Навчально-методичні матеріали

Кафедра української мови забезпечує кваліфіковане викладання української мови та інших лінгвістичних дисциплін на Факультеті філології. В інших структурних підрозділах університету викладачі кафедри читають нормативний курс «Української мови (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей (крім Педагогічного факультету). Для цього на кафедрі розроблені відповідні навчально-методичні комплекси, робочі та навчальні програми дисциплін, системи перевірки, оцінювання та контролю знань студентів, методичні рекомендації тощо. Викладачі кафедри керують написанням курсових, бакалаврських та дипломних робіт студентами-філологами, беруть участь в організації й проведенні різноманітних конкурсів та олімпіад студентської та учнівської молоді.

Викладачі кафедри української мови є авторами більше 100 методичних публікацій у фахових журналах та збірниках, а також опублікували кілька десятків навчально-методичних посібників та підручників, у тому числі і з грифом Міністерства освіти й науки України.

Бабій І.О. Теорія і практика української лексикографії : збірник вправ і завдань. Видання друге, доповнене. Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2021. 220 с.
У збірнику подано плани лекційних і практичних занять, тематичний перелік українських словників та енциклопедій, вправи і завдання, а також розроблені й тематично структуровані тестові завдання з української лексикографії, покликані сприяти формуванню навичок самостійної дослідницької роботи студентів і розширювати їх загальнофілологічну компетентність; індивідуальні залікові завдання, теми рефератів, перелік рекомендованої літератури, короткий словник основних термінів української лексикографії, програмові вимоги і додатки.

Для студентів-філологів та вчителів-словесників.

Джочка І.Ф., Ципердюк О.Д. Сучасна українська мова. Морфологія. Збірник тестових завдань : навч. посібн. Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2021. 276 с.
Тестові завдання систематизовано відповідно до програми курсу морфології сучасної української мови для студентів спеціальности «Філологія» вищих навчальних закладів. Охоплено теоретичний і практичний матеріал із тем: «Вступ», «Іменні частини мови», «Дієслово», «Незмінні частини мови». Завдання можна використовувати в ході аудиторних практичних занять, для самостійної та індивідуальної роботи, контрольної перевірки знань. Подано основну, додаткову та довідкову літературу.
Призначено для студентів спеціальности «Філологія», викладачів, учителів та учнів ліцеїв і коледжів гуманітарного профілю.
Ципердюк О.Д. Сучасна українська мова. Морфологія : інструктивно-методичні матеріали до практичних занять і самостійної роботи. Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2021. 124 с.
Посібник містить теми і плани практичних занять, до кожного з яких подано додаткову літературу, перелік мовознавчих термінів (термінний мінімум), запитання для самоконтролю, завдання для перевірки на практичному занятті та завдання для самостійної роботи студентів. Окремо представлено список рекомендованої літератури з усього курсу (основної, монографічної та довідкової) і методичного забезпечення, програмові вимоги до заліку та іспиту.
Призначено для студентів третього курсу спеціальности «Філологія», які вивчають слов’янські мови та літератури.
Джочка І.Ф. Сучасна українська мова. Морфологія: Граматика. Іменні частини мови : Методичні рекомендації для студентів заочного відділення спеціальності «Середня освіта (українська мова і література)». Івано-Франківськ, Голіней О.М., 2021. 115 с.
Теми, завдання і вправи, тести, наведені в рекомендаціях, систематизовано відповідно до програми курсу морфології сучасної української мови для філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплено практичний матеріал з усіх розділів курсу, передбачено різні типи завдань і питання для самостійної та індивідуальної роботи, контрольної перевірки знань студентів. Подано основну, додаткову та довідкову літературу з усього курсу.
Призначено для студентів-філологів заочного відділення спеціальності «Середня освіта (українська мова і література)». Посібник може бути використано у викладанні спецкурсів і спецсемінарів, пов’язаних із вивченням морфології сучасної української мови.
Критерії самооцінювання студентів вищих навчальних закладів : методичні рекомендації до проведення самооцінювання студентів ОР бакалавра та магістра спеціальностей «035 Філологія 035.01 Українська мова і і література», «014 Середня освіта 014.01 Українська мова і і література» денної та заочної форм навчання. Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2021. 39 с.
У методичних рекомендаціях розглянуто сутність поняття самооцінка, виокремлено її види, рівні та критерії. Проаналізовано основні шляхи формування самооцінки у студентів та її аспекти. Досліджено вплив самооцінки на будь-яку діяльність, в тому числі на навчання. Подано авторські дослідження, розроблені для студентів ЗВО.
Відповідальний редактор: кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства Ґрещук В.В.
Набір та верстка: Любов Кудельницька, Ганна Шкорута.

Джочка І.Ф. Сучасна українська мова. Дієслово. Незмінні частини мови : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Філологія (українська мова і література)». Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2020. 145 с.
Теми, завдання, наведені в посібнику, систематизовано відповідно до програми курсу морфології сучасної української мови для філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплено практичний матеріал з усіх розділів курсу, передбачено різні типи завдань і питання для самостійної та індивідуальної роботи, контрольної перевірки знань студентів.
Призначено для спеціальності «Філологія (українська мова і література)». Посібник може бути використано у викладанні спецкурсів і спецсемінарів, пов’язаних із вивченням морфології сучасної української мови.
Ципердюк О.Д. Текст як об’єкт мовного редагування : інструктивно-методичні матеріали до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни. Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2020. 150 с.
Інструктивно-методичні матеріали укладено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра філології, а також вимог кредитно-модульної організації навчального процесу. Містять теми практичних занять, питання для обговорення, літературу, термінний мінімум, питання для самоперевірки, завдання для перевірки на практичному занятті, завдання для самостійної роботи, теми рефератів і повідомлень, довідковий матеріал із культури мови, відомості про методи й засоби діагностики успішности навчання, додатки.
Для студентів IV курсу освітньо-кваліфікаційного рівня« бакалавр» факультету філології спеціальности «Філологія (українська мова і література)» денної форми навчання.
Ципердюк О.Д. Текст як об’єкт мовного редагування : опорний конспект лекцій із навчальної дисципліни. Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2020. 125 с.

Курс лекцій «Текст як об’єкт мовного редагування» пропонує теоретичні засади та практичні рекомендації з мовностилістичного аналізу та редагування текстів різних стилів. Лекції містять рубрики «Дізнаймося більше» із покликанням на джерела, переважно електронні, та «Інтерактивне спілкування» із запитаннями до авдиторії. До кожної лекції подано перелік основної та додаткової літератури, запитання для самоперевірки. У додатках представлено коректурні знаки, довідкову літературу з питань культури мовлення, програму курсу, загальні вимоги до самостійної роботи, систему оцінювання та програмові вимоги до заліку.
Для студентів IV курсу освітньо-кваліфікаційного рівня« бакалавр» факультету філології спеціальности «Філологія (українська мова і література)» денної форми навчання.

Ґрещук Валентина. Методичні рекомендації до проведення виробничої навчально-виховної педагогічної практики (в середніх класах) для студентів 3-го курсу ОР бакалавр спеціальностей «035 Філологія 035.01 Українська мова і література», «014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література» денної та заочної форм навчання. Івано-Франківськ, 2020. 77 с.

Методичні рекомендації до проведення виробничої навчально-виховної педагогічної практики присвячені висвітленню актуальних питань, з якими стикаються студенти під час проходження практики.  У методичних вказівках чітко визначені та детально описані вимоги до підготовки та проведення уроків з української мови та літератури, виховних та позакласних заходів. Методична розробка виконана у відповідності до діючої навчальної програми, матеріал викладено доступно для студентів.

Увагу закцентовано на вивченні педагогічного досвіду вчителів. Практична значущість роботи полягає також у описі форм та методів контролю проходження педагогічної практики, критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок студентів-практикантів. Позитивним є те, що у ній містяться цінні додатки (психолого-педагогічний щоденник студента-практиканта, журнал обліку роботи студентів-практикантів, орієнтовна схема психолого-педагогічної характеристики учня,  психолого-педагогічна характеристика класного колективу, схема аналізу виховного та позакласного заходів), які слугують допоміжною базою для практикантів.

 

Іванишин Н. Я.  Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2020. 172 с.

У навчально-методичному посібнику подано плани практичних занять, основну та додаткову літературу, вправи і завдання, що передбачають закріплення теоретичних знань з української мови за професійним спрямуванням, та додатки, які будуть корисними при підготовці індивідуальних завдань.
Для студентів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

Іванишин Н. Я.  Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова і література). Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2020. 152 с.
У навчально-методичному посібнику подано плани практичних занять, основну та додаткову літературу, вправи і завдання, що передбачають закріплення теоретичних знань з української мови за професійним спрямуванням, та додатки, які будуть корисними при підготовці індивідуальних завдань.
Для студентів спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова і література).
Стефурак Р. І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір : навчальний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2020. 102 с.
У посібнику подано плани практичних занять, літературу, вправи і завдання, що передбачають закріплення теоретичних знань із морфеміки і словотвору, термінологічний словник, схеми та зразки морфемного і словотвірного аналізів слова, тестові завдання для самоконтролю.
Для студентів спеціальності «Українська мова та література», вчителів-словесників.
Стефурак Р. І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір : навчальний посібник для студентів спеціальності 035 Філологія. Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2020. 96 с.
У посібнику подано плани практичних занять, літературу, вправи і завдання, що передбачають закріплення теоретичних знань із морфеміки і словотвору, термінологічний словник, схеми та зразки морфемного і словотвірного аналізів слова, тестові завдання для самоконтролю.
Для студентів спеціальності 035.01 Українська мова та література.
Голянич М. І., Стефурак Р. І. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Морфеміка. Словотвір : навчальний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Польська мова і література), 035 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська). Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2020. 374 с.
У посібнику подано конспективний виклад лекційних, тематику практичних занять з лексикології, фразеології, лексикографії, морфеміки і словотвору, відповідну літературу, а також діьрано вправи і завдання, що передбачають закріплення теоретичних знань курсу «Сучасна українська мова», схеми та зразки лексичного, фразеологічного, морфемного і словотвірного аналізів мовної одиниці, тестові завдання для самоконтролю.
Для студентів ІІ курсу Факультету філології, учителів-словесників.
Пославська Н. М., Тишківська Н. Я. Синтаксис простого речення : навчально-методичні рекомендації до курсу. Івано-Франківськ, 2019. 93 с.
Посібник рекомендований для роботи на практичних заняттях із синтаксису словосполучення і простого речення сучасної української мови зі студентами спеціальностей «035 Філологія», «014 Середня освіта». До кожнох теми, крім плану, основних понять і термінів, переліку рекомендованої літератури, подано теоретичні відомості у вигляді опорних схем і таблиць і запропоновано вправи для закріплення знань та умінь.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Методичні рекомендації до проведення діалектологічної практики для студентів Факультету філології спеціальностей “035 Філологія 035.01 Українська мова і література”, “014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література”. Івано-Франківськ, 2019. 20 с.
Методичні рекомендації до проведення діалектологічної практики для студентів Факультету філології спеціальностей “035 Філологія 035.01 Українська мова і література”, “014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література”, підготовлені професором Василем Ґрещуком та доцентом Валентиною Ґрещук.
Бабій І. О.  Українська мова (за професійним спрямуванням) : практичний посібник для студентів художніх спеціальностей Навчально-наукового Інституту мистецтв. Івано-Франківськ : видавець Голіней О. М., 2019. 168 с.

У посібнику подано вправи і завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів художніх спеціальностей Навчально-наукового Інституту мистецтв.

Посібник призначено для самопідготовки і використання на практичних заняттях або для перевірки здобутих і вироблених студентами знань та умінь у межах одного чи кількох тематичних блоків.

Рекомендовано студентам, викладачам, учителям-словесникам.

Джочка І. Ф., Ципердюк О. Д. Сучасна українська літературна мова. Морфологія: Вступ. Іменні частини мови : збірник тестів. Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2019. 152 с.

Тестові завдання систематизовано відповідно до програми курсу морфології сучасної української літературної мови для філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплено теоретичний і практичний матеріал із тем “Вступ” та “Іменні частини мови”. Завдання можна використовувати в ході аудиторних практичних занять, для самостійної та індивідуальної роботи, контрольної перевірки знань студентів. Подано основну, додаткову та довідкову літературу.

Призначено для студентів-філологів, викладачів, учителів та учнів шкіл і гімназій гуманітарного профілю.

Пітель В. І., Пітель В. М. Українська мова. Зірник тестів із синтаксису та пунктуації. 2-ге вид., переробл. і доп. Івано-Франківськ : видавець Кушнір Г. М., 2017. 251 с.
У збірнику подано розроблені й тематично структуровані тестові завдання із синтаксису та пунктуації сучасної української літературної мови.
Навчальна книга призначена для самопідготовки та використання на практичних заняттях із синтаксису. Систематизований матеріал відповідає програмі курсу «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис» для філологічних факультетів вищих навчальних закладів.
Рекомендовано студентам-філологам, викладачам, учителям-словесникам.
Брус М. П. Розвиток української мови в ХІ – ХV ст. Теоретична й практична частини І. Івано-Франківськ : ПП Голіней О.М., 2017. 80 с.
Посібник являє собою навчально-наукове видання. У ньому представлено навчальний (теоретичний і практичний) та науковий (хрестоматійний) матеріали з історії української мови XI – XV століть, яка становить основу вивчення фундаментальних і спеціальних навчальних історичних дисциплін у програмі підготовки спеціалістів із філології на базі вищих освітніх закладів.

Посібник складається з двох частин. Перша частина охопила теоретичний і практичний матеріали з історії української писемної мови XI – XV століть, змістом яких стало вивчення загальних процесів розвитку української літературної мови в XI – XV ст., історії становлення і функціонування ділового, літописного, світського і релігійного книгописання впродовж зазначеного періоду.

Посібник укладено для вивчення основних і додаткових навчальних дисциплін із історії української мови на філологічних спеціальностях вищих освітніх закладів, а також для учителів-словесників, науковців-лінгвістів, знавців і дослідників історії української мови.

Брус М. П. Розвиток української мови в ХІ – ХV ст. Хрестоматійна частина ІІ. Івано-Франківськ : ПП Голіней О.М., 2017. 188 с.
Посібник являє собою навчально-наукове видання. У ньому представлено навчальний (теоретичний і практичний) та науковий (хрестоматійний) матеріали з історії української мови XI – XV століть, яка становить основу вивчення фундаментальних і спеціальних навчальних історичних дисциплін у програмі підготовки спеціалістів із філології на базі вищих освітніх закладів.

Посібник складається з двох частин. Друга частина охопила наукові пращ з історії вивчення української мови XI – XV століть: дослідження давньоукраїнської мови (загального й конкретного характеру), дослідження мови писемних пам’яток ділового, літописного, світсько-художнього і церковно-релігійного змісту.

Посібник укладено для вивчення основних і додаткових навчальних дисциплін із історії української мови на філологічних спеціальностях вищих освітніх закладів, а також для учителів-словесників, науковців-лінгвістів, знавців і дослідників історії української мови.

Пена Л. І. Вступ до мовознавства. Практикум. Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. 150 с.
Вузівський курс “Вступ до мовознавства” займає важливе місце в лінгвістичній підготовці майбутнього філолога. Щоб практично осмислити набуті теоретичні відомості з лінгвістики, свідомо аналізувати мовні явища, студентам рекомендується виконати різноманітні вправи і завдання, які дібрано й систематизовано відповідно до вимог чинної програми зі вступу до мовознавства для вищих навчальних закладів.
У пропонованому збірнику тестові завдання згруповані відповідно до тем семінарських та практичних занять зі вступу до мовознавства; велика їх кількість спрямована на засвоєння першокурсниками базової мовознавчої термінології.
Вправи і тестові завдання можуть бути використані як під час проведення занять, так і під час самостійного опрацювання студентами певної теми.
Бабій І. О. Українська лексикографія : збірник тестів. 2-ге вид., випр. і допов. Івано-Франківськ : видавець Голіней О.М., 2016. 88 с.
У збірнику подано розроблені й тематично структуровані тестові завдання з української лексикографії, а також перелік рекомендованої літератури, тематичний перелік українських словників та енциклопедій і програмові вимоги.
Збірник призначено для самопідготовки студентів і використання на практичних заняттях зі спеціалізації “Українська лексикографія” або в рамках основного курсу “Сучасна українська літературна мова. Лексикографія”.
Для студентів-філологів та вчителів-словесників.
Брус М. П. Історична граматика української мови. У трьох частинах. Теоретичний матеріал. Тематичні таблиці: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : ПП Голіней О. М., 2016. 184 с.
У посібнику представлено навчальний матеріал (теоретичний і практичний) та науковий матеріал (хрестоматійний) з історії української мови XI — XV століть, яка становить основу вивчення програмної дисципліни “Історична граматика української мови” у вищих освітніх закладах. З метою пізнання і засвоєння найбільш давнього писемного періоду розвитку української мови систематизовано відомості зі становлення основних мовних рівнів – фонетичного, лексичного, словотвірного і граматичного.
Посібник складається з трьох частин. Перша частина зосереджує теоретичний матеріал і тематичні таблиці. Теоретичний матеріал синтезує знання з історії дописемного минулого української мови, із розвитку фонетики й фонології, лексикології і дериватології, морфології і синтаксису давньоукраїнської мови. Тематичні таблиці відображають стисло суть і структуру основних розділів програмного історичного курсу.
Посібник укладено для вивчення “Історичної граматики української мови” у вищих освітніх закладах і загалом для всіх студентів-філологів, учителів-словесників, науковців лінгвістів, знавців і дослідників історії української мови.
 

 

Джочка І. Ф., Ципердюк О. Д. Сучасна українська літературна мова. Морфологія: Дієслово. Незмінні частини мови : збірник тестів.  Івано-Франківськ : видавець Голіней О. М., 2016. 132 с.
Тестові завдання, наведені в збірнику, систематизовано відповідно до програми курсу морфології сучасної української літературної мови для філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплено теоретичний і практичний матеріал з тем “Дієслово” та “Незмінні частини мови”. Завдання можна використовувати в ході аудиторних практичних занять, для самостійної та індивідуальної роботи, контрольної перевірки знань студентів. Подано основну, додаткову та довідкову літературу з усього курсу.
Призначено для студентів-філологів, викладачів, учителів та учнів шкіл і гімназій гуманітарного профілю. Посібник може бути використано у викладанні спецкурсів і спецсемінарів із поглибленого вивчення морфології сучасної української літературної мови.
Брус М. П. Українська мова XI – XV століть: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. 400 с.
Навчальний посібник є теоретично-практичним курсом з історії української мови XI – XV століть. У ньому на основі наукових праць з історії фонетики й фонології, лексикології, словотвору, морфології і синтаксису систематизовано розвиток найголовніших рис української мови XI – XV ст. у взаємозв’язку з дописемним періодом її розвитку, що знайшло відображення в основних розділах навчального посібника – фонетика, лексика, словотвір, морфологія, синтаксис. У межах розділів упорядковано й розкрито відповідні теми, подано практичні завдання на закріплення тем і літературу з метою поглиблення вивченого матеріалу. У кінці посібника наведено тексти з писемних пам’яток для дослідження їх мовних особливостей і вміщено тестові завдання з метою визначення рівня знань студентів, якості засвоєння ними матеріалу з історії української мови.
Посібник укладено для студентів-філологів, учителів-словесників, науковців-лінгвістів і для всіх знавців, дослідників історії української мови.
Брус М. П. Українське ділове мовлення : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2015. 306 с.
Навчальний посібник є теоретично-практичним курсом з української мови за професійним спрямуванням. У ньому відображено особливості писемного й усного ділового мовлення, проаналізовано основні норми сучасної української мови, подано методичні рекомендації щодо написання й оформлення документації, ведення прилюдних виступів, вміщено словник економічних термінів, орієнтовні завдання на закріплення вивченого, для проведення контрольних і залікових робіт. Усе це сприятиме виробленню навичок писемного й усного ділового спілкування. Для осіб, які здобувають економічну спеціальність, працюють у галузі економіки чи вивчають економіку (викладачів, студентів, економістів, ділових людей різних сфер суспільного життя).
Дрогомирецький П. П., Пена Л. І. Вступ до мовознавства : навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. 102 с.
Навчальний посібник складається з таблиць і схем, у яких сконденсовано подано основні положення зі вступу до мовознавства з урахуванням сучасного стану лінгвістичної науки, та складається з восьми розділів.
Термінологічний словник, який додано в кінці посібника, подає дефініції основних наукових понять із мовознавства.
Основною метою пропонованих матеріалів є організація самостійної роботи студентів при вивченні предмету, їх можна використовувати також при підготовці та проведенні практичних і семінарських занять.
Іванишин Н. Я. Вступ до мовознавства : збірник тестів. Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2015. 96 с.
У збірнику подано розроблені й тематично структуровані тестові завдання з курсу «Вступ до мовознавства».
Збірник призначено для самопідготовки і використання на практичних заняттях або для перевірки здобутих і вироблених студентами знань та умінь у межах одного чи кількох розділів та рівнів складності.
Для студентів спеціальності «Українська мова та література», вчителів-словесників.
Ципердюк О. Д. Мова творів конфесійної літератури : методичні вказівки до спеціалізації. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. 132 с.
Посібник містить тематику лекційних і практичних занять за змістовими модулями, план, літературу та завдання до кожної з тем, подає схему і зразки мовностилістичного аналізу релігійного тексту, різножанрові конфесійні тексти для лінгвостилістичного аналізу, орієнтовну тематику наукових рефератів, програмові вимоги до заліку, звертає окрему увагу на самостійну роботу студентів та оцінювання змістових модулів.
Рекомендований передовсім студентам філологічних факультетів університетів, які цікавляться проблемами лінгвостилістики, зокрема релігійного стилю. Пропоновані матеріали може бути використано для роботи в інших спецсемінарах і спецкурсах зі стилістики у вищих навчальних закладах, а також під час поглибленого вивчення цього розділу мовознавства на факультативних заняттях у школі.
Бабій І. О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : збірник тестів для студентів художнього відділення Інституту мистецтв. Івано-Франківськ : видавець Голіней О. М., 2014. 100 с.
У збірнику подано розроблені й тематично структуровані тестові завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів художнього відділення Інституту мистецтв, а також перелік рекомендованої літератури і програмові вимоги для вказаного курсу.
Збірник призначено для самопідготовки і використання на практичних заняттях або для перевірки здобутих і вироблених студентами знань та умінь у межах одного чи кількох тематичних блоків.
Рекомендовано студентам, викладачам, учителям-словесникам.
Бабій І. О. Українська лексикографія : збірник вправ і завдань. Івано-Франківськ : видавець Голіней О. М., 2012. 180 с.
У збірнику подано плани лекційних і практичних занять, тематичний перелік українських словників та енциклопедій, вправи і завдання, покликані сприяти формуванню навичок самостійної дослідницької роботи студентів і розширювати їх загальнофілологічну компетентність, індивідуальні залікові завдання, теми рефератів, перелік рекомендованої літератури, короткий словник основних термінів української лексикографії, програмові вимоги і додатки.
Для студентів-філологів та вчителів-словесників.
Голянич М. І., Іванишин Н. Я., Ріжко Р. Л., Стефурак Р. І. Лінгвістичний аналіз тексту : словник термінів / за редакцією М. І. Голянич.  Івано-Франківськ : Сімик, 2012. 392 с.
У словнику подано 869 словникових статей, 901 найуживаніший термін, які використовують при вивченні лінгвістичного аналізу тексту. Дефінітивна частина довідника побудована так, що до кожної реєстрової одиниці запропоновано декілька визначень різних авторів (зі вказівкою на джерело цитати – визначення певного терміна).
Словник орієнтований на студентів філологічних факультетів, аспірантів, учителів-словесників.
Ґрещук В. В. Стилістика української мови. Короткий словник термінів. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 44 с.
У словнику подано основні терміни зі стилістики української мови, розкрито їх значення, вказано походження та наведено відповідний ілюстративний матеріал.
Словник розрахований на студентів-філологів, учителів української мови, учнів шкіл, ліцеїв та гімназій.
Джочка І. Ф., Ципердюк О. Д. Сучасна українська мова. Практична морфологія : навчальний посібник. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 588 с.
Завдання і вправи, наведені в збірнику, систематизовано відповідно до програми курсу морфології сучасної української літературної мови для філо­логічних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплено практичний матеріал з усіх розділів курсу, передбачено різні типи завдань і питання для аудиторних практичних занять, самостійної індивідуальної роботи, контрольної перевірки знань студентів. Подано схеми і зразки морфологічного аналізу слів різних частин мови, термінологічний словник, основну, додаткову та довідкову літературу з усього курсу.
Призначено для студентів-філологів, викладачів, учителів та учнів шкіл і гімназій гуманітарного профілю. Посібник може бути використано у викладанні спецкурсів і спецсемінарів із поглибленого вивчення морфології сучасної української літературної мови.
Іванишин Н. Я. Вступ до мовознавства : практикум. Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2012. 124 с.
У практикумі подано плани практичних занять, основну та додаткову літературу, вправи і завдання, що передбачають закріплення теоретичних знань зі вступу до мовознавства, зразки підсумкової контрольної роботи та програмові вимоги до іспиту.
Для студентів спеціальності «Українська мова та література», вчителів-словесників.
Іванишин Н. Я. Лінгвістичні параметри драматургійного тексту: спецкурс : навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2012. 80 с.
У посібнику тезисно розкрито основні ознаки категорії імпліцитності, проаналізовано їх реалізацію у драматургійному тексті (на прикладі одиниць лексико-семантичного рівня мови), подано різнотипні види вправ, питання для самоконтролю, словник основних термінів, які використовуються при аналізі драми як художньо-текстового простору.
Для студентів спеціальності «Українська мова та література», усіх, хто цікавиться проблемами тексту.
Голянич М. І., Стефурак Р. І., Бабій І. О. Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія / за редакцією М. І. Голянич. Івано-Франківськ : Сімик, 2011. 272 с.
У словнику подано 665 словникових статей, 750 найуживаніших термінів лексикології, фразеології, лексикографії. Дефінітивна частина довідника побудована так, що до кожної реєстрової одиниці запропоновано декілька визначень різних авторів (із вказівкою на джерело цитати — визначення певного терміна). 
Словник орієнтований на студентів філологічних факультетів, аспірантів, учителів-словесників.
Джочка І. Ф. Сучасна українська літературна мова. Морфологія : Схеми та зразки аналізу. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. 196 с.
У посібнику наведено детальні схеми та зразки морфологічного аналізу всіх частин мови, який передбачає встановлення лексико-граматичних, морфологічних та синтаксичних ознак слова, а також частково фонетичних, орфографічних, морфемних та словотвірних характеристик.
Розраховано на студентів-філологів, викладачів та учнів шкіл і гімназій гуманітарного профілю.
Думчак І. М. Сучасна українська літературна мова. Методичні вказівки для студентів спеціальності “Російська мова та література”. Івано-Франківськ, 2011. 60 с.
У навчальному посібнику “Сучасна українська літературна мова” подано плани практичних занять, літературу до них, вправи, що сприяють глибшому засвоєнню знань.
Для студентів спеціальності “Російська мова та література”, вчителів-словесників.
Семенюк О. А. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія : збірник вправ і завдань. Івано-Франківськ : видавець Голіней О. М., 2011. 100 с.
Робота зі збірником сприятиме закріпленню, удосконаленню й систематизації знань про звукову будову мови, членування потоку мовлення на фонетичні одиниці, артикуляційні й акустичні характеристики голосних і приголосних звуків, зміни звуків у потоці мовлення, функції, диференційні ознаки та звукові реалізації фонем сучасної української літературної мови, чергування фонем, їх історичну основу і роль у мові, графічну систему сучасної української літературної мови, її орфоепічні й орфографічні норми.
Запропоновані вправи й завдання сприяють засвоєнню орфоепічних і орфографічних норм та підвищенню загального рівня культури мовлення студентів. Особливу увагу у збірнику звернено на опрацювання орфографічних правил, які відбивають зв’язок фонетики та правопису, зокрема правил уживання апострофа, знака м’якшення, написання слів, у яких відбуваються чи відбулися різні звукові зміни (асиміляція, дисиміляція, спрощення, подовження), оскільки важливо, щоб студенти засвоїли не лише теоретичні відомості про природу, історичну основу й типологію фонетичних процесів, а й правопис слів, у яких вони спостерігаються.
Запропоновані різнотипні вправи, завдання та питання можуть бути використані для практичних занять, самостійної роботи студентів, контрольної перевірки й самоперевірки знань.
Джочка І. Ф., Ципердюк О. Д. Сучасна українська мова. Морфологія. Збірник вправ : навчальний посібник. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. 372 с.
Завдання і вправи, наведені в збірнику, систематизовано відповідно до програми курсу морфології сучасної української літературної мови для філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплено практичний матеріал з усіх розділів курсу, передбачено різні типи завдань і питання для аудиторних практичних занять, самостійної індивідуальної роботи, контрольної перевірки знань студентів Подано основну, додаткову та довідкову літературу з усього курсу.
Призначено для студентів-філологів, викладачів, учителів та учнів шкіл і гімназій гуманітарного профілю. Посібник може бути використано у викладанні спецкурсів і спецсемінарів із поглибленого вивчення морфології сучасної української літературної мови.
Ципердюк О. Д. Сучасна українська літературна мова. Морфологія : термінологічний словник. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. 84 с.
У словнику-довіднику представлено терміносистему одного з підрівнів граматики української мови — морфології. Реєстр охоплює найуживаніші терміни, які добиралися з авторитетних словникових видань та наукових праць з проблем морфології.
Пропонований словник містить близько 480 реєстрових одиниць, у тому числі синонімічні терміни. Словникова стаття супроводжується ілюстративним матеріалом і короткою етимологічною довідкою.
Розраховано на студентів-філологів, викладачів, учителів та учнів шкіл і гімназій гуманітарного профілю. Словник може бути використано у викладанні спецкурсів і спецсемінарів із поглибленого вивчення морфології сучасної української літературної мови.
Пітель В. М. Орфографічно-пунктуаційний та орфоепічний практикум з української мови : навчальний посібник. Івано-Франківськ : видавець Кушнір Г. М., 2009. 101 с.
У посібнику подано матеріал для практичного опрацювання основних норм орфоепії, орфографії та пунктуації сучасної української літературної мови.
Книга містить тематично систематизований матеріал у вигляді тренувальних вправ і завдань різної складності, а також схем аналізів, тестових завдань для самоконтролю і текстів диктантів.
Для студентів-філологів та викладачів-словесників.
Ципердюк О. Д. Словотвірна парадигма в системі комплексних словотвірних одиниць: Спецсемінар : Навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. 112 с.
Посібник коротко розкриває суть основоцентричної дериватології та місце в ній словотвірної парадигми, містить плани лекційних та практичних занять зі спецсемінару, літературу, запитання та завдання до кожного з них, контрольні і тестові завдання, орієнтовну тематику залікових рефератів, програмові вимоги до заліку, короткий термінологічний словник.
Рекомендований передовсім студентам філологічних факультетів університетів спеціальності “Українська мова та література”, які цікавляться проблемами основоцентричних дериватологічних студій. Пропоновані матеріали можуть бути використані для роботи в інших спецкурсах і спецсемінарах з питань морфеміки і словотвору, а також при поглибленому вивченні цих розділів мовознавства у школі.
Думчак І. М. Практикум з української мови. Івано-Франківськ, 2008. 127 с.
У навчальному посібнику “Практикум з української мови” подано правила орфографії та пунктуації, викладено основні положення граматики рідної мови. На сторінках підручника чимало уваги приділено вивченню лексичного багатства української мови та правильному вживанню слів.
Для студентів філологічних та нефілолорічних спеціальностей, вчителів-словесників, учнів, які готуються до незалежного зовнішнього оцінювання, а також для всіх, хто вдосконалює свої знання з української мови.
Пена Л. І. Вступ до мовознавства: збірник тестів. Івано-Франківськ, 2008. 52 с.
Вузівський курс “Вступ до мовознавства” займає важливе місце в лінгвістичній підготовці майбутнього філолога. Він має пропедевтичний характер. Щоб практично осмислити набуті теоретичні відомості з лінгвістики, свідомо аналізувати мовні явища, студентам рекомендується виконати різноманітні вправи і завдання. Особливе місце серед них займають тести, оскільки вони не потребують багато часу ні для виконання, ні для перевірки. У пропонованому збірнику тестові завдання згруповані відповідно до тем семінарських та практичних занять зі вступу до мовознавства, велика їх кількість спрямована на засвоєння першокурсниками базової лінгвістичної термінології. Вони можуть бути використані як під час проведення занять, так і при самостійному опрацюванні студентами певної теми.
Стефурак Р. І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір : навчальний посібник. Івано-Франківськ : Видавець Третяк І. Я., 2008. 96 с.
У посібнику подано плани лекційних та практичних занять, літературу, вправи і завдання, що передбачають закріплення теоретичних знань із морфеміки і словотвору, термінологічний словник, схеми та зразки морфемного і словотвірного аналізів слова, тестові завдання для самоконтролю.
Для студентів спеціальності «Українська мова та література», вчителів-словесників.
Ципердюк О. Д. Словотвірна парадигма в системі комплексних словотвірних одиниць : науково-методичний посібник. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. 84 с.
Посібник є науково-методичними вказівками до спецсемінару. Містить плани лекційних та практичних занять, літературу, запитання та завдання до кожного з них, контрольні і тестові завдання, орієнтовну тематику залікових рефератів, короткий термінологічний словник.
Рекомендований передовсім студентам філологічних факультетів, які цікавляться проблемами основоцентричної дериватології. Пропоновані матеріали можуть бути використані для роботи в інших спецкурсах і спецсемінарах з питань морфеміки і словотвору, а також при поглибленому вивченні цих розділів мовознавства у школі.
Ципердюк О. Д. Українське ділове мовлення : методичні вказівки для студентів факультету іноземних мов. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. 84 с.
У посібнику подано плани лекцій і семінарів, літературу, запитання та завдання до кожного практичного заняття, окремі зауваги щодо правильного вживання слів; перелік тем і зразки практичних завдань до модульного підсумкового контролю, програмові вимоги до іспиту; вислови відомих людей про мову.
Для студентів вищих навчальних закладів, передовсім майбутніх філологів.
Тишківська Н. Я. Українська мова. Синтаксис : науково-методичні рекомендації. Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. 119 с.
У посібнику подано матеріал, який допоможе глибше засвоїти питання із синтаксису української мови, зокрема наводяться схеми та зразки розбору синтаксичних одиниць, пропонується основна та додаткова література для самостійного опрацювання, матеріал для практичного аналізу, короткий термінологічний словник, критерії та норми оцінювання відповідей тощо.
Розрахований на студентів, викладачів, учителів.
Барчук В. М. Історія українського мовознавства : матеріали та методичні рекомендації до вивчення курсу. Коломия; Івано-Франківськ, 2006. 28 с.
Історія українського мовознавства завершує цикл лінгвістичних дисциплін, які засвоюють філологи за навчальною програмою освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. Курс орієнтований на те, щоб поглибити та удосконалити знання усіх мовознавчих дисциплін. Курс орієнтований на те, щоб студент готувався не тільки за лекційним матеріалом, посібниками та довідковою літературою, а й опрацьовував першоджерела, тобто наукові праці мовознавців. У матеріалах та методичних рекомендаціях акцентовано на найголовнішому, а в центрі уваги навчально-пізнавальної роботи – видатні українські мовознавці та їх наукова праця.
Тишківська Н. Я. Українська мова : збірник вправ із синтаксису та пунктуації. Івано-Франківськ : Плай, 2004. 180 с.
У посібнику зібрано вправи, які можна використати під час опрацювання основних відомостей із синтаксису та пунктуації української мови на практичних і лабораторних заняттях. Запропоновані завдання складені відповідаю до діючої програми з курсу сучасної української літературної мови для студентів філологічних факультетів університетів.
Для студентів філологічних та нефілологічних спеціальностей, викладачів, учителів, учнів та всіх, хто вивчає українську мову як рідну та пізнає її як іноземну.