Пена Любов Іванівна

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

 

 

ORCID ID: 0000-0002-7154-4617
Google Scholar

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяПублікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народилася 23 вересня 1968 року в с. Загвіздя Тисменицького району Івано-Франківської області. 1990 року закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут (спеціальність «Українська мова і література, німецька мова»).

1999 року захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантична типологія відприкметникових словотвірних ланцюжків у сучасній українській мові» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В.В. Ґрещук).

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (2000 р.).

Учене звання: доцент (2011 р.).

Стажування:

 • кафедра сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2011 р.);
 • відділ української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (2016 р.);
 • кафедра історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2021 р.);
 • ІІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський Курс: нові знання, ідеї, досвід, цінності, компетентності» (2021-2022 р.).

2022 рік

 • Лексикографічне опрацювання українського фемінікону (Рец. Брус М.П. Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування. Частина друга. Словник. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. 640 с.). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 55. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 188-189.
 • Використання виховного потенціалу української вишивки під час вивчення рідної мови. Україно моя вишивана: етно-культурний та виховний потенціал української вишиванки. Збірник тез ІІІ Міжнародної онлайн-конференції, присвяченої Всесвітньому дню вишиванки (19 травня 2022 р.). Київ : Педагогічна думка, 2022. С. 202-205.
 • Лексикографічне опрацювання художньої мови Василя Стефаника. Рец.: Лесюк М. Словник мови художніх творів Василя Стефаника (фрагмент). Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. 384 с. Закарпатські філологічні студії. 2022. Випуск 53. Том 2. С. 295-297.
 • Епітет у поетичній мові Володимира Барчука. Культура слова. 2022. С. 187-197.

2021 рік

 • Український фемінікон: від витоків до сьогодення. Рец. Брус М.П. Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування. Частина перша. Монографія. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. 440 с. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 46 т. 3. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 186-187.
 • Мовознавча термінологія в «Російсько-українському словнику» за редакцією Агатангела Кримського. Ідентичність. Дискурс. Імагологія. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з іноземною участю до 150-річчя Агатангела Кримського. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 129-132.
 • Дбаючи про мову. Рец. Городенська К.Г. Українське слово у вимірах сьогодення. Українська мова. 2021. № 2. С. 134-138.
 • Граматичні терміни в «Російсько-українському словнику» за редакцією Агатангела Кримського. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 5–9 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2021. С. 185-187.
 • Тексти про українську вишивку як дидактичний матеріал під час вивчення мови. Україно моя вишивана: етно-культурний та виховний потенціал української вишиванки. Збірник тез ІІ Міжнародної онлайн-конференції, присвяченої Всесвітньому дню вишиванки (20 травня 2021 р.). Київ : Педагогічна думка, 2021. С. 85-87.

2020 рік

 • Юрій Шевельов про словотвір. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2020. С. 272-274.
 • «Як не можна спинити стихії Дніпра-Славутича, … так не спинити гордого поступу нашої мови». Лесюк М. Осанна рідному слову: Збірник матеріалів з нагоди 80-річчя. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. С. 166-174.
 • «Щоб відчути смак і колорит говірки…, необхідно зануритися в її стихію». Рец. на книгу: Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. Лесюк М. Осанна рідному слову: Збірник матеріалів з нагоди 80-річчя. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. С. 187-194.
 • Дослідження про моворозвиток у Галичині. Рец.: Лесюк М. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині: монографія. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. 732 с. Лесюк М. Осанна рідному слову: Збірник матеріалів з нагоди 80-річчя. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. С. 242-248.
 • Мова має значення! Рец.: Лесюк М.П. Мова чи язик? Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. Лесюк М. Осанна рідному слову: Збірник матеріалів з нагоди 80-річчя. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. С. 252-258.
 • Діалектологічні студії Миколи Лесюка. До глибин сутности мови. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Лесюка. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. С. 252-258.

2019 рік

 • Дериватологічні студії Василя Ґрещука. Українознавчі студії. 20/2019. С. 15-22.
 • Цікаво про мову і мовознавство (Рецензія на науково-популярне видання К.А.Булаховського «Цікаве мовознавство»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 43 том 1. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 164-165.
 • «Слова» Софрона Мудрого: риси мовостилю. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 812: Романо-слов’янський дискурс. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 53-58.
 • Залюблений у мову (до 70-річчя професора Василя Ґрещука). Галичина. № 22 (5479). 30 травня 2019 р. C. 10.
 • Василь Сімович про мову творів українських письменників. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) № 1, 2019. Част. 1. Київ, 2019. С. 27-31.
 • Українська мова ХІ–ХV століть (Рецензія на навчально-науковий посібник М.П. Брус «Розвиток української мови в ХІ-ХV ст.»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 37 том 1. Одеса, 2018. С. 168-170.

2018 рік

 • Мовознавча термінологія в «Нарисі сучасної української літературної мови» Ю.Шевельова Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки. Випуск LXXIII. Херсон, 2018. С. 31-34.
 • Лексико-словотвірні інновації в сучасній українській художній прозі  Соціально-гуманітарний вісник: збірник наукових праць. Вип. 20, 21. Харків: Наукове товариство «Наука та знання», 2018. С. 85-89.
 • Мова має значення! Рец.: Лесюк М.П. Мова чи язик. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. Закарпатські філологічні студії. Випуск 3. Том 3. Ужгород, 2018. С. 158-161.

2017 рік

 • Опановуючи українське фахове мовлення. Рец.: Брус М.П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. 3-є доп. видання. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2014. 306 с. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Випуск 28. Одеса, 2017. С. 226-227.
 • Вступ до мовознавства: Практикум. Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. 150 с.

2016 рік

 • Лексико-словотвірні інновації в сучасній українській періодиці // Науковий вісник Міжнародного наукового університету. Серія: Філологія. Випуск 20, том 1. – Одеса, 2016. – С. 135-138.
 • Мовостиль «Духовних бесід» Софрона Мудрого // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 772. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Видавничий Дім «Родовід», 2016. – С. 83-86.

2015 рік

 • Осягаючи вершини української морфології. Рец.: Джочка І.Ф., Ципердюк О.Д. Сучасна українська літературна мова. Практична морфологія / Ірина Джочка, Оксана Ципердюк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 588 с. // Українська наука: проблеми сьогодення та перспективи розвитку : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Українська наука: проблеми сьогодення та перспективи розвитку» (м. Київ, 24-25 липня 2015 р.). – К. : ГО «ІОМП», 2015. – С. 32-35.
 • Вступ до мовознавства: навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 102 с. (у співавторстві з Дрогомирецьким П.П.).
 • Мікротопонімія села Загвіздя Тисменицького району Івано-Франківської області // Сучасна наука: теорія і практика: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя : ГО «ІОМП», 2015. – С. 61-65.

2014 рік

 • Діалектизми в ідіостилі Галини Турелик //      Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. Збірник статей. Випуск ІІІ. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – С. 359-365.
 • Лінгвістичний аналіз тексту в термінах. Рец.: Лінгвістичний аналіз тексту: словник термінів / Голянич М.І., Іванишин Н.Я., Ріжко Р.Л., Стефурак Р.І.; за редакцією М.І.Голянич. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 392 с. // Українознавчі студії. – 2014-2015. – № 15-16. – С. 362-365.
 • Дослідження про моворозвиток у Галичині. Рец.: Лесюк М. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині : монографія / Микола Лесюк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 732 с. // Українська мова. – 2014. – № 3 (51). – С. 133-137.
 • До скарбниці української термінографії // Сучасна освіта і наука в Україні: Традиції та інновації. Збірник матеріалів ХХ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної заочної конференції. – Одеса, 2014. – С. 178-182.

2013 рік

 • Книга про сіячів розумного, доброго, вічного на ниві українства. Рец. на книгу: Бабич Н.Д. 15 не останніх із могікан: Педагоги і вчені Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ століття : науковий нарис. – Чернівці : Букрек, 2010. – 329 с. // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2013. Вип. 38-39. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С. 439-442.
 • Діалектизми в сучасному поетичному мовленні // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Вип. 9. Ч. 2 / редкол. : Ж.В.Колоїз (відп. ред.), П.І.Білоусенко, А.З.Брацкі та ін. – Кривий Ріг, 2013. – С. 298-306.

2012 рік

 • Гуцульська діалектна лексика в поетичному мовленні Марії Влад // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск ХХХІІ-ХХХІІІ. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 253-258.

2011 рік

 • Питання словотвору у «Граматиці української (руської) мови» С.Смаль-Стоцького і Ф.Ґартнера // Лінгвістичні студії: збірник наукових праць / Донецький національний університет. Наук. ред. А.П.Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Випуск 23. – С. 67-71.
 • «Щоб відчути смак і колорит говірки…, необхідно зануритися в її стихію». Рец. на книгу: Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 328 с. // Українська мова. – 2011. – № 2. – С. 123-127.
 • Різноаспектне дослідження глибин рідної мови. Рец. на книгу: Василь Ґрещук. Студії з українського мовознавства. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 520 с. // Українознавчі студії. – № 11-12 / 2010-2011. – С. 445-448.
 • Діалектизми в поезії Марії Матіос // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. Збірник наукових праць / гол. ред. Н.Л.Іваницька. Випуск 13. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – С. 210-215.
 • Словотвір в «Українській граматиці» Євгена Тимченка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М.Я.Плющ. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск 7. – С. 62-67.
 • Діалектні риси в поезії Івана Малковича // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Збірник наукових праць / гол. ред. Н.Л.Іваницька. Випуск 14. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – С. 193-198.
 • Вагомий здобуток української термінографії // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2011. – № 2 (14). – Івано-Франківськ, 2011. – С. 259-264.

2010 рік

 • «Як не можна спинити стихії Дніпра-Славутича, … так не спинити гордого поступу нашої мови». Рец. на книгу: Лесюк М. Доля моєї мови. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 288 с. // Лесюк Микола Петрович: бібліографічний покажчик (до 70-річчя від дня народження). – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2010. – С. 51-56.
 • Гуцульські діалектні риси в поезії Марії Матіос // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХХ5-ХХ6. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2010. – С. 77-81.
 • Діалектна лексика у поезії Тараса Мельничука // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С. 39-44.
 • Лексичні діалектизми в романі Р.Андріяшика «Додому нема вороття» // Лінгвістика: Збірник наукових праць. – № 3 (21). Частина І. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – С. 227-233.
 • «Усе потрібне, все важливе, що в твоїй рідній стороні»: гуцульські діалектні риси в поезії Тараса Мельничука // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск 27-28. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2010. – С. 138-144.
 • Словотвір у «Нормах української літературної мови» Олекси Синявського // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2010. – № 2(10). – Івано-Франківськ, 2010. – С. 88-96.

2009 рік

 • Лінгвістичні терміни у «Граматиці української (руської) мови» С.Смаль-Стоцького та Ф.Ґартнера // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Філологія. Випуск 11. – Вінниця, 2009. – С. 40-44.
 • Вступ до мовознавства. Збірник тестів. Видання друге, доповнене. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2009. – 80 с.
 • «Як не можна спинити стихії Дніпра-Славутича, … так не спинити гордого поступу нашої мови». Рец. на книгу: Лесюк М. Доля моєї мови. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 288 с. // Наукові записки. – Випуск 86. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2009. – С. 356-360.
 • Олекса Синявський про словотвір // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвузівський збірник наукових статей. Випуск ХХІ. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 529-535.
 • Словотворення Олександра Олеся // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. – Випуск 34. – Ч.1. – К. : Твім інтер, 2009. – С. 169-175.

2008 рік

 • Вступ до мовознавства. Збірник тестів. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 52 с.
 • Вступ до мовознавства. Збірник вправ і завдань. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2008. – 72 с.
 • Звертання у поетичних творах Олександра Олеся // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 2. – Суми : Видавництво СумДУ, 2008. – 151-155.

2007 рік

 • Лінгвістичні терміни в “Нормах української літературної мови” Олекси Синявського // Обрії. – 2007. – № 2 (25). – С. 48-50.

2006 рік

 • Відприкметникові словотвірні ланцюжки сучасної української мови // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск ХІ-ХІІ. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 126-134.

2005 рік

 • Коржик Л.І. Типологія словотвірних сем // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Випуск ІХ-Х. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – C. 335-343.

2003 рік

 • Коржик Л.І. Переносні значення у словотвірних ланцюжках // Семантика мови і тексту. Збірник статей VIII Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2003.– С. 254-258.

2002 рік

 • Коржик Л.І. Структура і семантика відприкметникових словотвірних ланцюжків української мови // Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – С. 312-322.
 • Коржик Л.І. Семантичні особливості словотвірних ланцюжків // Південний архів. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Випуск ХІV. – Херсон : Айлант, 2002. – С. 215-219.
 • Коржик Л.І. Структура і семантика відприкметникових чотирикомпонентних словотвірних ланцюжків // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Симферополь : ТНУ, 2002. – № 32. – С. 196-201.

2001 рік

 • Коржик Л.І. Словотвірна семізація та десемізація // Українське і слов’янське мовознавство. Збірник наукових праць. Міжнародна конференція на честь 80-річчя професора Й.Дзендзелівського. – Ужгород, 2001.– С. 267-269.
 • Коржик Л.І. Структурно-семантична типологія п’ятикомпонентних словотвірних ланцюжків української мови // Лінгвістичні студії. Збірник наукових праць. Випуск 7. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – С. 172-178.
 • Коржик Л.І. Вступ до мовознавства: Методичні вказівки для студентів педагогічного факультету. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 40 с.

2000 рік

 • Коржик Л.І. Структурно-семантична типологія бінарних відприкметникових словотвірних ланцюжків української мови // Семантика мови і тексту. Збірник статей 6 міжнародної наукової  конференції. – Івано-Франківськ : Плай, 2000.– С. 250-255.
 • Коржик Л.І. Структурні особливості словотвірних ланцюжків // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск V.– Івано-Франківськ : Плай, 2000. – С. 110-116.

1999 рік

 • Коржик Л.І. Полісемія у словотвірних ланцюжках // Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватологіїї). – Вип. 7.– Дніпропетровськ : ДДУ, 1999. – С.113-118.
 • Структурно-семантична типологія відприкметникових словотвірних ланцюжків сучасної української мови. Автореферат … канд.філол.наук. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 23 с.
 • Коржик Л.І. Вивчення словотвірних ланцюжків як комплексних одиниць дериватології // Українська мова: навчально-методичні та виховні аспекти.– Івано-Франківськ : Плай, 1999. – С. 78-79.

1998 рік

 • Коржик Л.І. Структурно-семантична типологія словотвірних ланцюжків непохідних параметричних прикметників української мови // Обрії. – 1998. – № 1. – C. 34-36.

1997 рік

 • Коржик Л.І. Словотвірні ланцюжки як одиниці словотвірної системи мови // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск 2. – Івано-Франківськ : Плай, 1997. – C. 149-156.
 • Коржик Л.І. Структурно-семантична типологія словотвірних ланцюжків непохідних прикметників на позначення кольору // Актуальні проблеми граматики: Збірник наук. праць. – Випуск 2. – Кіровоград : КДПУ, 1997. – С. 44-48.

1996 рік

 • Коржик Л.І. Семантична структура словотвірних ланцюжків непохідних прикметників на позначення смаку в українській мові // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Семантика мови і тексту”. – Івано-Франківськ : Плай, 1996. – С. 102-103.
 • Коржик Л.І. Формально-семантична структура словотвірних ланцюжків прикметників на позначення кольору в українській і російській мовах // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДУ, 1996. – С. 125-128.

1995 рік

 • Коржик Л.І. Із спостережень над семантичною трансформацією кореня у словотвірних ланцюжках // Матеріали ІІІ–іх наук. читань “Актуальні проблеми українського словотвору”. – Івано-Франківськ : Плай, 1995. – С.79-80.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: liubov.pena@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua