Силабуси навчальних дисциплін

<strong>ОР Бакалавр</strong><strong>ОР Магістр</strong>

ОР Бакалавр
Освітня програма “Українська мова і література”
Спеціальність 035 Філологія

1. Цикл загальної підготовки
1.1. Обов’язкові дисципліни
Історія України переглянути
Історія української культури: літературно-мистецький дискурс переглянути
Українська мова (за професійним спрямуванням) переглянути
Філософія переглянути
Фізична культура переглянути
1.2. Вибіркові дисципліни
1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ
Латинська мова переглянути
Вступ до слов’янської філології переглянути
1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Політологія переглянути
Правознавство переглянути
Сучасний український літературний процес на Прикарпатті переглянути
Безпека життєдіяльності і цивільний захист переглянути
Орфографічний практикум української мови переглянути
Літературне краєзнавство  переглянути
Сучасні інформаційні технології переглянути
Цикл професійної підготовки
2.1. Обов’язкові дисципліни
2.1.1. Теоретична підготовка
Старослов’янська мова переглянути
Вступ до мовознавства переглянути
Вступ до літературознавства переглянути
Психологія переглянути
Педагогіка переглянути
Історія української літературної мови переглянути
Сучасна українська мова переглянути
Історія української літератури переглянути
Методика викладання української мови переглянути
Методика викладання української літератури переглянути
Стилістика і культура української мови переглянути
2.1.2. Практична підготовка
Навчальна (фольклорна) практика переглянути
Навчальна (діалектологічна) практика переглянути
Курсова робота з української мови переглянути
Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (у середніх класах) переглянути
Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (у старших класах)
переглянути
Атестація (українська література з методикою викладання) переглянути
Атестація (українська мова з методикою викладання)
переглянути
2.2. Вибіркові дисципліни
2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ
Зарубіжна література переглянути
Теорія літератури переглянути
Історична граматика української мови переглянути
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Дитяча література переглянути
Виразне читання переглянути
Українська діалектологія переглянути
Усна народна творчість переглянути
Англійська мова переглянути
Німецька мова переглянути
Французька мова переглянути
Польська мова переглянути
Психологія художньої творчості переглянути
Психологічна характеристика літературного таланту переглянути
Актуальні проблеми української літератури переглянути
Літературознавча концепція Івана Франка переглянути
Основи наукових досліджень переглянути
Теоретичні проблеми дериватології переглянути
Традиційні і нові підходи в українській морфології переглянути
Когнітивні аспекти словотвору переглянути
Основи ономастики переглянути
Діалектне слово в тексті і словнику переглянути
Основи лінгвокультурології переглянути
Текст як об’єкт мовного редагування переглянути
Українське термінознавство: історія, стан, перспективи переглянути
Теорія і практика української лексикографії переглянути
Основи комунікативної лінгвістики переглянути
Жіночі особові назви в історії української мови
переглянути
Основи морфонології української мови переглянути
Основи соціолінгвістики переглянути
Основи літературно-редакторської майстерності переглянути
Літературно-художня творчість і проблеми письменницької майстерності переглянути
Сторінки психобіографії Івана Франка переглянути
Західноукраїнська та еміграційна проза 20-30-х років ХХ ст.
переглянути
Літературний процес ХХІ ст.: традиції і новаторство
переглянути
Міфологічна основа художнього мислення
переглянути
Літературне угруповання “Логос”: контекстуальність ідейно-естетичних засад художнього мислення
переглянути
Інтермедіальність української літератури
переглянути
Українська поезія в іменах переглянути
Розвиток української фольклористики переглянути
Курсова робота з української літератури переглянути
Українська новелістика в контексті розвитку світової новелістики: ґенеза, еволюція жанру переглянути

 

ОР Бакалавр
Освітня програма “Середня освіта (Українська мова і література)”
Спеціальність 014 Середня освіта

1. Цикл загальної підготовки
1.1 Обов’язкові дисципліни
Історія України переглянути
Історія української культури: літературно-мистецький дискурс переглянути
Українська мова (за професійним спрямуванням) переглянути
Філософія переглянути
Фізична культура переглянути
1.2 Вибіркові дисципліни
1.2.1 Дисципліни за вибором ВНЗ
Латинська мова переглянути
Вступ до слов’янської філології переглянути
1.2.2 Дисципліни вільного вибору студента
Сучасний український літературний процес на Прикарпатті переглянути
Політологія переглянути
Правознавство переглянути
Сучасні інформаційні технології переглянути
Літературне краєзнавство переглянути
Безпека життєдіяльності і цивільний захист переглянути
Історія української фольклористики переглянути
2. Цикл професійної підготовки
2.1 Обов’язкові дисципліни
2.1.1 Теоретична підготовка
Старослов’янська мова переглянути
Вступ до мовознавства переглянути
Вступ до літературознавства переглянути
Теорія літератури переглянути
Лінгводидактичні засади вивчення елементів історичної граматики в середній школі переглянути
Історія української літературної мови переглянути
Психологія переглянути
Педагогіка переглянути
Сучасні освітні технології переглянути
Сучасна українська мова переглянути
Історія української літератури переглянути
Методика викладання української мови переглянути
Методика викладання української літератури переглянути
Стилістика і культура української мови переглянути
2.1.2 Практична підготовка
Навчальна (фольклорна) практика переглянути
Навчальна (діалектологічна) практика переглянути
Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін / методик викладання української мови / української літератури переглянути
Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (у середніх класах) переглянути
Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (у старших класах) переглянути
Атестація (українська мова з методикою викладання) переглянути
Атестація (українська література з методикою викладання) переглянути
2.2 Вибіркові дисципліни
2.2.1 Дисципліни за вибором ВНЗ
Зарубіжна література переглянути
Дитяча література переглянути
Усна народна творчість переглянути
Виразне читання переглянути
2.2.2 Дисципліни вільного вибору студента
Українська діалектологія переглянути
Орфографічний практикум української мови переглянути
Курсова робота з української мови переглянути
Курсова робота з української літератури переглянути
Англійська мова переглянути
Німецька мова переглянути
Французька мова переглянути
Польська мова переглянути
Основи педагогічної майстерності переглянути
Вікова і педагогічна психологія на допомогу вчителеві переглянути
Психологія художньої творчості переглянути
Психологічні характеристики літературного таланту переглянути
Головні сили творчого синтезу переглянути
Актуальні проблеми української літератури переглянути
Літературознавча концепція Івана Франка переглянути
Основи наукових досліджень переглянути
Актуальні проблеми топоніміки Прикарпаття переглянути
Теоретичні проблеми дериватології переглянути
Традиційні і нові підходи в українській морфології переглянути
Когнітивні аспекти словотвору переглянути
Словникова робота на уроках української мови переглянути
Шкільне бібліотекознавство переглянути
Етикет і культура педагогічного спілкування переглянути
Складні випадки морфологічних явищ у шкільному курсі переглянути
Елементи лінгвоаналізу художнього текст на уроках української мови переглянути
Елементи етимології на уроках української мови в загальноосвітній школі переглянути
Нові правописні норми в шкільному курсі української мови переглянути
Місцеві діалекти і літературна мова: методичні засади вивчення в школі переглянути
Іменні і дієслівні морфологічні категорії в українській мові у науковій граматиці та шкільному курсі морфології переглянути
Основи комунікативної лінгвістики переглянути
Західноукраїнська проза 30 рр. ХХ століття в контексті шкільної програми переглянути
Актуальні проблеми новітньої літератури в школі переглянути
Вивчення творчості письменників-шістдесятників у школі переглянути
Українська драматургія та театр в контексті шкільної програми переглянути
Творча лабораторія письменника: на допомогу вчителеві переглянути
Нові твори в програмі з української літератури переглянути
Літературна діаспора на уроках української літератури переглянути
Синтез мистецтв в українській літературі для старшокласників переглянути
Літературно-мистецькі течії і стилі української літератури ХХ століття переглянути
Актуальні проблеми шевченкознавства: на допомогу вчителеві переглянути
Франкознавство в системі шкільної освіти переглянути
Оглядові теми на уроках літератури в старших класах переглянути

ОР Магістр
Освітня програма “Середня освіта (Українська мова і література)”
Спеціальність 014 Середня освіта

1. Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Цикл загальної підготовки
Методологія і методика наукових досліджень та академічна доброчесність переглянути
Застосування інноваційних технологій на уроках словесності  переглянути
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Теоретична підготовка
Історія лінгвістики та теорія мови  переглянути
Методика викладання української мови та української літератури в закладах освіти різних рівнів акредитації  переглянути
Методика викладання української мови та української літератури у ЗВО  переглянути
Теоретико-прагматичні аспекти етнолінгвістики  переглянути
2. Вибіркові навчальні дисципліни
Курсова робота з методики викладання української мови  переглянути
Типологія граматичних одиниць у науковій парадигмі та шкільному курсі української мови  переглянути
Лінгвістичний аналіз тексту  переглянути
Стилістичні засоби текстотворення  переглянути
Граматичний мовний аналіз як метод навчання рідної мови  переглянути
Документознавство у сфері освіти  переглянути
Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині  переглянути
Культура мови та етика комунікації в освітньому просторі  переглянути
Українська лінгвокультурологія  переглянути

ОР Магістр
Освітньо-професійна програма “Українська мова і література”

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація 035.01 Українська мова та література

1. Обов’язкові компоненти освітньої програми
                                                                 Цикл загальної підготовки  
Педагогіка та психологія вищої школи  переглянути
Методологія та організація наукових досліджень  переглянути
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)  переглянути
Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька) переглянути
Інформаційні технології у філологічній науці  переглянути
Цикл професійної підготовки
1. Теоретична підготовка
Теорія мови  переглянути
Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах  переглянути
Методика викладання української літератури у вищих навчальних закладах  переглянути
Курсова робота з методики викладання української мови переглянути 
Курсова робота з методики викладання української літератури переглянути
Історія української літературної критики переглянути
Історія лінгвістичних учень та українського мовознавства переглянути
Порівняльна типологія слов’янських мов переглянути
Основи поетики переглянути
2. Практична підготовка
Науково-педагогічна практика (мовна)  переглянути
Науково-педагогічна практика (літературна)  переглянути
Науково-дослідна практика  переглянути
 
2. Вибіркові компоненти освітньої програми
Вибіркова дисципліна 1. Лінгвістичний аналіз тексту переглянути
Вибіркова дисципліна 2. Міф України в літературі української діаспори 30-50 років ХХ сторіччя переглянути
Вибіркова дисципліна 3. Сучасна мовна картина світу переглянути
Вибіркова дисципліна 4. Українська літературна мова в Галичині кін. ХVIII-XIX ст.
переглянути
Вибіркова дисципліна 5. Літературний процес у Галичині та в еміграційних центрах у 20-30 роках ХХ сторіччя
переглянути
Вибіркова дисципліна 6. Українознавство  переглянути
Вибіркова дисципліна 7. Словотвір і текст  переглянути
Вибіркова дисципліна 8. Актуальні проблеми української термінології
переглянути
   
3. Атестація  
Атестація (захист кваліфікаційної роботи) переглянути