівна

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

 

 

ORCID ID: 0000-0002-7154-4617
Google Scholar

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяПублікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народилася 23 вересня 1968 року в с. Загвіздя Тисменицького району Івано-Франківської області. 1990 року закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут (спеціальність «Українська мова і література, німецька мова»).

1999 року захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантична типологія відприкметникових словотвірних ланцюжків у сучасній українській мові» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В.В. Ґрещук).

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (2000 р.).

Учене звання: доцент (2011 р.).

Стажування:

 • кафедра сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2011 р.);
 • відділ української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (2016 р.);
 • кафедра історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2021 р.);
 • ІІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський Курс: нові знання, ідеї, досвід, цінності, компетентності» (2021-2022 р.).

2023 рік

 • Пена Л.І. Українська мова за професійним спрямуванням: для студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Івано-Франківськ: Фоліант, 2023. 150 с.
 • Словотвір у «Нарисі сучасної української літературної мови» Ю.Шевельова. Нова філологія. Збірник наукових праць. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 89. С. 187-191.
 • Словотвір у структуруванні тексту. Рец.: Ґрещук В.В., Ґрещук О.Б. Словотвір і текст : монографія. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2022. 223 с. Закарпатські філологічні студії. 2023. Випуск 27. Том 3. С. 223-225.
 • Василь Сімович про словотвір. Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»: журнал. № 5 (11) 2023. С. 205-215.
 • «Українська мова за професійним спрямуванням» у підготовці майбутніх логопедів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. № 60. Том 2. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 32-35.
 • Лексема «вишивати» та її похідні в лексикографічних джерелах. Україно моя вишивана: етнокультурний та виховний потенціал української вишиванки. Збірник тез ІV Міжнародної онлайн-конференції, присвяченої Всесвітньому дню вишиванки (18 травня 2023 р.). Київ : Педагогічна думка, 2023. С. 146-150.
 • Зі спостережень над дитячим словотворенням. Матеріали звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2022 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 3–7 квітня 2023 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2023. С. 223-224.
 • Мовознавці про мовознавців. Рец.: Ґрещук В., Кононенко В. Українські мовознавці: нотатки. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2020. 118 с. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. № 62. Том 2. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 143-144.
  http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v62/part_2/34.pdf
 • Діалектні риси у художній прозі Дмитра Пожоджука. Українські студії в європейському контексті: збірник наукових праць. № 7. Київ, 2023. С. 100-110. http://obrii.org.ua/usec/storage/conference/zb_vo7_2023.pdf
 • Курс «Українське термінознавство: історія, стан, перспективи» у формуванні майбутніх філологів. Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»): журнал. № 11 (17). С. 323-336. https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGwHxvsczVSlSdpvdfKmfqVdnPB?projector=1&messagePartId=0.1

2022 рік

 • Лексикографічне опрацювання українського фемінікону (Рец. Брус М.П. Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування. Частина друга. Словник. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. 640 с.). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 55. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 188-189.
 • Використання виховного потенціалу української вишивки під час вивчення рідної мови. Україно моя вишивана: етно-культурний та виховний потенціал української вишиванки. Збірник тез ІІІ Міжнародної онлайн-конференції, присвяченої Всесвітньому дню вишиванки (19 травня 2022 р.). Київ : Педагогічна думка, 2022. С. 202-205.
 • Лексикографічне опрацювання художньої мови Василя Стефаника. Рец.: Лесюк М. Словник мови художніх творів Василя Стефаника (фрагмент). Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. 384 с. Закарпатські філологічні студії. 2022. Випуск 53. Том 2. С. 295-297.
 • Епітет у поетичній мові Володимира Барчука. Культура слова. 2022. С. 187-197.

2021 рік

 • Український фемінікон: від витоків до сьогодення. Рец. Брус М.П. Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування. Частина перша. Монографія. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. 440 с. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 46 т. 3. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 186-187.
 • Мовознавча термінологія в «Російсько-українському словнику» за редакцією Агатангела Кримського. Ідентичність. Дискурс. Імагологія. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з іноземною участю до 150-річчя Агатангела Кримського. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 129-132.
 • Дбаючи про мову. Рец. Городенська К.Г. Українське слово у вимірах сьогодення. Українська мова. 2021. № 2. С. 134-138.
 • Граматичні терміни в «Російсько-українському словнику» за редакцією Агатангела Кримського. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 5–9 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2021. С. 185-187.
 • Тексти про українську вишивку як дидактичний матеріал під час вивчення мови. Україно моя вишивана: етно-культурний та виховний потенціал української вишиванки. Збірник тез ІІ Міжнародної онлайн-конференції, присвяченої Всесвітньому дню вишиванки (20 травня 2021 р.). Київ : Педагогічна думка, 2021. С. 85-87.

2020 рік

 • Юрій Шевельов про словотвір. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2020. С. 272-274.
 • «Як не можна спинити стихії Дніпра-Славутича, … так не спинити гордого поступу нашої мови». Лесюк М. Осанна рідному слову: Збірник матеріалів з нагоди 80-річчя. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. С. 166-174.
 • «Щоб відчути смак і колорит говірки…, необхідно зануритися в її стихію». Рец. на книгу: Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. Лесюк М. Осанна рідному слову: Збірник матеріалів з нагоди 80-річчя. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. С. 187-194.
 • Дослідження про моворозвиток у Галичині. Рец.: Лесюк М. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині: монографія. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. 732 с. Лесюк М. Осанна рідному слову: Збірник матеріалів з нагоди 80-річчя. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. С. 242-248.
 • Мова має значення! Рец.: Лесюк М.П. Мова чи язик? Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. Лесюк М. Осанна рідному слову: Збірник матеріалів з нагоди 80-річчя. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. С. 252-258.
 • Діалектологічні студії Миколи Лесюка. До глибин сутности мови. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Лесюка. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. С. 252-258.

2019 рік

 • Дериватологічні студії Василя Ґрещука. Українознавчі студії. 20/2019. С. 15-22.
 • Цікаво про мову і мовознавство (Рецензія на науково-популярне видання К.А.Булаховського «Цікаве мовознавство»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 43 том 1. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 164-165.
 • «Слова» Софрона Мудрого: риси мовостилю. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 812: Романо-слов’янський дискурс. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 53-58.
 • Залюблений у мову (до 70-річчя професора Василя Ґрещука). Галичина. № 22 (5479). 30 травня 2019 р. C. 10.
 • Василь Сімович про мову творів українських письменників. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) № 1, 2019. Част. 1. Київ, 2019. С. 27-31.
 • Українська мова ХІ–ХV століть (Рецензія на навчально-науковий посібник М.П. Брус «Розвиток української мови в ХІ-ХV ст.»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 37 том 1. Одеса, 2018. С. 168-170.

2018 рік

 • Мовознавча термінологія в «Нарисі сучасної української літературної мови» Ю.Шевельова Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки. Випуск LXXIII. Херсон, 2018. С. 31-34.
 • Лексико-словотвірні інновації в сучасній українській художній прозі  Соціально-гуманітарний вісник: збірник наукових праць. Вип. 20, 21. Харків: Наукове товариство «Наука та знання», 2018. С. 85-89.
 • Мова має значення! Рец.: Лесюк М.П. Мова чи язик. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. Закарпатські філологічні студії. Випуск 3. Том 3. Ужгород, 2018. С. 158-161.

2017 рік

 • Опановуючи українське фахове мовлення. Рец.: Брус М.П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. 3-є доп. видання. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2014. 306 с. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Випуск 28. Одеса, 2017. С. 226-227.
 • Вступ до мовознавства: Практикум. Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. 150 с.

2016 рік

 • Лексико-словотвірні інновації в сучасній українській періодиці // Науковий вісник Міжнародного наукового університету. Серія: Філологія. Випуск 20, том 1. – Одеса, 2016. – С. 135-138.
 • Мовостиль «Духовних бесід» Софрона Мудрого // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 772. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Видавничий Дім «Родовід», 2016. – С. 83-86.

2015 рік

 • Осягаючи вершини української морфології. Рец.: Джочка І.Ф., Ципердюк О.Д. Сучасна українська літературна мова. Практична морфологія / Ірина Джочка, Оксана Ципердюк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 588 с. // Українська наука: проблеми сьогодення та перспективи розвитку : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Українська наука: проблеми сьогодення та перспективи розвитку» (м. Київ, 24-25 липня 2015 р.). – К. : ГО «ІОМП», 2015. – С. 32-35.
 • Вступ до мовознавства: навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 102 с. (у співавторстві з Дрогомирецьким П.П.).
 • Мікротопонімія села Загвіздя Тисменицького району Івано-Франківської області // Сучасна наука: теорія і практика: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя : ГО «ІОМП», 2015. – С. 61-65.

2014 рік

 • Діалектизми в ідіостилі Галини Турелик //      Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. Збірник статей. Випуск ІІІ. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – С. 359-365.
 • Лінгвістичний аналіз тексту в термінах. Рец.: Лінгвістичний аналіз тексту: словник термінів / Голянич М.І., Іванишин Н.Я., Ріжко Р.Л., Стефурак Р.І.; за редакцією М.І.Голянич. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 392 с. // Українознавчі студії. – 2014-2015. – № 15-16. – С. 362-365.
 • Дослідження про моворозвиток у Галичині. Рец.: Лесюк М. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині : монографія / Микола Лесюк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 732 с. // Українська мова. – 2014. – № 3 (51). – С. 133-137.
 • До скарбниці української термінографії // Сучасна освіта і наука в Україні: Традиції та інновації. Збірник матеріалів ХХ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної заочної конференції. – Одеса, 2014. – С. 178-182.

2013 рік

 • Книга про сіячів розумного, доброго, вічного на ниві українства. Рец. на книгу: Бабич Н.Д. 15 не останніх із могікан: Педагоги і вчені Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ століття : науковий нарис. – Чернівці : Букрек, 2010. – 329 с. // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2013. Вип. 38-39. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С. 439-442.
 • Діалектизми в сучасному поетичному мовленні // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Вип. 9. Ч. 2 / редкол. : Ж.В.Колоїз (відп. ред.), П.І.Білоусенко, А.З.Брацкі та ін. – Кривий Ріг, 2013. – С. 298-306.

2012 рік

 • Гуцульська діалектна лексика в поетичному мовленні Марії Влад // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск ХХХІІ-ХХХІІІ. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 253-258.

2011 рік

 • Питання словотвору у «Граматиці української (руської) мови» С.Смаль-Стоцького і Ф.Ґартнера // Лінгвістичні студії: збірник наукових праць / Донецький національний університет. Наук. ред. А.П.Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Випуск 23. – С. 67-71.
 • «Щоб відчути смак і колорит говірки…, необхідно зануритися в її стихію». Рец. на книгу: Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 328 с. // Українська мова. – 2011. – № 2. – С. 123-127.
 • Різноаспектне дослідження глибин рідної мови. Рец. на книгу: Василь Ґрещук. Студії з українського мовознавства. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 520 с. // Українознавчі студії. – № 11-12 / 2010-2011. – С. 445-448.
 • Діалектизми в поезії Марії Матіос // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. Збірник наукових праць / гол. ред. Н.Л.Іваницька. Випуск 13. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – С. 210-215.
 • Словотвір в «Українській граматиці» Євгена Тимченка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М.Я.Плющ. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск 7. – С. 62-67.
 • Діалектні риси в поезії Івана Малковича // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Збірник наукових праць / гол. ред. Н.Л.Іваницька. Випуск 14. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – С. 193-198.
 • Вагомий здобуток української термінографії // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2011. – № 2 (14). – Івано-Франківськ, 2011. – С. 259-264.

2010 рік

 • «Як не можна спинити стихії Дніпра-Славутича, … так не спинити гордого поступу нашої мови». Рец. на книгу: Лесюк М. Доля моєї мови. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 288 с. // Лесюк Микола Петрович: бібліографічний покажчик (до 70-річчя від дня народження). – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2010. – С. 51-56.
 • Гуцульські діалектні риси в поезії Марії Матіос // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХХ5-ХХ6. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2010. – С. 77-81.
 • Діалектна лексика у поезії Тараса Мельничука // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С. 39-44.
 • Лексичні діалектизми в романі Р.Андріяшика «Додому нема вороття» // Лінгвістика: Збірник наукових праць. – № 3 (21). Частина І. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – С. 227-233.
 • «Усе потрібне, все важливе, що в твоїй рідній стороні»: гуцульські діалектні риси в поезії Тараса Мельничука // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск 27-28. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2010. – С. 138-144.
 • Словотвір у «Нормах української літературної мови» Олекси Синявського // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2010. – № 2(10). – Івано-Франківськ, 2010. – С. 88-96.

2009 рік

 • Лінгвістичні терміни у «Граматиці української (руської) мови» С.Смаль-Стоцького та Ф.Ґартнера // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Філологія. Випуск 11. – Вінниця, 2009. – С. 40-44.
 • Вступ до мовознавства. Збірник тестів. Видання друге, доповнене. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2009. – 80 с.
 • «Як не можна спинити стихії Дніпра-Славутича, … так не спинити гордого поступу нашої мови». Рец. на книгу: Лесюк М. Доля моєї мови. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 288 с. // Наукові записки. – Випуск 86. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2009. – С. 356-360.
 • Олекса Синявський про словотвір // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвузівський збірник наукових статей. Випуск ХХІ. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 529-535.
 • Словотворення Олександра Олеся // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. – Випуск 34. – Ч.1. – К. : Твім інтер, 2009. – С. 169-175.

2008 рік

 • Вступ до мовознавства. Збірник тестів. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 52 с.
 • Вступ до мовознавства. Збірник вправ і завдань. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2008. – 72 с.
 • Звертання у поетичних творах Олександра Олеся // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 2. – Суми : Видавництво СумДУ, 2008. – 151-155.

2007 рік

 • Лінгвістичні терміни в “Нормах української літературної мови” Олекси Синявського // Обрії. – 2007. – № 2 (25). – С. 48-50.

2006 рік

 • Відприкметникові словотвірні ланцюжки сучасної української мови // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск ХІ-ХІІ. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 126-134.

2005 рік

 • Коржик Л.І. Типологія словотвірних сем // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Випуск ІХ-Х. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – C. 335-343.

2003 рік

 • Коржик Л.І. Переносні значення у словотвірних ланцюжках // Семантика мови і тексту. Збірник статей VIII Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2003.– С. 254-258.

2002 рік

 • Коржик Л.І. Структура і семантика відприкметникових словотвірних ланцюжків української мови // Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – С. 312-322.
 • Коржик Л.І. Семантичні особливості словотвірних ланцюжків // Південний архів. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Випуск ХІV. – Херсон : Айлант, 2002. – С. 215-219.
 • Коржик Л.І. Структура і семантика відприкметникових чотирикомпонентних словотвірних ланцюжків // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Симферополь : ТНУ, 2002. – № 32. – С. 196-201.

2001 рік

 • Коржик Л.І. Словотвірна семізація та десемізація // Українське і слов’янське мовознавство. Збірник наукових праць. Міжнародна конференція на честь 80-річчя професора Й.Дзендзелівського. – Ужгород, 2001.– С. 267-269.
 • Коржик Л.І. Структурно-семантична типологія п’ятикомпонентних словотвірних ланцюжків української мови // Лінгвістичні студії. Збірник наукових праць. Випуск 7. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – С. 172-178.
 • Коржик Л.І. Вступ до мовознавства: Методичні вказівки для студентів педагогічного факультету. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 40 с.

2000 рік

 • Коржик Л.І. Структурно-семантична типологія бінарних відприкметникових словотвірних ланцюжків української мови // Семантика мови і тексту. Збірник статей 6 міжнародної наукової  конференції. – Івано-Франківськ : Плай, 2000.– С. 250-255.
 • Коржик Л.І. Структурні особливості словотвірних ланцюжків // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск V.– Івано-Франківськ : Плай, 2000. – С. 110-116.

1999 рік

 • Коржик Л.І. Полісемія у словотвірних ланцюжках // Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватологіїї). – Вип. 7.– Дніпропетровськ : ДДУ, 1999. – С.113-118.
 • Структурно-семантична типологія відприкметникових словотвірних ланцюжків сучасної української мови. Автореферат … канд.філол.наук. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 23 с.
 • Коржик Л.І. Вивчення словотвірних ланцюжків як комплексних одиниць дериватології // Українська мова: навчально-методичні та виховні аспекти.– Івано-Франківськ : Плай, 1999. – С. 78-79.

1998 рік

 • Коржик Л.І. Структурно-семантична типологія словотвірних ланцюжків непохідних параметричних прикметників української мови // Обрії. – 1998. – № 1. – C. 34-36.

1997 рік

 • Коржик Л.І. Словотвірні ланцюжки як одиниці словотвірної системи мови // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск 2. – Івано-Франківськ : Плай, 1997. – C. 149-156.
 • Коржик Л.І. Структурно-семантична типологія словотвірних ланцюжків непохідних прикметників на позначення кольору // Актуальні проблеми граматики: Збірник наук. праць. – Випуск 2. – Кіровоград : КДПУ, 1997. – С. 44-48.

1996 рік

 • Коржик Л.І. Семантична структура словотвірних ланцюжків непохідних прикметників на позначення смаку в українській мові // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Семантика мови і тексту”. – Івано-Франківськ : Плай, 1996. – С. 102-103.
 • Коржик Л.І. Формально-семантична структура словотвірних ланцюжків прикметників на позначення кольору в українській і російській мовах // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДУ, 1996. – С. 125-128.

1995 рік

 • Коржик Л.І. Із спостережень над семантичною трансформацією кореня у словотвірних ланцюжках // Матеріали ІІІ–іх наук. читань “Актуальні проблеми українського словотвору”. – Івано-Франківськ : Плай, 1995. – С.79-80.

ОР Бакалавр, спеціальність 035 Філологія (Факультет філології)

 ОР Бакалавр, спеціальність 014 Середня освіта (Факультет філології)

ОР Бакалавр, спеціальності  016 Спеціальна освіта, 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування (Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки), 035 Філологія (Факультет іноземних мов)

 

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: liubov.pena@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua