Ґрещук Василь Васильович

Доктор філологічних наук, професор

 

 

ORCID ID: 0000-0002-7011-3911
ResearcherID: N-6078-2018
Google Scholar

 

CV викладача

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Публікації</strong><strong>Навчальні дисципліни</strong><strong>Контакти</strong>

Народився 2 червня 1949 року в селі Старі Кривотули Тисменицького району на Івано-Франківщині. З 1955 р. до 1966 р. навчався в місцевій восьмирічці, а згодом в Отинійській середній школі. Закінчив українське відділення філологічного факультету Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. Стефаника в 1970 р. Працював учителем української мови та літератури на Рівненщині та Івано-Франківщині. З 1977 року і дотепер працює в Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника (до 1992 р. Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника) спочатку асистентом, із 1980 р. – старшим викладачем, із 1983 р. – доцентом, а з 1994 р. – професором кафедри української мови. За наукові праці в ділянці українознавства удостоєний премії ім. В. Стефаника.

Основна проблематика лінґвістичних досліджень В.В. Ґрещука пов’язана з теоретичними проблемами дериватології та словотвору української мови. Результати багаторічного вивчення особливостей українського словотвору узагальнені в його монографії “Український відприкметниковий словотвір” (Івано-Франківськ: Плай, 1995. – 206 с.). Помітний внесок ученого й у дослідження українського історичного словотвору. Ним виявлені закономірності історичного розвитку від праслов’янської доби й до наших днів словотвірної категорії “абстрагована якість”. У полі наукових зацікавлень В. В. Ґрещука також проблеми історії української літературної мови, семасіології, діалектології, мови художньої літератури.Василь Васильович розробив концепцію та принципи укладання словника нового типу – “Словник гуцульської діалектної лексики в українській художній мові”, який не має аналогів у світовому мовознавстві. Він очолив групу науковців, які укладають цей словник.

Усього ж в науковому доробку мовознавця понад двісті праць, в тому числі зазначена одноосібна монографія та  монографія “Студії з українського мовознавства” (Івано-Франківськ: Місто – НВ, 2009. – 520 с.), монографія  “Південно-західні діалекти в українській художній мові” (Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського. ун-ту, 2010. – 309 с.); монографія “Діалектне слово в тексті та словнику” (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 372 с.) у співавторстві з Валентиною Ґрещук, а також колективні монографії: “Василь Стефаник – художник слова” (Івано-Франківськ: Плай, 1996. – 270 с.), “Євген Желехівський у національно-культурному відродженні України” (Івано-Франківськ: Плай, 1999. – 149 с.). “Етнос. Соціум. Культура: Регіональний аспект” (Київ-Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006 – 315 с.), “Нариси з основоцентричної дериватології” (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 348 с.), “Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego” (Siedlce. 2012 – 276 s.); “Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття” (Варшава-Івано-Франівськ, 2015. – 490 с.), “Тенденції розвитку української лексики та граматики” (Варшава-Івано-Франківськ, 2015. – 484 с.).

Як редактор-упорядник В.В. Ґрещук опублікував ряд збірників українознавчих матеріалів, зокрема “Іван Огієнко і національно-духовне відродження України” (1992), “Просвіта”: історія, постаті, чин” (1993), “Актуальні проблеми українського словотвору” (1995), “Українознавство: документи, матеріали, раритети” (1999), “Українська мова: навчально-методичні та виховні аспекти” (1999), “Українська мова в освіті” (2000), “Актуальні проблеми українського словотвору” (2002) та ін. Уклав Видання “Іван Мочильницький. Вђдомость о Руском Язицђ” (2003), “Іван Ковалик. Вчення про словотвір, Вибрані праці (2007), Листувння Івана Франка та Бодусна де Куртене” (2008).

В.В. Ґрещук – голова редакційної ради “Вісника Прикарпатського університету”, головний редактор науково-теоретичного журналу Інституту українознавства Прикарпатського університету ім. В. Стефаника “Українознавчі студії”, член редколегії науково-теоритичного журналу Інституту української мови НАН України “Українська мова”.  Підготував 2 докторів наук і 27 кандидатів наук. Заслужений діяч науки і техніки України.

2023

Словник:

Ґрещук В. В., Ґрещук В. В. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник: у 2-х т. Додаток. Онімна лексика / Відп. ред. Василь Ґрещук. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2023. 404 с. 
https://drive.google.com/file/d/1e7KB1hSf3LyJvKPHUmqCcOP2hq_79obg/view?usp=sharing

Статті:

Ґрещук В. В., Ґрещук В. В.Епітетна характеристика назв частин тіла та одягу персонажів у новелах Василя Стефаника. Василь Стефаник: інтерпретації / за ред. С. Хороба. Івано-Франківськ – Варшава: Місто НВ, 2023. С.590-604.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JLc2mnpypAYwKh0unIDRmRfYO7Sqc8gc
Ґрещук В., Ґрещук В. Лексика поховального й родильного обрядів у словнику «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові». Рідне слово в етнокультурному вимірі / ред. кол.: Віра Котович (гол. ред.) та ін. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 8. С. 9–16. http://journals.dspu.in.ua/index.php/ridneslovo
Ґрещук В., Ґрещук В. Дериватологічна концепція професора Білоусенка П. І. Лiнгвiстичнi студiї Linguistic Studies: зб. наук. праць. Донецький нац. у-т імені Василя Стуса; гол. ред. А. Загнітко. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2023. Вип. 46. С. 7–16.
http://journals.dspu.in.ua/index.php/ridneslovo

2022

Монографії:

Ґрещук Василь, Ґрещук Оксана. Словотвір і текст : монографія. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2022. 223 с.

Статті:

Ґрещук В., Ґрещук В. Діалектне слово в його функційних виявах. Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. Івано-Франківськ: Івано-Франківський осередок НТШ. 2022. №17 (65). С. 87-95.
Ґрещук Василь. Лексико-дериваційний вимір юридичного тексту. Рецензія на монографію: Царьова Ірина. Сучасний український юридичний текст: лексико-дериваційна структура. Дніпро : Ліра, 2020. 446 с. Етнос і культура. 2021–2022. № 18–19. С. 136–139.
Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Порівняння в новелах Василя Стефаника. Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 33–45.
Ґрещук Василь, Кононенко Віталій. Особистість українського вченого-мовознавця. Лінгвістичні студії / Linguistic Studies : зб. наук. праць / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2022. Вип. 44. С. 61–73.
Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Епітетна характеристика назв частин тіла та одягу персонажів у новелах Василя Стефаника. Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного. Львів : Растр-7, 2022. С. 407–418.
Ґрещук В.В. Людина, яка була поруч. Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного. Львів : Растр-7, 2022. С. 284–287.

2021

Статті:

Ґрещук Василь. Лінгвістичне стефаникознавство: здобутки і перспективи. Стефаниківський ЧИН : антологія / упорядн. і вступ. слово Є. М. Баран. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. С. 62–72.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Епітетна характеристика персонажів у новелах Василя Стефаника. Василь Стефаник у дослідженнях і спогадах / упоряд. С. Хороб. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. С. 332–341.
Ґрещук Василь. Відантропомімний словотвір у сучасній українській мові. Лінгвістичні студії Linguistic Studies : Зб. наук. праць / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2021. Вип. 41. С. 18–24.
Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Гуцульська мовна картина світу крізь призму української художньої мови. Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич : Посвіт, 2021. С. 22–32.
Ґрещук В. Літературно-діалектний дуалізм у новелах Василя Стефаника. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На пошану Йосипа Олексійовича Дзендзелівського (до 100-річчя з дня народження). Ужгород : ПП Данило С. І., 2021. Вип. 2 (46). С. 86–90.
Vasyl Hreshchuk. Occasional Word Formation in The Expressiveness of a Text. Journal of  Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 7, № 2 (2021), P. 79–91.

2020

Словник:
Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. Т.2. 468 с.

Статті:
Ґрещук Василь. Комплексні словотвірні одиниці у текстотворенні. У пошуках гармонії мови. До 80-ліття від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко / Упоряд. Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Ю.В. Романюк, А.О. Савенко. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. С. 226-231.

Ґрещук Василь. Словотвір і суб’єктивна модальність тексту. Граматичні студії: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т імені Василя Стуса: наук. ред. А.П. Загнітко. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. Вип.6.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні одиниці в поетичній збірці «Зґарди» Власти Власенко. До глибин сутности мови: наук. праці на пошану проф. Миколи Лесюка. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2020. С. 109-117.

Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульська мовна картина світу крізь призму української художньої мови. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2020.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. «Словник «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові» як джерело вивчення регіональних ідіом. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На честь д. філол. наук, проф. В.М. Мокієнка, Почесного Голови Комісії зі слов’янської фразеології при Міжнародному комітеті славістів (до 80-річчя від дня народження) / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Філологічний ф-т; [Редкол: М. Номачі (голов. ред.), Н. Венжинович (голова редакц. ради), Г. Шумицька (відп. ред.) та ін.]. Ужгород: ПП Данило С.І., 2020. Вип. 1 (43). С. 100-105.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Ботанічна лексика в словнику «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові». Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2019–2020. № 16–17. С. 76-86.
Ґрещук Василь. Нове слово в теорії і практиці історичної лексикографії. Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2019–2020. № 16–17. С. 179-182.
Vasyl Greshchuk. The Text-Building Functions of Word-Forming Elements. Jurnal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of Social and Humen Sciences. Vol. 7, No. 2 (2020), P. 61-68.
Vasyl Greshchuk. Breaking New Ground in the Theory and Practice of Historical Lexicography. Jurnal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of Social and Humen Sciences. Vol. 7, No. 2 (2020), P. 117-120.

Інші видання:
Ґрещук Василь, Кононенко Віталій.
Українські мовознавці. Нотатки. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту, 2020. 138 с.

2019

Словник:
Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. Т.1. 584 с.

Статті:
Ґрещук Василь. Василь Німчук – дослідник “Лексикона словенороського” Памви Беринди. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ : Івано-Франківський осередок Наукового Товариства ім. Шевченка, 2019. № 2(54). С. 25–33.

Ґрещук Василь. Словотвір у текстотворенні. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 70. Львів : Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С. 43–51.
Greshchuk Vasyl. Word-formation Means Textual Cohesion and Coherense. Jurnal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of Social and Humen Sciences. 2019. Vol. 6. № 2. P. 71–78.
Ґрещук Василь. Мовна картина світу гуцулів крізь призму художньої мови. Вуйко. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ : Івано-Франківський осередок Наукового Товариства ім. Шевченка, 2019. 3(55). С. 55–62.
Ґрещук Василь. Ґрещук Валентина. Гуцульська мовна картина світу крізь призму мови художньої літератури. Трембіта. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 46. Івано-Франківськ, 2019. С.9–15.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні риси у поетичній збірці “Карпати на трьох”. Окриленість словом. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. С.179–186.

Навчальні посібники:
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Методичні рекомендації до проведення діалектологічної практики для студентів Факультету філології спеціальностей “035 Філологія 035.01 Українська мова і література”, “014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література”. Івано-Франківськ, 2019. 20 с.

2018

Статті:
Ґрещук В.В., Баран А.Я. «Німецько-український словар» В. Кміцикевича і Спілки в історії українсько-німецької лексикографії // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2017, 2018. – № 4(40)-3(47). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 67-72.
Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Проблеми української мови в науковому доробку й епістолярії Івана Вагилевича // Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові / Ін-т укр. мови НАН України: упорядн. Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва. – Київ: КММ, 2017. – С. 436-444. (Серія «Не все сплива рікою часу…»).
Ґрещук В.В. «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові»: традиції та інновації // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: зб. наук. пр., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф. П.І. Білоусенка / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2018. – С. 35-44.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Мовна картина світу крізь призму художньої мови. Полонина // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 28-38.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські лексичні діалектизми в повісті І. Пільгука «Пісню снує Черемош» // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2017–2018. – № 14-15. – С. 55-60.
Ґрещук В., Ґрещук В. Тисмениччина: про що говорять лінгвокарти // Покуття – колиска українського національного державотворення: Матеріали VІІ науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 100-річчю утворення Західно-Української Народної республіки та 570-й річниці надання маґдебурзького права містові Тисмениці. – Тисмениця – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. – С. 36-40.
Ґрещук Василь. Життя, офіруване науці // Професор Василь Німчук у спогадах сучасників. – Ужгород : Карпати, 2018. – С. 69-72.
Ґрещук Василь. Від згадки про нього світлішає на душі // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2017–2018. – № 14-15. – С. 127-129.

2017

Монографії:
Ґрещук Василь та ін. Розділ у колективній монографії “Василь Стефаник: наближення”. – Івано-Франківськ – Варшава, 2017. – 510 с.

Статті:
Ґрещук Василь. Текстоорієнтована актуалізація дериваційних морфем // Граматичні студії: зб. наук. праць / Донецький національний університет імені Василя Стуса; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – Вип.3. – С. 80-87.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Лісорозробна лексика у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. – Вип.1(27). – С. 112-117.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Лексикографічне опрацювання апелятивних назв водних об’єктів у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” // Українознавчі студії. – 2016-2017. – №17-18. – С. 3-11.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Лісосплавна лексика в словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.  – Дрогобич : Посвіт, 2017.  – С. 44-56.
Ґрещук Василь. Концепція порівняльного дослідження словотвору слов’янських мов проф. Івана Ковалика // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип.64. Частина І. / Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – С. 14-19.
Ґрещук Василь. Гуцульська діалектна лексика і фраземіка в українській художній мові: лексикографічне опрацювання // Slavica Wratislaviensia. – 2017. – №164. – S. 91-103.

2016

Статті:
Ґрещук Василь. Моделювання процесу творення слова в дериватології // Граматичні студії: зб. наук. праць / Донецький національний університет. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – Вип. 2. – С. 92-96.
Ґрещук Василь. Лексикографічна практика: псевдодіалектна лексика // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2015-2016. – Вип. 44-45. – С. 13-18.
Ґрещук Василь. Чинники формування діалектної лексики // Українська мова. – 2016. – №2. – С. 3-13.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Етнографізми в словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” // Етнос і культура. – 2015-2016. – № 12-13. – С. 75-82.
Ґрещук Василь. Людина, яка була поруч // Етнос і культура. – 2015-2016. – № 12-13. – С. 153-154.
Ґрещук Василь. Лексика української літературної мови Галичини середини ХІХ ст.: діалектне підґрунтя, запозичення, словотвір // Studia Ruthenica Cracoviensia 11. Słowo u słowian : Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne / Pod redakcją Anny Budziak i Wiktorii Hojsak. – Krakow, 2016. – S. 195-209.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Франкознавча проблематика в науковій спадщині Івана Ковалика // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Філологія. Випуск 38”. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – С. 28-37.
Ґрещук Василь. Художня мова Василя Стефаника в наукових студіях Івана Ковалика // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Слово. – 2016. – №2 (34). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 25-33.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика в збірці оповідань М.Яновського “Танець дараби” // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 68-79.

Рецензії:
Ґрещук Василь. Рецензія на монографію Кононенко І.В. Українська та польська мови: контрастивне дослідження / Jęnzyk ukraiński i polski : studium kontrastywne. Warszawa : Wydawnictwo Uniw.-Warszawskiego, 2012. – 808 с. // Мовознавство. – 2016. – № 5. – С. 75-77.
Ґрещук Василь. Лінгвостилістичний, текстолінгвістичний та комунікативно-функціональний виміри наукового тексту середньоукраїнського періоду. Рецензія на монографію Наєнко Г.М.  “Науковий текст середньоукраїнського періоду  в лінгвостилістичному, текстолінгвістичному й комунікативно-функціональному висвітленні” //  Етнос і культура. – 2015-2016. – № 12-13. – С. 167-171. 

2015

Монографії:
Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук. Діалектне слово в тексті та словнику: монографія. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 372 с.
Ґрещук Василь та ін. Розділ у колективній монографії “Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття / За ред. Степана Хороба”. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 492 с.

Статті:
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика в повісті Марії Остромири “Над бистрим Черемошем” / Василь Ґрещук,Валентина Ґрещук// Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 54-69.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Семантика географічної номенклатури у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” // Тенденції розвитку української лексики та граматики Ч.ІІ. / За ред. Ірини Кононенко, Ірени Митнік, Світлани Романюк. – Варшава – Івано-Франківськ, 2015. – С. 72-87.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні риси в поемі Юрія Шкрумелюка “Довбушева слава”// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2014-2015. – Вип. 42-43. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 178-181.
Ґрещук Василь. Лексикографічне опрацювання діалектного слова в художній мові // Граматичні студії : Зб. наук. праць / Донецький національний університет; наук. ред. А.Загнітко. – Вінниця : ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2015. – С. 160-163. 

2014

Статті:
Ґрещук Василь. Експресема слово в поетичному ідіолекті Тараса Шевченка // Українознавчі студії. – Івано-Франківськ, 2014-2015. – Вип.15-16. – С. 3-12.
Ґрещук Василь. Про створення словника “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” // Україноцентризм наукового сумління. – Львів, 2014. – С. 191-208.
Ґрещук Василь. Діалектне слово в поезії Тараса Шевченка // Етнос і культура. – 2013-2014. – № 10-11. – С. 46-51.
Ґрещук Василь. Наукові вершини академіка Віталія Кононенка // Українознавчі студії . – 2014-2015. – № 15-16. – С. 337-346.
Ґрещук Василь, Віталій Кононенко. Ніна Василівна Гуйванюк (1949-2013) // Етнос і культура. – 2013-2014. – № 10-11. – С. 167-170.
Ґрещук Василь. Діалектне слово в художньому тексті // Мовний простір граматики: актуальні студії: зб. наук. праць. На честь 60-річчя член-кореспондента НАН України Анатолія Загнітка. – Донецьк : ДонНУ. – 2014. – С. 327-332.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульський діалект у повістях Люби‑Параскевії Стринадюк “А кємуєш, єк то було!” та “У нас, гуцулів” / Василь Ґрещук,Валентина Ґрещук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Мовознавство. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. – Вип. ІІ (24). – С. 93-102.
Greshchuk Vasil. Lexicographical Studies on the Southwestern Dialects of the Ukrainian language // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Volum 1. Number 4. – 2014. – P. 104-113.

Рецензії:
Ґрещук Василь. Лінгвістичний вимір образи. Рецензія на монографію Форманової С.В. Інвективи в українській мові. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 336 с. // Етнос і культура. – 2013-2014. – № 10-11. – С. 177-180.

2013

Статті:
Ґрещук Василь. Гуцульський діалект у мові сучасної української літератури // Українознавчі студії. – 2012-2013. – № 13-14. – С. 3-11.
Ґрещук Василь. Слово про вченого // Мова у дзеркалі особистості : філологічні дослідження, присвячені ювілею доктора філологічних наук, професора, академіка НАПН України Кононенка В.І. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 11-21.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Побутова лексика в словнику «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові» // Мова у дзеркалі особистості : філологічні дослідження, присвячені ювілею доктора філологічних наук, професора, академіка НАПН України Кононенка В.І. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 196-210.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські лексичні діалектизми в художній мові В. Шкургана // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 306-318.
Ґрещук Василь. Редагування й підготовка до друку збірника наукових праць “ Мова у дзеркалі особистості : філологічні дослідження, присвячені ювілею доктора філологічних наук, професора, академіка НАПН України Кононенка В.І.” // Мова у дзеркалі особистості : філологічні дослідження, присвячені ювілею доктора філологічних наук, професора, академіка НАПН України Кононенка В.І. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 468 с.

Рецензії:
Ґрещук Василь. Структура граматичної темпоральності у її системних та функційних виявах. Рецензія на монографію В.М. Барчука. Граматична темпоральність: Інтервал. Час. Таксис. – Івано-Франківськ : Сімик, 2011. – 416 с. // Українознавчі студії . – № 13-14. – 2012-2013. – С. 323-324.

2012

Статті:
Ґрещук Василь. Словотвір у сучасній науковій парадигмі // VІІ Міжнародний конгрес українців : зб. наук. статей. Мовознавство / голов. ред. Г.Скрипник; НАНУ; ІМФЕ ім. М.Рильського. – К., 2012. – С. 33-40.
Ґрещук Василь. Дослідження гуцульських говірок у Львівському університеті міжвоєнного періоду // Етнос і культура. – 2011-2012. – № 8-9. – С. 97-101.
Ґрещук Василь. Зіставний аспект основоцентричних досліджень слов’янського словотвору // Aktyalne problemy językoznawstwa słowiańskiego (monografie zbiorowe) / Redakcia naukowa Elena Koriakowcewa, Janina Gargzińska. – Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. – Siedlce, 2012. – S. 83-91.
Ґрещук Василь. Гуцульський діалект у мові сучасної української літератури // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2012. – Випуск ХХХІІ-ХХХІІІ. – С. 214-219.
Ґрещук Василь. Євген Желехівський // Серія “Постаті мого міста”. – № 6. – 2012.
Ґрещук Василь. Світло душі // Мирослава. Літературознавчі статті, спогади, матеріали. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2012. – С. 259-261.
Ґрещук Василь та ін. Словник “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” (пробний зошит) // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2012. – Випуск ХХХІІ-ХХХІІІ. – С. 145-165.
Ґрещук Василь. Мовна особистість Василя Стефаника в його епістолярії // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2012. – Випуск 34-35. – С. 104-110.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульська демонологічна лексика в мові української художньої літератури (за матеріалами словника “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”) // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Випуск 36-37. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету, 2012. – С. 45-49. 

2011

Статті:
Ґрещук Василь. Оніми у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск XXІХ-XXXI. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – С. 3-7.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Наддністрянський діалект у мові новел та оповідань Богдана Голода // Рідне слово в етнокультурному вимірі : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – С. 93-102.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Іван Вагилевич про питання української мови в його епістолярії // Іван Вагилевич : життя і творчість : збірник науково-теоретичних статей. – Рожнятів, 2011. – С. 96-100.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Наддністрянські діалектні риси в мові прози Богдана Голода // Діалектна мова : сучасний стан і перспективи дослідження. Програма, матеріали та тези доповідей всеукраїнських наукових читань, присвячених пам’яті діалектолога Валентини Прокопенко. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – С. 64-65.
Ґрещук Василь. Діалектне слово в художній мові // Українознавчі студії. – 2010-2011. – № 11-12. – С. 11-12.

Рецензії:
Ґрещук Василь. Інтертекстуальність в українському художньому дискурсі. Рецензія на монографію Переломової О.С. Лінгвокультурні коди інтертекстуальності українського художнього дискурсу : діахронічний аспект. – Суми : Видавництво СумДу, 2008. – 208 с.) // Українознавчі студії. – 2010-2011. – № 11-12. – С. 437-441.
Ґрещук Василь, Бачкур Роман. Дослідження динаміки сучасного лексикону. Рецензія на монографію Клименко Н.Ф. та ін. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.) // Українознавчі студії. – 2010-2011. – № 11-12. – С. 442-444. 

2010

Монографії:
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Південно-західні діалекти в українській художній мові. Нарис. – Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010.– 309 с.

Статті:
Ґрещук Василь. Листи Бодуена де Куртене до Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 159-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т.2. – С. 610-617.
Ґрещук Василь. Словник “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” як джерело пізнання культури гуцулів // Мовознавчі студії. Випуск 3 : Діалект у лінгвокультурологічному просторі (За матеріалами Міжнародної наукової конференції на пошану 100-річчя від дня народження професора Гаврила Шила). – Дрогобич : Швидкодрук, 2010. – С. 59-68.
Ґрещук Василь. Репрезентативні групи гуцульських діалектних слів у коломийках // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць – Донецьк : ДонНу, 2010. – Вип. 20; На честь 55-річчя професора А.П. Загнітка. – С. 246-249.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Фраземіка у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” // Мовознавчі студії : Вип. 2. Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження Мар’яна Демського). – Дрогобич : Посвіт, 2010. – C. 70-79.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульський діалект у мові художньої прози Михайла Павлика // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХХІІІ-ХХІV. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – С. 16-25.
Ґрещук Василь. Лексична картотека словника “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”: принципи формування // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХХV-ХХVI. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – С. 42-45.
Ґрещук Василь. Культура традиційного гірського пастухування в українському діалектному словотворенні // Відображення історії та культури народу в словотворенні: Доповіді ХІІ Міжнародної наукової конференції Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів 25-28 травня 2010 р. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 373-381.
Ґрещук Василь. Словник “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” (концепція, принципи укладання) // Проблеми сучасної функційно-категорійної граматики: Зб. наук. праць на пошану член-кореспондента НАН України Івана Романовича Вихованця. – Донецьк : Вид-во “Ноулідж”, 2010. – С. 272-286.
Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульський говір у повісті Степана Пушика “Перо Золотого Птаха” // Етнос і культура. – 2010. – № 6-7. – С. 129-136.
Ґрещук Василь, Лесюк Микола, Бігусяк Михайло. Покутський діалект // Покуття: Історико-етнографічний нарис. – Львів: Манускрипт, 2010. – С. 396-415. 

ОР Бакалавр, спеціальність 035 Філологія (Факультет філології)

 ОР Бакалавр, спеціальність 014 Середня освіта (Факультет філології)

 ОР Магістр, спеціальність 035 Філологія (Факультет філології)

 ОР Магістр, спеціальність 014 Середня освіта (Факультет філології)

 ОР Доктор філософії, спеціальність 035 Філологія (Факультет філології)

Факультет філології
кафедра української мови (ауд. 312)
вул. Шевченка, 57, ауд. 102
(Інститут українознавства, ГК, 1-й поверх)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-02; (0342) 59-60-08
e-mail: vasyl.greshchuk@pnu.edu.ua ; kum@pnu.edu.ua