Силабуси навчальних дисциплін

ОР БакалаврОР Магістр

ОР Бакалавр
Освітня програма “Українська мова і література”
Спеціальність 035 Філологія

1. Цикл загальної підготовки
1.1. Обов’язкові дисципліни
Історія України переглянути
Історія української культури: літературно-мистецький дискурс переглянути
Українська мова (за професійним спрямуванням) переглянути
Філософія переглянути
Фізична культура переглянути
1.2. Вибіркові дисципліни
1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ
Латинська мова переглянути
Вступ до слов’янської філології переглянути
1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Політологія переглянути
Правознавство переглянути
Сучасний український літературний процес на Прикарпатті переглянути
Безпека життєдіяльності і цивільний захист переглянути
Орфографічний практикум української мови переглянути
Літературне краєзнавство  переглянути
Сучасні інформаційні технології переглянути
Цикл професійної підготовки
2.1. Обов’язкові дисципліни
2.1.1. Теоретична підготовка
Старослов’янська мова переглянути
Вступ до мовознавства переглянути
Вступ до літературознавства переглянути
Психологія переглянути
Педагогіка переглянути
Історія української літературної мови переглянути
Сучасна українська мова переглянути
Історія української літератури переглянути
Методика викладання української мови переглянути
Методика викладання української літератури переглянути
Стилістика і культура української мови переглянути
2.1.2. Практична підготовка
Наскрізна програма практики переглянути
Атестація (українська література з методикою викладання) переглянути
Атестація (українська мова з методикою викладання)
переглянути
2.2. Вибіркові дисципліни
2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ
Зарубіжна література переглянути
Теорія літератури переглянути
Історична граматика української мови переглянути
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Дитяча література переглянути
Виразне читання переглянути
Українська діалектологія переглянути
Усна народна творчість переглянути
Англійська мова переглянути
Німецька мова переглянути
Французька мова переглянути
Польська мова переглянути
Психологія художньої творчості переглянути
Психологічна характеристика літературного таланту переглянути
Актуальні проблеми української літератури переглянути
Літературознавча концепція Івана Франка переглянути
Основи наукових досліджень переглянути
Теоретичні проблеми дериватології переглянути
Традиційні і нові підходи в українській морфології переглянути
Когнітивні аспекти словотвору переглянути
Основи ономастики переглянути
Діалектне слово в тексті і словнику переглянути
Основи лінгвокультурології переглянути
Текст як об’єкт мовного редагування переглянути
Українське термінознавство: історія, стан, перспективи переглянути
Теорія і практика української лексикографії переглянути
Основи комунікативної лінгвістики переглянути
Жіночі особові назви в історії української мови
переглянути
Основи морфонології української мови переглянути
Основи соціолінгвістики переглянути
Основи літературно-редакторської майстерності переглянути
Літературно-художня творчість і проблеми письменницької майстерності переглянути
Сторінки психобіографії Івана Франка переглянути
Західноукраїнська та еміграційна проза 20-30-х років ХХ ст.
переглянути
Літературний процес ХХІ ст.: традиції і новаторство
переглянути
Міфологічна основа художнього мислення
переглянути
Літературне угруповання “Логос”: контекстуальність ідейно-естетичних засад художнього мислення
переглянути
Інтермедіальність української літератури
переглянути
Українська поезія в іменах переглянути
Розвиток української фольклористики переглянути
Курсова робота з української літератури переглянути
Українська новелістика в контексті розвитку світової новелістики: ґенеза, еволюція жанру переглянути
Основи української орфоепії переглянути
Актуальні проблеми українського синтаксису переглянути

 

ОР Магістр

Освітньо-професійна програма “Українська мова і література”

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація 035.01 Українська мова та література

1. Обов’язкові компоненти освітньої програми
                                                                 Цикл загальної підготовки  
Педагогіка та психологія вищої школи  переглянути
Методологія та організація наукових досліджень  переглянути
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)  переглянути
Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька) переглянути
Інформаційні технології у філологічній науці  переглянути
Цикл професійної підготовки
1. Теоретична підготовка
Теорія мови  переглянути
Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах  переглянути
Методика викладання української літератури у вищих навчальних закладах  переглянути
Курсова робота з методики викладання української мови переглянути 
Курсова робота з методики викладання української літератури переглянути
Історія української літературної критики переглянути
Історія лінгвістичних учень та українського мовознавства переглянути
Порівняльна типологія слов’янських мов переглянути
Основи поетики переглянути
2. Практична підготовка
Науково-педагогічна практика (мовна)  переглянути
Науково-педагогічна практика (літературна)  переглянути
Науково-дослідна практика  переглянути
 
2. Вибіркові компоненти освітньої програми
Вибіркова дисципліна 1  
Лінгвістичний аналіз тексту переглянути
Проблеми комунікативної лінгвістики переглянути
Вибіркова дисципліна 2  
Міф України в літературі української діаспори 30-50 років ХХ сторіччя переглянути
Шляхи розвитку української літератури в діаспорі 30-50 років ХХ ст. переглянути
Вибіркова дисципліна 3  
Сучасна мовна картина світу переглянути
Когнітивні аспекти української лінгвістики переглянути 
Вибіркова дисципліна 4  
Українська літературна мова в Галичині кін. ХVIII-XIX ст.
переглянути
Розвиток граматичної думки і лексикографії кінця ХVIII – поч. ХХ ст переглянути
Вибіркова дисципліна 5  
Літературний процес у Галичині та в еміграційних центрах у 20-30 роках ХХ сторіччя
переглянути
Західноукраїнська та еміграційна проза 20–30 рр. міжвоєнного двадцятиріччя. переглянути
Вибіркова дисципліна 6  
Українознавство  переглянути
Тенденції розвитку сучасної української літератури
переглянути
Вибіркова дисципліна 7  
Словотвір і текст  переглянути
Текстоорієнтовні функції словотвірних одиниць переглянути
Вибіркова дисципліна 8  
Актуальні проблеми української термінології
переглянути
Українське термінознавство в діахронії та синхронії переглянути 
3. Атестація  
Атестація (захист кваліфікаційної роботи) переглянути