Аспірантура/Докторантура

На кафедрі української мови з 1991 року працює аспірантура та з 1994 року – докторантура за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.


АСПІРАНТИ
КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Аспірант Науковий керівник Тема дисертаційної роботи
Гушпіт Ольга Василівна д.філол.н., проф.
Ґрещук В.В.

Віднумеративні словотвірні гнізда: структурний, семантичний, когнітивний виміри

ВИПУСКНИКИ АСПІРАНТУРИ,
які захистили дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова»,
спеціалізована вчена рада К 20.051.02,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

2019

ВАКАЛЮК Іванна Володимирівна

«Функціонально-семантична категорія дієслівної квантитативності в сучасній українській літературній мові».

Захист – 25.09.2019.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Володимир Михайлович БАРЧУК.

ПЕТРІВ Ольга Іванівна

«Словотворча спроможність дієслів на позначення внутрішнього стану істоти в сучасній українській мові»

Захист – 6 грудня 2019 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

ФІНІВ Вікторія Михайлівна

«Прагматика лексичного повтору в сучасній українській малій прозі».

Захист – 27 грудня 2019 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Марія Іванівна ГОЛЯНИЧ.

2018

ЯСЛИК Володимир Іванович

«Вербалізація евіденції в сучасній українській літературній мові».

Захист – 20.04.2018.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Володимир Михайлович БАРЧУК.

2016

АДАМЕЦЬ Надія Вікторівна

«Словотвірна парадигматика дієслів руху в сучасній українській мові».

Захист – 28 грудня 2016 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

ГОШОВСЬКА Оксана Вікторівна

«Структурно-семантична та етнокультурна репрезентація концепту «віра» в українській мовній картині світу».

Захист – 29 грудня 2016 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

2015

ЛИЧУК Світлана Василівна

«Семантика і структура народних географічних назв Івано-Франківщини».

Захист – 06 листопада 2015 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

ЛУЖЕЦЬКА Ольга Богданівна

«Мікротопонімія Південно-Західного Опілля».

Захист – 12 червня 2015 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

СТЕЦИК Христина Миколаївна

«Наддністрянські діалектні елементи в українській художній мові».

Захист – 30 грудня 2015 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

2014

БАГРІЙЧУК Наталія Василівна

«Евфемізми в українській художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть: структура, семантика, функції».

Захист – 23 жовтня 2014 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Марія Іванівна ГОЛЯНИЧ.

ГАВАДЗИН Оксана Ярославівна

«Назви одягу, взуття, головних уборів, прикрас Покуття».

Захист – 25 вересня 2014 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

НОВІЦЬКА Оксана Іванівна

«Побутова лексика Підгаєччини».

Захист – 26 червня 2014 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

ПОЗНАНСЬКИЙ Роман Васильович

«Словотворча спроможність дієслів семантичного поля “аграрне виробництво (рослинництво)”».

Захист – 26 вересня 2014 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

2013

ГОЛОДЮК Ярослав Борисович

«Прагматичні виміри українськомовного інтернетного дискурсу».

Захист – 19 листопада 2013 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Марія Іванівна ГОЛЯНИЧ.

ДАНИЛЮК Інна Василівна

«Концепт “сміх” в українському художньому дискурсі початку ХХІ століття». Захист – 25 квітня 2013 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Марія Іванівна ГОЛЯНИЧ.

ПАНОЧКО Михайло Михайлович

«Розвиток української юридичної термінології в Західній Україні (1772 – 1918 рр.).

Захист – 19 листопада 2013 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

РУСАКОВА Ольга Валеріївна

«Таксис простого ускладненого речення в сучасній українській літературній мові».

Захист – 26.04.2013.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Володимир Михайлович БАРЧУК.

2012

БАРЧУК Мар’яна Володимирівна

«Розвиток української літературної мови в Галичині середини ХІХ ст.».

Захист – 21 червня 2012 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

ВЕБЕР Надія Василівна

«Мікроойконімія Івано-Франківщини».

Захист – 25 травня 2012 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

2011

 ВІНТОНЯК Оксана Василівна

«Фонологічна, морфологічна і лексико-семантична система говірки села Баня-Березів Косівського району».

Захист – 01 березня 2011 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

РІЖКО Руслана Любомирівна

«Семантико-стилістичні домінанти в українській поезії кінця ХХ – початку ХХІ століття».

Захист – 28 жовтня 2011 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Марія Іванівна ГОЛЯНИЧ.

 СТРИЖАКОВСЬКА Ольга Степанівна

«Назви хвороб у буковинських говірках»

Захист – 13 червня 201  р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

2009

КРИНИЦЬКА Ольга Ігорівна

«Реалізація комунікативних стратегій у художньому тексті (на матеріалі української модерної драми кінця ХІХ – початку ХХ століття).

Захист – 09 жовтня 2009 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Марія Іванівна ГОЛЯНИЧ.

2008

БИТКІВСЬКА Ярина Володимирівна

«Тенденції засвоєння і розвитку семантики англізмів у сучасній українській мові».

Захист – 23 червня 2008 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

НАКОНЕЧНА Лариса Богданівна

«Семантико-функціональна транспозиція часових форм дієслова в поліпредикативних структурах сучасної української мови».

Захист – 14.03. 2008.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Володимир Михайлович БАРЧУК.

ПАРИЛЯК Лілія Іванівна

«Структура функціонально-семантичного поля ітеративності в сучасній українській мові».

Захист – 13.03.2008.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Володимир Михайлович БАРЧУК.

2007

БАБІЙ Ірина Орестівна

«Комунікативно-прагматичні параметри дескрипцій у текстах “малої прози” кінця ХХ – початку ХХІ століття».

Захист – 26 червня 2007 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Марія Іванівна ГОЛЯНИЧ.

БЕРКЕЩУК Інна Степанівна

«Дериваційний потенціал іменників у сучасній українській мові (назви знарядь праці, частин тіла, металів».

Захист – 17 травня 2007 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

ГНАТЮК Любомира

«Прагматичні й функціонально-комунікативні аспекти ввічливості (на матеріалі сучасної української мови)».

Захист – 18 травня 2007 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

КОВАЛЬЧУК Михайло Петрович

«Складні речення з недиференційованими типами зв’язку в староукраїнській мові».

Захист – 17.05.2007.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Володимир Михайлович БАРЧУК.

2006

ІВАНИШИН Наталія Ярославівна

«Лексичні засоби формування імпліцитності в драматургійному тексті (на матеріалі української драми початку ХХ століття).

Захист – 10 березня 2006 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Марія Іванівна ГОЛЯНИЧ.

ПОСЛАВСЬКА Наталія Михайлівна

«Структура і семантика словотвірних парадигм дієслів із семою руйнування об’єкта».

Захист – 10 березня 2006 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

2005

ПІТЕЛЬ Віра Мирославівна

«Типологія епідигматичних відношень полісемічних флороназв та їх похідних у лексиці сучасної української мови»

Захист – 28 жовтня 2005 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

2004

БАЧКУР Роман Омелянович

«Структура словотвірних парадигм українських назв тварин та рослин».

Захист – 29 червня 2004 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

КУРИЛЯК Леся Павлівна

«Кореферентність у сучасному українському текстотворенні».

Захист – 29 червня 2004 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Марія Іванівна ГОЛЯНИЧ.

2003

ДЖОЧКА Ірина Федорівна

«Дериваційний потенціал дієслів конкретної фізичної дії з семантикою створення об’єкта».

Захист – 21 березня 2003 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

СОЛОВІЙ Уляна Василівна

«Оцінно-образна номінація у структурі художнього тексту (на матеріалі української “малої прози” кінця ХІХ – початку ХХ століття).

Захист – 21 березня 2003 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Марія Іванівна ГОЛЯНИЧ.

СТЕФУРАК Роксолана Іванівна

«Асоціативно-образний потенціал внутрішньої форми слова у поетичному тексті (на матеріалі української поезії 60–90 років ХІХ століття).

Захист – 19 грудня 2003 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Марія Іванівна ГОЛЯНИЧ.

2001

БРУС Марія Петрівна

«Загальні жіночі особові номінації в українській мові ХУІ-ХУІІ століть: словотвір і семантика».

Захист – 27 березня 2001 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

1999

ГАБОРАК Мирослав Михайлович

«Семантико-словотвірні типи ойконімів Прикарпаття (XII – XX ст.).

Захист – 28 травня 1999 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

КОРЖИК Любов Іванівна

«Структурно-семантична типологія відприкметникових словотвірних ланцюжків у сучасній українській мові».

Захист – 21 грудня 1999 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

1998

ДУМЧАК Іван Михайлович

«Універбація в українській мові».

Захист – 29 грудня 1998 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

МИКИТИН Оксана Дмитрівна

«Структурно-семантична типологія словотвірних парадигм іменників у сучасній українській мові».

Захист – 23 листопада 1998 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.

1997

БОЙЧУК Василь Миколайович

«Типологія внутрішньої форми слова у десубстантивному словотворі».

Захист – 25 грудня 1997 р.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

Василь Васильович ҐРЕЩУК.


КАНДИДАТСЬКИЙ ІСПИТ
(програмові вимоги з української мови)                           завантажити 


Силабус “Нові ідеї та методи в сучасному мовознавстві”                 переглянути