Пітель Віра Мирославівна

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

 

ORCID ID0000-0001-6208-1860

 

CV викладача

 

Персональна інформаціяПублікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народилася 1 листопада 1974 року в м. Івано-Франківську. 1997 року закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, здобувши кваліфікацію спеціаліста “Філолог. Викладач української мови і літератури”. 2000 – 2004 – навчання в аспірантурі при кафедрі української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 28 жовтня 2005 року захистила кандидатську дисертацію “Типологія епідигматичних відношень полісемічних флороназв та їх похідних у лексиці сучасної української мови” (науковий керівник – професор Василь Ґрещук), з 1 листопада 2004 року працює на кафедрі української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 20 січня 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови.

Навчально-методичні публікації

 • Пітель Василь, Пітель Віра. Українська мова (за професійним спрямуванням) : збірник тестів для студентів Факультету фізичного виховання і спорту. Івано-Франківськ : видавництво “HAIP”, 2022. 97 с.
 • Пітель Віра, Пітель Василь. Українська мова (за професійним спрямуванням) : збірник тестів для студентів Факультету математики та інформатики. Івано-Франківськ : видавництво “HAIP”, 2022. 108 с.
 • Пітель В. І., Пітель В. М. Українська мова. Збірник тестів із синтаксису та пунктуації. 2-ге вид., доп. і переробл. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2017. 251 с.
 • Пітель В.М., Пітель В. І. Орфографічний практикум української мови: навчальний посібник. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2017. 181 с.
 • Василь Пітель, Віра Пітель. Українська мова. Збірник тестів із синтаксису та пунктуації. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2010. 248 с.
 • Віра Пітель, Василь Пітель. Орфографічно-пунктуаційний та орфоепічний практикум з української мови: навч. посіб. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г. М., 2009. 101 с.
 • М.П.Брус, В.В. Ґрещук, І.Ф.Джочка, І.М. Думчак, В.І.Пітель, В.М. Пітель. Лексикологія. Фразеологія. Будова слова. Словотвір. Українська мова: Збірник тестів для вступників. Частина ІІ, 2-е видання, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. С.55 – 94.

Наукові публікації

 • Пітель В. М., Пітель В. І. Типологія метонімійних відношень у структурі непохідних назв частин тіла. Закарпатські філологічні студії. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 22. Т. 2. С. 13–17.
 • Пітель В. Сенсорні ознаки як основа метафорних перенесень у семантемах назв частин тіла. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. Київ, 2022. Т.33(72). №4. Ч.І. С. 45–50.
 • Dzhochka Iryna, Ivanyshyn Nataliia, Stefurak Roksolana, Pitel Vasyl, Pitel Vira. Grammatical ambiguity of the particle in modern Ukrainian: research perspectivesweb of science. Laplage em Revista (International). vol. 7. n. 3, Sept.–Dec. 2021. р. 397–406.
 • Пітель В. М., Ковальчук Ю. Я. Семантичні мікрогрупи іншомовних іменників у романі Юрія Андруховича «Перверзія». Освіта і наука в мінливому світі : проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (26-27 березня). Дніпро, 2021. Частина ІІ. С. 222–223.
 • Пітель В. М., Пітель В.І. Лексико-семантичні групи релігійних назв в інтернет-виданнях Прикарпаття. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». Том 32 (71). №1, 2021. С. 76-82.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Особливості вживання релігійної лексики в інтернет-виданнях Прикарпаття. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 47. С. 73–77.
 • Пітель В. М., Пітель В.І. Релігійні слова в інтернет-виданнях Прикарпаття : функційний аспект. World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 7rd International scientific and practical conference (24-26 March). Canada, 2021. Р. 676–683.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Типологія метафорних деривацій у семантичній структурі полісемічних загальних назв водних об’єктів. World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference (25-28 November). Canada, 2020. P. 809-816.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Типологія мотиваційних відношень у структурі багатозначних загальних назв водних об’єктів. Соціально-гуманітарний вісник : збірник наукових праць. Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2020. Вип. 36. С. 96–99.
 • Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. Т.2. 468 с. (співавторство, 402-413).
 • Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. Т.1. 584 с. (співавторство, с.154-195, 401-501).
 • Пітель Віра. Грані таланту : науковець, педагог, керівник (до ювілею професора Василя Ґрещука). Українознавчі студії. 2019. №20. С. 5–14.
 • Пітель В. М. Життя і слово як дія, чин (до ювілею професора Василя Васильовича Ґрещука). Українська мова. 2019. №2. С. 161–167.
 • Пітель В.М., Пітель В.І. Типологія мотиваційних відношень у семантемах непохідних назв тварин. Virtus : Scientific Journal. Canada : Center of Modern Pedagogy «Learning Without Boarders», September 26, 2018. P. 184–189.
 • Пітель В.М., Пітель В.І. Класифікаційні зв’язки в семантемах непохідних назв тварин. Прикарпатський вісник НТШ “Слово”. Івано-Франківськ, 2018. Випуски 4(40) 2017, 3 (47) 2018. С. 86–98.
 • Пітель В. М. Метафора в семантемах непохідних назв тварин. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 64. Ч.1. 2017. С. 277–286.
 • Пітель В. М. Сенсорні ознаки як основа метафори в семантемах зооназв. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. Част. ІІ. Дніпро, 2017. С. 180 – 183.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Гіпо-гіперонімійні відношення в семантемах непохідних назв тварин. Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 25-річчю Незалежності України). Част. ІІ. Дніпропетровськ, 2016. С. 227 – 229.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Метонімічні зв’язки в семантемах непохідних назв тварин. Записки з українського мовознавства: Вип. 23: збірник наукових праць. Одеса: «ПолиПринт», 2016. С. 52 – 60.
 • Пітель В. М., Пітель В. І. Семеми на позначення людини в семантемах непохідних назв тварин. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції., 28 – 29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / наук. ред. Висоцький О. Ю. Дніпро: Роял Принт, 2016. С. 223 – 225.
 • Василь Ґрещук, Роман Бачкур, Валентина Ґрещук, Лілія Париляк, Іван Думчак, Віра Пітель. Словник “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові (пробний зошит)”. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХХХІІ – ХХХIІІ. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. С.145 – 165.
 • Пітель Віра, Пітель Василь. Народна етимологія сучасних назв населених пунктів Калущини. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХХІХ – ХХХI. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. С. 81 – 86.
 • Пітель В. Символіка назв трав’янистих рослин у прозі Марка Черемшини. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 910. Випуск 60. Серія: Філологія. Част. І. Харків, 2010. С. 682 – 688.
 • Пітель В. Народна етимологія і суміжні мовні явища. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. Рівне: РДГУ, 2010. С. 175 – 179.
 • Пітель В. Семантика назв трав’янистих рослин у прозі Марка Черемшини. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХХV – ХХVI. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. С. 81 – 86.
 • Пітель В. Обранець науки як долі (до 60-річчя професора В. В. Ґрещука). Українська мова. 2009. № 2. С. 108 – 115.
 • Пітель В. Явище народної етимології в макроепідигмах рослинних номінацій. Наукові записки. Серія: Філологія : збірник наукових праць. Вінницьк. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського / головн. ред. Н. Л. Іваницька. Вінниця, 2009. Випуск 11. С. 173 – 178.
 • Пітель В. Метафоричні зв’язки в семантемах непохідних назв рослин. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Вип. ХV – ХVIII. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. С.337 – 341.
 • Пітель В. Гіпо-гіперонімічні відношення в семантемах непохідних флоро назв. Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. Черкаси: Брама-Україна, 2007. С. 142 – 148.
 • Пітель В. Метонімічні зв’язки в семантемах непохідних назв рослин. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип.ХІ – ХІІ. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. С. 157 – 164.
 • Пітель В. Екстра- та інтралінгвальні фактори детермінації полісемії. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип.VIII. Івано-Франківськ: Плай, 2001. С. 150 – 157.
 • Пітель В. Фактори детермінації словотворення. “Наукові записки” Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського : збірник наукових праць. Серія: Філологія. 2003. Випуск 6. Вінниця: Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту, 2003. С. 192 – 198.
 • Пітель В. Природа інтравербальних епідигматичних зв’язків. Актуальні проблеми українського словотвору. Івано-Франківськ: Плай, 2002. С.177 – 189.
 • Пітель В. Епідигматика: різновид парадигматики чи “третій вимір” семантики слова? Українське мовознавство : збірник наукових праць. Випуск 27. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. С. 141 – 145.
 • Пітель В. Природа словотвірних асоціацій: ретроспективний аспект. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск VI. Івано-Франківськ: Плай, 2001. С. 150 – 157.
 • Пітель В. Народна етимологія як вияв епідигматичних відношень у лексиці. Українознавчі студії. 2001. №3. С. 50 – 59.

Факультет філології
кафедра української мови
вул. Шевченка, 57, ауд. 312 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

тел. (0342) 59-60-08
e-mail: vira.pitel@pnu.edu.ua kum@pnu.edu.ua